รายงานสถิติบัณฑิตแยกตามระดับที่คาดว่าจะศึกษาต่อหรือกำลังศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 40 : ปริญญาตรี 60 : ปริญญาโท 80 : ปริญญาเอก อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้231878.26300.0000.0000.003100.00
ปริญญาเอก ปกติ181583.33300.0000.0000.003100.00
ปริญญาเอก สมทบ5360.00000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ22100.00000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ22100.00000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22100.00200.0000.0000.002100.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00200.0000.0000.002100.00
บริหารศาสตร์22100.00200.0000.0000.002100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6466.67100.0000.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ6466.67100.0000.0000.001100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6466.67100.0000.0000.001100.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8787.50000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ7685.71000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร44100.00000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร3266.67000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ11100.00000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.00000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี11100.00000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11100.00000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์11100.00000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์4250.00000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ4250.00000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์4250.00000.0000.0000.0000.00