รายงานสถิติเหตุผลที่บัณฑิตตัดสินใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 0 : อื่น ๆ 1 : เป็นความต้องการของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง 2 : งานที่ต้องการต้องใช้วุฒิสูงกว่า ปริญญาตรี 3 : ได้รับทุนศึกษาต่อ 4 : เป็นความต้องการของตนเอง
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,7983,63595.7185500.00596.909210.76161.8768880.47
ปริญญาตรี ปกติ3,7433,58695.8184600.00596.979210.87161.8967980.26
ปริญญาตรี สมทบ554989.09900.0000.0000.0000.009100.00
บริหารธุรกิจ84481496.4517100.00148.19116.4310.5814584.80
ปริญญาตรี ปกติ84481496.4517100.00148.19116.4310.5814584.80
การจัดการ21721398.163900.0037.6925.1300.003487.18
การตลาด18517494.054500.00511.1124.4412.223782.22
การเงิน12412096.773000.0026.67310.0000.002583.33
บัญชี22321696.864300.0036.9836.9800.003786.05
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ959195.791400.0017.1417.1400.001285.71
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11811395.762800.0000.0027.1400.002692.86
ปริญญาตรี ปกติ11811395.762800.0000.0027.1400.002692.86
การจัดการ1111100.00300.0000.0000.0000.003100.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ77100.00400.0000.0000.0000.004100.00
การประมง333296.97600.0000.0000.0000.006100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว111090.91200.0000.0000.0000.002100.00
รัฐศาสตร์393794.871000.0000.0000.0000.0010100.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช171694.12300.0000.00266.6700.00133.33
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ27726896.757300.0011.371013.7011.376183.56
ปริญญาตรี ปกติ27726896.757300.0011.371013.7011.376183.56
การจัดการชุมชน66100.00100.0000.0000.0000.001100.00
การตลาด55100.00100.0000.0000.0000.001100.00
บัญชี1717100.00400.0000.0000.00125.00375.00
บัญชี77100.00400.0000.00250.0000.00250.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3131100.00800.0000.00112.5000.00787.50
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9666.67000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์474493.621700.0000.00317.6500.001482.35
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1313100.00400.0000.0000.0000.004100.00
เกษตรป่าไม้646398.441300.0017.69430.7700.00861.54
เทคโนโลยีการผลิตพืช2323100.00900.0000.0000.0000.009100.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์373697.30500.0000.0000.0000.005100.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8787.50300.0000.0000.0000.003100.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร55100.00300.0000.0000.0000.003100.00
เศรษฐศาสตร์55100.00100.0000.0000.0000.001100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18818095.742800.0027.1427.1400.002485.71
ปริญญาตรี ปกติ18818095.742800.0027.1427.1400.002485.71
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว343294.12800.00225.00112.5000.00562.50
พัฒนาการท่องเที่ยว15414896.102000.0000.0015.0000.001995.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์20019597.506900.0022.901318.8400.005478.26
ปริญญาตรี ปกติ19118797.916800.0022.941319.1200.005377.94
การบริหารท้องถิ่น6583.33100.0000.0000.0000.001100.00
รัฐประศาสนศาสตร์918997.803300.0000.00721.2100.002678.79
รัฐศาสตร์949398.943400.0025.88617.6500.002676.47
ปริญญาตรี สมทบ9888.89100.0000.0000.0000.001100.00
การบริหารท้องถิ่น33100.00100.0000.0000.0000.001100.00
รัฐศาสตร์6583.33000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ16415493.902600.0000.00311.5400.002388.46
ปริญญาตรี ปกติ16415493.902600.0000.00311.5400.002388.46
การประมง13712792.702000.0000.00315.0000.001785.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2727100.00600.0000.0000.0000.006100.00
ผลิตกรรมการเกษตร68965394.7813500.001611.851914.0721.489872.59
ปริญญาตรี ปกติ64361295.1812700.001612.601914.9621.579070.87
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร514792.161100.0019.09218.1800.00872.73
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร605896.671200.0018.33216.6718.33866.67
ปฐพีศาสตร์383797.371600.00318.7516.2500.001275.00
พืชสวน15615599.362000.00420.00315.0015.001260.00
พืชสวน (พืชผัก)121083.33100.0000.0000.0000.001100.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191894.74200.0000.0000.0000.002100.00
พืชสวน (ไม้ผล)171376.47200.0000.0000.0000.002100.00
พืชไร่13812993.482600.0027.69623.0800.001869.23
วิทยาการสมุนไพร1717100.00600.00233.33116.6700.00350.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)423992.86500.0000.00120.0000.00480.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)323093.75500.00120.00120.0000.00360.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4545100.001700.00211.7615.8800.001482.35
เกษตรเคมี161487.50400.0000.00125.0000.00375.00
ปริญญาตรี สมทบ464189.13800.0000.0000.0000.008100.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร10880.00100.0000.0000.0000.001100.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร363391.67700.0000.0000.0000.007100.00
สารสนเทศและการสื่อสาร645992.191700.0000.0015.8800.001694.12
ปริญญาตรี ปกติ645992.191700.0000.0015.8800.001694.12
การสื่อสารดิจิทัล645992.191700.0000.0015.8800.001694.12
วิทยาศาสตร์25623892.975500.00814.55610.9147.273767.27
ปริญญาตรี ปกติ25623892.975500.00814.55610.9147.273767.27
คณิตศาสตร์3838100.001400.00321.43214.29214.29750.00
ฟิสิกส์ประยุกต์1616100.00300.0000.0000.0000.003100.00
วัสดุศาสตร์1111100.00400.0000.0000.0000.004100.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์726488.891200.0018.33325.0000.00866.67
สถิติ1414100.00400.00250.0000.0000.00250.00
เคมี151493.33200.0000.0000.00150.00150.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ131076.92200.00150.0000.0000.00150.00
เทคโนโลยีชีวภาพ454088.891100.0019.0919.0919.09872.73
เทคโนโลยีสารสนเทศ323196.88300.0000.0000.0000.003100.00
ศิลปศาสตร์1039996.122500.0028.0028.0000.002184.00
ปริญญาตรี ปกติ1039996.122500.0028.0028.0000.002184.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ615996.721100.00218.1800.0000.00981.82
ภาษาอังกฤษ424095.241400.0000.00214.2900.001285.71
วิทยาลัยพลังงานทดแทน12711892.912700.0013.70518.52311.111866.67
ปริญญาตรี ปกติ12711892.912700.0013.70518.52311.111866.67
พลังงานทดแทน898494.382200.0014.55418.1814.551672.73
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน383489.47500.0000.00120.00240.00240.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม767497.372900.0013.4526.9000.002689.66
ปริญญาตรี ปกติ767497.372900.0013.4526.9000.002689.66
ภูมิสถาปัตยกรรม262596.151200.0018.3300.0000.001191.67
สถาปัตยกรรม292896.551400.0000.00214.2900.001285.71
เทคโนโลยีภูมิทัศน์2121100.00300.0000.0000.0000.003100.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22721896.045400.0023.70712.9623.704379.63
ปริญญาตรี ปกติ22721896.045400.0023.70712.9623.704379.63
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร626198.391100.0019.09327.2719.09654.55
วิศวกรรมอาหาร504590.001100.0019.0900.0000.001090.91
วิศวกรรมเกษตร656396.921300.0000.00215.3800.001184.62
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1818100.00800.0000.00112.5000.00787.50
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว323196.881100.0000.0019.0919.09981.82
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี18317897.273500.0025.7125.7112.863085.71
ปริญญาตรี ปกติ18317897.273500.0025.7125.7112.863085.71
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)585696.551000.00110.00110.0000.00880.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)484797.92500.00120.0000.0000.00480.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1515100.00500.0000.0000.00120.00480.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)626096.771500.0000.0016.6700.001493.33
เศรษฐศาสตร์28227497.168300.0089.6478.4322.416679.52
ปริญญาตรี ปกติ28227497.168300.0089.6478.4322.416679.52
เศรษฐศาสตร์828198.781800.00316.67211.1115.561266.67
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ413892.682500.00416.0014.0014.001976.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์878698.852300.0014.3514.3500.002191.30
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม3266.67100.0000.0000.0000.001100.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม696797.101600.0000.00318.7500.001381.25