รายงานสถิติเหตุผลที่บัณฑิตตัดสินใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 0 : อื่น ๆ 1 : เป็นความต้องการของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง 2 : งานที่ต้องการต้องใช้วุฒิสูงกว่า ปริญญาตรี 3 : ได้รับทุนศึกษาต่อ 4 : เป็นความต้องการของตนเอง
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,79842911.307400.0045.411114.8611.355878.38
ปริญญาตรี ปกติ3,74342411.337300.0045.481115.0711.375778.08
ปริญญาตรี สมทบ5559.09100.0000.0000.0000.001100.00
บริหารธุรกิจ8449110.781700.00317.6515.8800.001376.47
ปริญญาตรี ปกติ8449110.781700.00317.6515.8800.001376.47
การจัดการ217209.22100.0000.0000.0000.001100.00
การตลาด185147.57400.00125.0000.0000.00375.00
การเงิน12410.81000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี2235524.661200.00216.6718.3300.00975.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9511.05000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11865.08200.0000.0000.0000.002100.00
ปริญญาตรี ปกติ11865.08200.0000.0000.0000.002100.00
การจัดการ1100.00000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.00000.0000.0000.0000.0000.00
การประมง33618.18200.0000.0000.0000.002100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1100.00000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์3900.00000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.00000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2773010.83800.0000.00337.5000.00562.50
ปริญญาตรี ปกติ2773010.83800.0000.00337.5000.00562.50
การจัดการชุมชน6233.33000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด5120.00000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี1700.00000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี7685.71300.0000.00266.6700.00133.33
พัฒนาการท่องเที่ยว31722.58200.0000.0000.0000.002100.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ900.00000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์4748.51100.0000.0000.0000.001100.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1300.00000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้6423.13100.0000.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช2300.00000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์3712.70000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8450.00100.0000.0000.0000.001100.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์5360.00000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18894.79200.0000.00150.0000.00150.00
ปริญญาตรี ปกติ18894.79200.0000.00150.0000.00150.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3412.94000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว15485.19200.0000.00150.0000.00150.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200115.50200.0000.0000.0000.002100.00
ปริญญาตรี ปกติ19163.14100.0000.0000.0000.001100.00
การบริหารท้องถิ่น6116.67100.0000.0000.0000.001100.00
รัฐประศาสนศาสตร์9111.10000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์9444.26000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ9555.56100.0000.0000.0000.001100.00
การบริหารท้องถิ่น33100.00100.0000.0000.0000.001100.00
รัฐศาสตร์6233.33000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1644426.83500.0000.00240.0000.00360.00
ปริญญาตรี ปกติ1644426.83500.0000.00240.0000.00360.00
การประมง1374432.12500.0000.00240.0000.00360.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2700.00000.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร689679.721000.0000.0000.0000.0010100.00
ปริญญาตรี ปกติ6436710.421000.0000.0000.0000.0010100.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร51611.76200.0000.0000.0000.002100.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6000.00000.0000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์3800.00000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน15600.00000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)12758.33100.0000.0000.0000.001100.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191263.16300.0000.0000.0000.003100.00
พืชสวน (ไม้ผล)171164.71100.0000.0000.0000.001100.00
พืชไร่1381611.59100.0000.0000.0000.001100.00
วิทยาการสมุนไพร17317.65100.0000.0000.0000.001100.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)42511.90100.0000.0000.0000.001100.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)32721.88000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4500.00000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี1600.00000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ4600.00000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร1000.00000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3600.00000.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร6423.13100.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาตรี ปกติ6423.13100.0000.0000.0000.001100.00
การสื่อสารดิจิทัล6423.13100.0000.0000.0000.001100.00
วิทยาศาสตร์2564617.97300.0000.0000.0000.003100.00
ปริญญาตรี ปกติ2564617.97300.0000.0000.0000.003100.00
คณิตศาสตร์3800.00000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์1616.25000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์11436.36100.0000.0000.0000.001100.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์721216.67000.0000.0000.0000.0000.00
สถิติ1400.00000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี15533.33000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ13646.15000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ451022.22200.0000.0000.0000.002100.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ32825.00000.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์10332.91100.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ10332.91100.0000.001100.0000.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ6111.64000.0000.0000.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ4224.76100.0000.001100.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1273829.92500.0000.0000.00120.00480.00
ปริญญาตรี ปกติ1273829.92500.0000.0000.00120.00480.00
พลังงานทดแทน891011.24200.0000.0000.0000.002100.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน382873.68300.0000.0000.00133.33266.67
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม76810.53200.0000.0000.0000.002100.00
ปริญญาตรี ปกติ76810.53200.0000.0000.0000.002100.00
ภูมิสถาปัตยกรรม2600.00000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม2900.00000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21838.10200.0000.0000.0000.002100.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2273515.42800.0000.00225.0000.00675.00
ปริญญาตรี ปกติ2273515.42800.0000.00225.0000.00675.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6258.06000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร5048.00000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร651320.00300.0000.00133.3300.00266.67
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์18950.00500.0000.00120.0000.00480.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว32412.50000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1833217.49600.00116.67116.6700.00466.67
ปริญญาตรี ปกติ1833217.49600.00116.67116.6700.00466.67
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)581017.24100.0000.0000.0000.001100.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)48816.67100.0000.0000.0000.001100.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1516.67000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)621320.97400.00125.00125.0000.00250.00
เศรษฐศาสตร์28272.48200.0000.0000.0000.002100.00
ปริญญาตรี ปกติ28272.48200.0000.0000.0000.002100.00
เศรษฐศาสตร์8222.44000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ4124.88200.0000.0000.0000.002100.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์8733.45000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม6900.00000.0000.0000.0000.0000.00