รายงานสถิติบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ แยกตามปัญหาในการหางานทำ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ไม่มีงานทำ 00 : อื่นๆ 01 : ไม่มีปัญหา 02 : ไม่ทราบแหล่งงาน 03 : หางานที่ถูกใจไม่ได้ 04 : ต้องสอบจึงไม่อยากสมัคร 05 : ขาดคนสนับสนุน 06 : ขาดคนหรือเงินค้ำประกัน 07 : หน่วยงานไม่ต้องการ 08 : เงินเดือนน้อย 09 : สอบเข้าทำงานไม่ได้ 10 : ปัญหาด้านสุขภาพ 11 : ขาดทักษะภาษาต่างประเทศ 12 : ขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 13 : ขาดประสบการณ์ในการทำงาน 14 : เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้231878.26300.00266.6700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00133.3300.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ181583.33300.00266.6700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00133.3300.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ5360.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ22100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ22100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์22100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6466.67000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ6466.67000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6466.67000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8787.50300.00266.6700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00133.3300.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ7685.71300.00266.6700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00133.3300.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร44100.00300.00266.6700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00133.3300.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร3266.67000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์4250.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ4250.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์4250.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00