รายงานสถิติบัณฑิตแยกตามระดับที่คาดว่าจะศึกษาต่อหรือกำลังศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 40 : ปริญญาตรี 60 : ปริญญาโท 80 : ปริญญาเอก อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1387755.802913.4513.452793.1000.00
ปริญญาโท ปกติ874551.722015.0000.001995.0000.00
ปริญญาโท สมทบ513262.75900.00111.11888.8900.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9555.56300.0000.003100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ9555.56300.0000.003100.0000.00
การจัดการป่าไม้9555.56300.0000.003100.0000.00
บริหารธุรกิจ231565.22000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ231565.22000.0000.0000.0000.00
การบัญชี44100.00000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ191157.89000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร382360.531000.00110.00990.0000.00
ปริญญาโท สมทบ201575.00700.00114.29685.7100.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน171270.59500.0000.005100.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร33100.00200.00150.00150.0000.00
ปริญญาโท ปกติ18844.44300.0000.003100.0000.00
ปฐพีศาสตร์2150.00000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.00000.0000.0000.0000.00
พืชสวน8225.00200.0000.002100.0000.00
พืชไร่22100.00100.0000.001100.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6583.332150.0000.00150.0000.00
ปริญญาโท ปกติ6583.332150.0000.00150.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6583.332150.0000.00150.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.00200.0000.002100.0000.00
ปริญญาโท สมทบ22100.00200.0000.002100.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล22100.00200.0000.002100.0000.00
วิทยาศาสตร์15640.00000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ14642.86000.0000.0000.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.67000.0000.0000.0000.00
พันธุศาสตร์33100.00000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.00000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม3133.33000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33100.0000.001100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ3133.33100.0000.001100.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33100.0000.001100.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.50100.0000.001100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ8112.50100.0000.001100.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.00000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร100.00000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร4125.00100.0000.001100.0000.00
สหวิทยาการเกษตร200.00000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน15426.67200.0000.002100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10440.00200.0000.002100.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน10440.00200.0000.002100.0000.00
ปริญญาโท สมทบ500.00000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.00000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี44100.00300.0000.003100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ44100.00300.0000.003100.0000.00
สัตวศาสตร์44100.00300.0000.003100.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.00400.0000.004100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ88100.00400.0000.004100.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.00400.0000.004100.0000.00
เศรษฐศาสตร์7342.86100.0000.001100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ7342.86100.0000.001100.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์7342.86100.0000.001100.0000.00