รายงานสถิติบัณฑิตแยกตามระดับที่คาดว่าจะศึกษาต่อหรือกำลังศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 40 : ปริญญาตรี 60 : ปริญญาโท 80 : ปริญญาเอก อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,7983,63595.71855404.6874487.0270.82647.49
ปริญญาตรี ปกติ3,7433,58695.81846404.7373787.1270.83627.33
ปริญญาตรี สมทบ554989.09900.00777.7800.00222.22
บริหารธุรกิจ84481496.4517184.6814987.1300.00148.19
ปริญญาตรี ปกติ84481496.4517184.6814987.1300.00148.19
การจัดการ21721398.163912.563589.7400.0037.69
การตลาด18517494.054548.893577.7800.00613.33
การเงิน12412096.773013.332893.3300.0013.33
บัญชี22321696.864300.004093.0200.0036.98
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ959195.7914214.291178.5700.0017.14
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11811395.762827.142589.2900.0013.57
ปริญญาตรี ปกติ11811395.762827.142589.2900.0013.57
การจัดการ1111100.003133.33133.3300.00133.33
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ77100.00400.004100.0000.0000.00
การประมง333296.97600.006100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว111090.91200.002100.0000.0000.00
รัฐศาสตร์393794.8710110.00990.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช171694.12300.003100.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ27726896.757345.486386.3034.1134.11
ปริญญาตรี ปกติ27726896.757345.486386.3034.1134.11
การจัดการชุมชน66100.00100.001100.0000.0000.00
การตลาด55100.00100.001100.0000.0000.00
บัญชี1717100.004125.00250.00125.0000.00
บัญชี77100.00400.004100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3131100.008112.50675.00112.5000.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9666.67000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์474493.621715.881588.2415.8800.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1313100.00400.004100.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้646398.441300.001292.3100.0017.69
เทคโนโลยีการผลิตพืช2323100.00900.00777.7800.00222.22
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์373697.30500.005100.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8787.50300.003100.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร55100.003133.33266.6700.0000.00
เศรษฐศาสตร์55100.00100.001100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18818095.7428414.292071.4300.00414.29
ปริญญาตรี ปกติ18818095.7428414.292071.4300.00414.29
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว343294.128225.00675.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว15414896.1020210.001470.0000.00420.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์20019597.506945.805985.5100.0068.70
ปริญญาตรี ปกติ19118797.916845.885885.2900.0068.82
การบริหารท้องถิ่น6583.33100.001100.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์918997.803339.092678.7900.00412.12
รัฐศาสตร์949398.943412.943191.1800.0025.88
ปริญญาตรี สมทบ9888.89100.001100.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น33100.00100.001100.0000.0000.00
รัฐศาสตร์6583.33000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ16415493.902600.002284.6200.00415.38
ปริญญาตรี ปกติ16415493.902600.002284.6200.00415.38
การประมง13712792.702000.001890.0000.00210.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2727100.00600.00466.6700.00233.33
ผลิตกรรมการเกษตร68965394.7813564.4411887.4100.00118.15
ปริญญาตรี ปกติ64361295.1812764.7211288.1900.0097.09
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร514792.1611218.18981.8200.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร605896.671200.0012100.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์383797.3716212.501487.5000.0000.00
พืชสวน15615599.362000.001785.0000.00315.00
พืชสวน (พืชผัก)121083.33100.001100.0000.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191894.74200.002100.0000.0000.00
พืชสวน (ไม้ผล)171376.47200.002100.0000.0000.00
พืชไร่13812993.482627.692076.9200.00415.38
วิทยาการสมุนไพร1717100.00600.006100.0000.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)423992.86500.005100.0000.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)323093.75500.005100.0000.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4545100.001700.001588.2400.00211.76
เกษตรเคมี161487.50400.004100.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ464189.13800.00675.0000.00225.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร10880.00100.001100.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร363391.67700.00571.4300.00228.57
สารสนเทศและการสื่อสาร645992.191715.881482.3500.00211.76
ปริญญาตรี ปกติ645992.191715.881482.3500.00211.76
การสื่อสารดิจิทัล645992.191715.881482.3500.00211.76
วิทยาศาสตร์25623892.975511.824887.2711.8259.09
ปริญญาตรี ปกติ25623892.975511.824887.2711.8259.09
คณิตศาสตร์3838100.001400.001285.7100.00214.29
ฟิสิกส์ประยุกต์1616100.00300.003100.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์1111100.00400.004100.0000.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์726488.891200.001191.6700.0018.33
สถิติ1414100.00400.00375.0000.00125.00
เคมี151493.33200.00150.00150.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ131076.92200.002100.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ454088.891119.09981.8200.0019.09
เทคโนโลยีสารสนเทศ323196.88300.003100.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์1039996.122514.001976.0000.00520.00
ปริญญาตรี ปกติ1039996.122514.001976.0000.00520.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ615996.721100.001090.9100.0019.09
ภาษาอังกฤษ424095.241417.14964.2900.00428.57
วิทยาลัยพลังงานทดแทน12711892.912713.702696.3000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ12711892.912713.702696.3000.0000.00
พลังงานทดแทน898494.382214.552195.4500.0000.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน383489.47500.005100.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม767497.372900.002689.6613.4526.90
ปริญญาตรี ปกติ767497.372900.002689.6613.4526.90
ภูมิสถาปัตยกรรม262596.151200.001083.3300.00216.67
สถาปัตยกรรม292896.551400.001392.8617.1400.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์2121100.00300.003100.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22721896.045423.704990.7411.8523.70
ปริญญาตรี ปกติ22721896.045423.704990.7411.8523.70
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร626198.3911218.18981.8200.0000.00
วิศวกรรมอาหาร504590.001100.0011100.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร656396.921300.0013100.0000.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1818100.00800.00675.00112.50112.50
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว323196.881100.001090.9100.0019.09
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี18317897.273538.573188.5700.0012.86
ปริญญาตรี ปกติ18317897.273538.573188.5700.0012.86
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)585696.5510110.00880.0000.00110.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)484797.925120.00480.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1515100.00500.005100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)626096.771516.671493.3300.0000.00
เศรษฐศาสตร์28227497.168333.617590.3611.2044.82
ปริญญาตรี ปกติ28227497.168333.617590.3611.2044.82
เศรษฐศาสตร์828198.781815.561688.8900.0015.56
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ413892.682500.002496.0000.0014.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์878698.852314.352086.9600.0028.70
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม3266.67100.001100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม696797.101616.251487.5016.2500.00