รายงานสถิติบัณฑิตแยกตามระดับที่คาดว่าจะศึกษาต่อหรือกำลังศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 40 : ปริญญาตรี 60 : ปริญญาโท 80 : ปริญญาเอก อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้2,77549817.956669.095786.3611.5223.03
ปริญญาตรี ปกติ2,73448117.596169.845386.8900.0023.28
ปริญญาตรี สมทบ411741.46500.00480.00120.0000.00
บริหารธุรกิจ56010218.219111.11888.8900.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ56010218.219111.11888.8900.0000.00
การจัดการ11465.26000.0000.0000.0000.00
การตลาด109109.17000.0000.0000.0000.00
การเงิน52917.31100.001100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ5347.55000.0000.0000.0000.00
บัญชี1926935.948112.50787.5000.0000.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ40410.00000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ1454531.03700.007100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1454531.03700.007100.0000.0000.00
การจัดการชุมชน3266.67000.0000.0000.0000.00
การตลาด100.00000.0000.0000.0000.00
บัญชี4375.00000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว10440.00200.002100.0000.0000.00
รัฐศาสตร์26726.92200.002100.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้601728.33300.003100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช14321.43000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์15533.33000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการอาหาร2150.00000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10330.00000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1711911.11500.005100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1711911.11500.005100.0000.0000.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว26311.54200.002100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1451611.03300.003100.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1131916.81300.003100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1131916.81300.003100.0000.0000.00
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ1218.33000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ23417.39000.0000.0000.0000.00
การประมง4125.00000.0000.0000.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง10330.00100.001100.0000.0000.00
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น45715.56200.002100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์400.00000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช13215.38000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1771910.73100.001100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1771910.73100.001100.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์7468.11100.001100.0000.0000.00
รัฐศาสตร์1021312.75000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1293728.68800.00787.5000.00112.50
ปริญญาตรี ปกติ1203327.50600.00583.3300.00116.67
การประมง952425.26600.00583.3300.00116.67
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง25936.00000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ9444.44200.002100.0000.0000.00
การประมง9444.44200.002100.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร4665411.597114.29571.43114.2900.00
ปริญญาตรี ปกติ4394510.254125.00375.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.00000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร9244.35000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์1500.00000.0000.0000.0000.00
พืชสวน155138.39000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)33100.00000.0000.0000.0000.00
พืชไร่1081816.674125.00375.0000.0000.00
วิทยาการสมุนไพร12216.67000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช3725.41000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี12325.00000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ27933.33300.00266.67133.3300.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร11100.00000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20420.00100.001100.0000.0000.00
พืชไร่6466.67200.00150.00150.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1121210.71300.003100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1121210.71300.003100.0000.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล1121210.71300.003100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์1874725.135240.00360.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1874725.135240.00360.0000.0000.00
คณิตศาสตร์1119.09000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์500.00000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์12325.0011100.0000.0000.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์701622.86200.002100.0000.0000.00
สถิติ200.00000.0000.0000.0000.00
เคมี25832.00000.0000.0000.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ8112.5011100.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ211047.62100.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ33824.24000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์139107.19000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ139107.19000.0000.0000.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ52611.54000.0000.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ8444.76000.0000.0000.0000.00
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ300.00000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1225343.446116.67583.3300.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1225343.446116.67583.3300.0000.00
พลังงานทดแทน491122.45100.001100.0000.0000.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน734257.535120.00480.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม532241.51300.00266.6700.00133.33
ปริญญาตรี ปกติ532241.51300.00266.6700.00133.33
ภูมิสถาปัตยกรรม11436.36100.0000.0000.001100.00
สถาปัตยกรรม1815.56000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์241770.83200.002100.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1181512.71200.002100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1181512.71200.002100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร2827.14100.001100.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร2114.76000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร41614.63100.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์10220.00000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว18422.22000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1903820.003133.33266.6700.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1853418.383133.33266.6700.0000.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)58813.79000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)501122.0011100.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1119.09000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)661421.21200.002100.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ5480.00000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)11100.00000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)11100.00000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3266.67000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์9366.45400.004100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ9366.45400.004100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์22313.64100.001100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.00100.001100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์3400.00000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม100.00000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม2627.69200.002100.0000.0000.00