รายงานสถิติเหตุผลที่บัณฑิตตัดสินใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 0 : อื่น ๆ 1 : เป็นความต้องการของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง 2 : งานที่ต้องการต้องใช้วุฒิสูงกว่า ปริญญาตรี 3 : ได้รับทุนศึกษาต่อ 4 : เป็นความต้องการของตนเอง
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1382316.67700.00114.29114.2900.00571.43
ปริญญาโท ปกติ871314.94300.0000.00133.3300.00266.67
ปริญญาโท สมทบ511019.61400.00125.0000.0000.00375.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ900.00000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ900.00000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการป่าไม้900.00000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ23626.09100.001100.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ23626.09100.001100.0000.0000.0000.00
การบัญชี4125.00000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ19526.32100.001100.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร38615.79100.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาโท สมทบ20210.00100.0000.0000.0000.001100.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน1715.88000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร3133.33100.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาโท ปกติ18422.22000.0000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์2150.00000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.00000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน800.00000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่200.00000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6233.33100.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาโท ปกติ6233.33100.0000.0000.0000.001100.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6233.33100.0000.0000.0000.001100.00
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.00200.0000.0000.0000.002100.00
ปริญญาโท สมทบ22100.00200.0000.0000.0000.002100.00
การสื่อสารดิจิทัล22100.00200.0000.0000.0000.002100.00
วิทยาศาสตร์15533.33000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ14535.71000.0000.0000.0000.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.67000.0000.0000.0000.0000.00
พันธุศาสตร์33100.00000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.00000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33100.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาโท ปกติ3133.33100.0000.0000.0000.001100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33100.0000.0000.0000.001100.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร800.00000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ800.00000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร400.00000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร200.00000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1500.00000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1000.00000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน1000.00000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ500.00000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.00000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี4125.00100.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ4125.00100.0000.001100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์4125.00100.0000.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ800.00000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ800.00000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ800.00000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์700.00000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ700.00000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์700.00000.0000.0000.0000.0000.00