รายงานสถิติบัณฑิตแยกตามระดับที่คาดว่าจะศึกษาต่อหรือกำลังศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 40 : ปริญญาตรี 60 : ปริญญาโท 80 : ปริญญาเอก อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,79842911.307422.706891.8911.3534.05
ปริญญาตรี ปกติ3,74342411.337322.746791.7811.3734.11
ปริญญาตรี สมทบ5559.09100.001100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ8449110.781715.881376.4715.88211.76
ปริญญาตรี ปกติ8449110.781715.881376.4715.88211.76
การจัดการ217209.22100.001100.0000.0000.00
การตลาด185147.574125.00250.0000.00125.00
การเงิน12410.81000.0000.0000.0000.00
บัญชี2235524.661200.001083.3318.3318.33
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9511.05000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11865.08200.002100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ11865.08200.002100.0000.0000.00
การจัดการ1100.00000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.00000.0000.0000.0000.00
การประมง33618.18200.002100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1100.00000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์3900.00000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.00000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2773010.83800.008100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ2773010.83800.008100.0000.0000.00
การจัดการชุมชน6233.33000.0000.0000.0000.00
การตลาด5120.00000.0000.0000.0000.00
บัญชี1700.00000.0000.0000.0000.00
บัญชี7685.71300.003100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว31722.58200.002100.0000.0000.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ900.00000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์4748.51100.001100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1300.00000.0000.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้6423.13100.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช2300.00000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์3712.70000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8450.00100.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร500.00000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์5360.00000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18894.792150.00150.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ18894.792150.00150.0000.0000.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3412.94000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว15485.192150.00150.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200115.50200.002100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ19163.14100.001100.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น6116.67100.001100.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์9111.10000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์9444.26000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ9555.56100.001100.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น33100.00100.001100.0000.0000.00
รัฐศาสตร์6233.33000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1644426.83500.005100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1644426.83500.005100.0000.0000.00
การประมง1374432.12500.005100.0000.0000.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2700.00000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร689679.721000.0010100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ6436710.421000.0010100.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร51611.76200.002100.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6000.00000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์3800.00000.0000.0000.0000.00
พืชสวน15600.00000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)12758.33100.001100.0000.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191263.16300.003100.0000.0000.00
พืชสวน (ไม้ผล)171164.71100.001100.0000.0000.00
พืชไร่1381611.59100.001100.0000.0000.00
วิทยาการสมุนไพร17317.65100.001100.0000.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)42511.90100.001100.0000.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)32721.88000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4500.00000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี1600.00000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ4600.00000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร1000.00000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3600.00000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร6423.13100.001100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ6423.13100.001100.0000.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล6423.13100.001100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์2564617.97300.00266.6700.00133.33
ปริญญาตรี ปกติ2564617.97300.00266.6700.00133.33
คณิตศาสตร์3800.00000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์1616.25000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์11436.36100.001100.0000.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์721216.67000.0000.0000.0000.00
สถิติ1400.00000.0000.0000.0000.00
เคมี15533.33000.0000.0000.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ13646.15000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ451022.22200.00150.0000.00150.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ32825.00000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์10332.91100.001100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ10332.91100.001100.0000.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ6111.64000.0000.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ4224.76100.001100.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1273829.92500.005100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1273829.92500.005100.0000.0000.00
พลังงานทดแทน891011.24200.002100.0000.0000.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน382873.68300.003100.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม76810.53200.002100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ76810.53200.002100.0000.0000.00
ภูมิสถาปัตยกรรม2600.00000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม2900.00000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21838.10200.002100.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2273515.42800.008100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ2273515.42800.008100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6258.06000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร5048.00000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร651320.00300.003100.0000.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์18950.00500.005100.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว32412.50000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1833217.49600.006100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1833217.49600.006100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)581017.24100.001100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)48816.67100.001100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1516.67000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)621320.97400.004100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์28272.48200.002100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ28272.48200.002100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์8222.44000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ4124.88200.002100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์8733.45000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม6900.00000.0000.0000.0000.00