รายงานสถิติบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ แยกตามปัญหาในการหางานทำ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ไม่มีงานทำ 00 : อื่นๆ 01 : ไม่มีปัญหา 02 : ไม่ทราบแหล่งงาน 03 : หางานที่ถูกใจไม่ได้ 04 : ต้องสอบจึงไม่อยากสมัคร 05 : ขาดคนสนับสนุน 06 : ขาดคนหรือเงินค้ำประกัน 07 : หน่วยงานไม่ต้องการ 08 : เงินเดือนน้อย 09 : สอบเข้าทำงานไม่ได้ 10 : ปัญหาด้านสุขภาพ 11 : ขาดทักษะภาษาต่างประเทศ 12 : ขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 13 : ขาดประสบการณ์ในการทำงาน 14 : เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้381026.32100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ35822.86100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ3266.67000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1119.09000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ1119.09000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์1119.09000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ4250.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร11327.27100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11327.27100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร9333.33100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์4125.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ4125.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ4125.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์3266.67000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ3266.67000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์3266.67000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00