รายงานสถิติบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ แยกตามปัญหาในการหางานทำ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ไม่มีงานทำ 00 : อื่นๆ 01 : ไม่มีปัญหา 02 : ไม่ทราบแหล่งงาน 03 : หางานที่ถูกใจไม่ได้ 04 : ต้องสอบจึงไม่อยากสมัคร 05 : ขาดคนสนับสนุน 06 : ขาดคนหรือเงินค้ำประกัน 07 : หน่วยงานไม่ต้องการ 08 : เงินเดือนน้อย 09 : สอบเข้าทำงานไม่ได้ 10 : ปัญหาด้านสุขภาพ 11 : ขาดทักษะภาษาต่างประเทศ 12 : ขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 13 : ขาดประสบการณ์ในการทำงาน 14 : เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,24740412.4416800.009858.33127.141710.1221.1910.6000.0010.6031.7910.6042.3821.1900.002615.4810.60
ปริญญาตรี ปกติ3,21840312.5216800.009858.33127.141710.1221.1910.6000.0010.6031.7910.6042.3821.1900.002615.4810.60
ปริญญาตรี สมทบ2913.45000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ6367812.263200.001650.0013.13618.7500.0000.0000.0000.0026.2500.0000.0013.1300.00618.7500.00
ปริญญาตรี ปกติ6367812.263200.001650.0013.13618.7500.0000.0000.0000.0026.2500.0000.0013.1300.00618.7500.00
การจัดการ14696.16400.00250.00125.00125.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด13064.62100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
การเงิน12864.69200.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี1854825.951800.00950.0000.00422.2200.0000.0000.0000.0015.5600.0000.0015.5600.00316.6700.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ47919.15700.00457.1400.00114.2900.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00228.5700.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร10487.69600.006100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ10487.69600.006100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การประมง2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น2000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์27311.11200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช20420.00400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ23273.02100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ23273.02100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการชุมชน700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด1400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ชีววิทยาประยุกต์300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี16212.50100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์4100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร44100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้7000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์2613.85000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการอาหาร1300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว178116.18600.00466.6700.00233.3300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ178116.18600.00466.6700.00233.3300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว144117.64600.00466.6700.00233.3300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์186115.91600.00466.6700.00233.3300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ184115.98600.00466.6700.00233.3300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์9188.79400.00250.0000.00250.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์9233.26200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1445638.893000.001860.00516.6726.6726.6700.0000.0000.0013.3313.3300.0000.0000.0013.3300.00
ปริญญาตรี ปกติ1445638.893000.001860.00516.6726.6726.6700.0000.0000.0013.3313.3300.0000.0000.0013.3300.00
การประมง1044745.192200.001359.09522.7314.5514.5500.0000.0000.0014.5500.0000.0000.0000.0014.5500.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง40922.50800.00562.5000.00112.50112.5000.0000.0000.0000.00112.5000.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร568518.982100.001257.1429.5214.7600.0014.7600.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00419.0514.76
ปริญญาตรี ปกติ541509.242100.001257.1429.5214.7600.0014.7600.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00419.0514.76
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร11032.73100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปฐพีศาสตร์2713.70000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน1662313.86900.00777.78111.1100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00111.1100.00
พืชสวน (พืชผัก)11100.00100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)4250.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (ไม้ผล)100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่1141412.28800.00450.00112.5000.0000.00112.5000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00225.0000.00
วิทยาการสมุนไพร23313.04100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
อารักขาพืช5300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)6233.33100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี2700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ2713.70000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร2613.85000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร7756.49200.00150.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ7756.49200.00150.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล7756.49200.00150.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์2075627.052200.00731.8200.0014.5500.0000.0000.0014.5500.0000.0029.0914.5500.001045.4500.00
ปริญญาตรี ปกติ2075627.052200.00731.8200.0014.5500.0000.0000.0014.5500.0000.0029.0914.5500.001045.4500.00
คณิตศาสตร์2015.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์221254.55200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์5359.43400.00125.0000.00125.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00125.0000.0000.00125.0000.00
สถิติ800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี412868.291200.00216.6700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0018.3300.00975.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ5360.00200.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ2129.52100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ35514.29100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์14553.45100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ14553.45100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ7645.26100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
ภาษาอังกฤษ6911.45000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14274.93300.00266.6700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00133.3300.00
ปริญญาตรี ปกติ14274.93300.00266.6700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00133.3300.00
พลังงานทดแทน6845.88100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน7434.05200.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม371129.73100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ371129.73100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ภูมิสถาปัตยกรรม8112.50000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม8112.50000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21942.86100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1872312.301500.001173.3316.6716.6700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00213.3300.00
ปริญญาตรี ปกติ1872312.301500.001173.3316.6716.6700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00213.3300.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร54712.96500.00360.0000.00120.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00120.0000.00
วิศวกรรมอาหาร3925.13000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร49510.20300.00266.6700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00133.3300.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์24625.00400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21314.29300.00266.67133.3300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2165324.541300.00969.23215.3817.6900.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0017.6900.00
ปริญญาตรี ปกติ2165324.541300.00969.23215.3817.6900.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0017.6900.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)5858.62100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)711825.35700.00457.14114.29114.2900.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00114.2900.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)27829.63000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)602236.67500.00480.00120.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์1882211.70900.00666.67111.1100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00222.2200.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1882211.70900.00666.67111.1100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00222.2200.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์5523.64200.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ11436.36100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์56610.71200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม661015.15400.00250.00125.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00125.0000.0000.0000.0000.00