รายงานสถิติบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ แยกตามปัญหาในการหางานทำ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ไม่มีงานทำ 00 : อื่นๆ 01 : ไม่มีปัญหา 02 : ไม่ทราบแหล่งงาน 03 : หางานที่ถูกใจไม่ได้ 04 : ต้องสอบจึงไม่อยากสมัคร 05 : ขาดคนสนับสนุน 06 : ขาดคนหรือเงินค้ำประกัน 07 : หน่วยงานไม่ต้องการ 08 : เงินเดือนน้อย 09 : สอบเข้าทำงานไม่ได้ 10 : ปัญหาด้านสุขภาพ 11 : ขาดทักษะภาษาต่างประเทศ 12 : ขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 13 : ขาดประสบการณ์ในการทำงาน 14 : เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้23730.43100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ18527.78100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ5240.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6350.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ6350.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6350.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.50100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ7114.29100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร4125.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์4250.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ4250.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์4250.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00