รายงานสถิติบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ แยกตามสาเหตุที่ไม่ได้งานทำ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ 0 : อื่นๆ 1 : ยังไม่ประสงค์ทำงาน 2 : รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน 3 : หางานทำไม่ได้ 4 : ต้องการประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1132623.018112.5000.0000.00112.50562.50112.50
ปริญญาโท ปกติ801417.505120.0000.0000.0000.00480.0000.00
ปริญญาโท สมทบ331236.36300.0000.0000.00133.33133.33133.33
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ10550.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10550.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการป่าไม้10550.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารสาธารณะ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ11545.45300.0000.0000.00133.33133.33133.33
ปริญญาโท สมทบ11545.45300.0000.0000.00133.33133.33133.33
การบัญชี2150.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
บริหารธุรกิจ9444.44200.0000.0000.00150.00150.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร27725.93000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ17635.29000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน12433.33000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท3266.67000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10110.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม5120.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ5120.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์7114.29100.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ7114.29100.0000.0000.0000.001100.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พันธุศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ11100.00100.0000.0000.0000.001100.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน15533.33200.0000.0000.0000.002100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ13430.77200.0000.0000.0000.002100.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน13430.77200.0000.0000.0000.002100.0000.00
ปริญญาโท สมทบ2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี10220.002150.0000.0000.0000.00150.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10220.002150.0000.0000.0000.00150.0000.00
สัตวศาสตร์10220.002150.0000.0000.0000.00150.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์1100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์1100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00