รายงานสถิติบัณฑิตแยกตามระดับที่คาดว่าจะศึกษาต่อหรือกำลังศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 40 : ปริญญาตรี 60 : ปริญญาโท 80 : ปริญญาเอก อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้23730.43100.0000.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ18527.78100.0000.0000.001100.00
ปริญญาเอก สมทบ5240.00000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200.00000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ200.00000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์200.00000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6350.00100.0000.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ6350.00100.0000.0000.001100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6350.00100.0000.0000.001100.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.50000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ7114.29000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร4125.00000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร300.00000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ100.00000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี100.00000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ100.00000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์4250.00000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ4250.00000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์4250.00000.0000.0000.0000.00