รายงานสถิติบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ แยกตามสาเหตุที่ไม่ได้งานทำ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ 0 : อื่นๆ 1 : ยังไม่ประสงค์ทำงาน 2 : รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน 3 : หางานทำไม่ได้ 4 : ต้องการประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้2,77549717.9118131.6600.002111.601910.5012367.96158.29
ปริญญาตรี ปกติ2,73448017.5618031.6700.002111.671910.5612267.78158.33
ปริญญาตรี สมทบ411741.46100.0000.0000.0000.001100.0000.00
บริหารธุรกิจ56010218.212500.0000.00624.00416.001456.0014.00
ปริญญาตรี ปกติ56010218.212500.0000.00624.00416.001456.0014.00
การจัดการ11465.26100.0000.0000.0000.001100.0000.00
การตลาด109109.17400.0000.00250.00125.00125.0000.00
การเงิน52917.31400.0000.00250.00125.00125.0000.00
บริหารธุรกิจ5347.55000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี1926935.941400.0000.00214.29214.29964.2917.14
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ40410.00200.0000.0000.0000.002100.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ1454531.031500.0000.00213.33320.001066.6700.00
ปริญญาตรี ปกติ1454531.031500.0000.00213.33320.001066.6700.00
การจัดการชุมชน3266.67100.0000.001100.0000.0000.0000.00
การตลาด100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี4375.00100.0000.0000.0000.001100.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว10440.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์26726.92400.0000.0000.00250.00250.0000.00
เกษตรป่าไม้601728.33500.0000.0000.0000.005100.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช14321.43200.0000.00150.00150.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์15533.33000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการอาหาร2150.00100.0000.0000.0000.001100.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10330.00100.0000.0000.0000.001100.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1711911.11400.0000.00125.0000.00250.00125.00
ปริญญาตรี ปกติ1711911.11400.0000.00125.0000.00250.00125.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว26311.54100.0000.0000.0000.001100.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1451611.03300.0000.00133.3300.00133.33133.33
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1131916.811000.0000.0000.00110.00880.00110.00
ปริญญาตรี ปกติ1131916.811000.0000.0000.00110.00880.00110.00
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ1218.33100.0000.0000.0000.001100.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ23417.39100.0000.0000.0000.0000.001100.00
การประมง4125.00100.0000.0000.0000.001100.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง10330.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น45715.56400.0000.0000.0000.004100.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00100.0000.0000.0000.001100.0000.00
รัฐศาสตร์400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช13215.38200.0000.0000.00150.00150.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1771910.731000.0000.00220.0000.00660.00220.00
ปริญญาตรี ปกติ1771910.731000.0000.00220.0000.00660.00220.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์7468.11300.0000.00266.6700.00133.3300.00
รัฐศาสตร์1021312.75700.0000.0000.0000.00571.43228.57
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1293728.682129.5200.0029.5214.761676.1900.00
ปริญญาตรี ปกติ1203327.5020210.0000.00210.0015.001575.0000.00
การประมง952425.2614214.2900.00214.2917.14964.2900.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง25936.00600.0000.0000.0000.006100.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ9444.44100.0000.0000.0000.001100.0000.00
การประมง9444.44100.0000.0000.0000.001100.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร4665311.371700.0000.00211.7600.001376.47211.76
ปริญญาตรี ปกติ4394410.021700.0000.00211.7600.001376.47211.76
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร9244.35100.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปฐพีศาสตร์1500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน155138.39400.0000.0000.0000.004100.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)33100.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
พืชไร่1081816.67800.0000.00225.0000.00562.50112.50
วิทยาการสมุนไพร12216.67100.0000.0000.0000.001100.0000.00
อารักขาพืช3725.41100.0000.0000.0000.001100.0000.00
เกษตรเคมี12216.67100.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ27933.33000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20420.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่6466.67000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1121210.71400.0000.00125.00250.00125.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1121210.71400.0000.00125.00250.00125.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล1121210.71400.0000.00125.00250.00125.0000.00
วิทยาศาสตร์1874725.131800.0000.0000.00316.671477.7815.56
ปริญญาตรี ปกติ1874725.131800.0000.0000.00316.671477.7815.56
คณิตศาสตร์1119.09100.0000.0000.0000.001100.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์12325.00200.0000.0000.0000.00150.00150.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์701622.86400.0000.0000.00125.00375.0000.00
สถิติ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี25832.00500.0000.0000.00120.00480.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ8112.50000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ211047.62600.0000.0000.00116.67583.3300.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ33824.24000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์139107.19200.0000.0000.0000.002100.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ139107.19200.0000.0000.0000.002100.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ52611.54000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ8444.76200.0000.0000.0000.002100.0000.00
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1225343.442713.7000.0013.7013.702074.07414.81
ปริญญาตรี ปกติ1225343.442713.7000.0013.7013.702074.07414.81
พลังงานทดแทน491122.45400.0000.0000.0000.004100.0000.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน734257.532314.3500.0014.3514.351669.57417.39
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม532241.511400.0000.00321.43428.57642.8617.14
ปริญญาตรี ปกติ532241.511400.0000.00321.43428.57642.8617.14
ภูมิสถาปัตยกรรม11436.36300.0000.00133.33133.33133.3300.00
สถาปัตยกรรม1815.56000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์241770.831100.0000.00218.18327.27545.4519.09
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1181512.71500.0000.0000.0000.00360.00240.00
ปริญญาตรี ปกติ1181512.71500.0000.0000.0000.00360.00240.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร2827.14000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร2114.76000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร41614.63100.0000.0000.0000.001100.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์10220.00200.0000.0000.0000.002100.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว18422.22200.0000.0000.0000.0000.002100.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1903820.00800.0000.00112.5000.00787.5000.00
ปริญญาตรี ปกติ1853418.38800.0000.00112.5000.00787.5000.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)58813.79100.0000.0000.0000.001100.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)501122.00300.0000.0000.0000.003100.0000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1119.09000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)661421.21400.0000.00125.0000.00375.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ5480.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3266.67000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์9366.45100.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ9366.45100.0000.0000.0000.001100.0000.00
เศรษฐศาสตร์22313.64000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.00100.0000.0000.0000.001100.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์3400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม2627.69000.0000.0000.0000.0000.0000.00