รายงานสถิติบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ แยกตามสาเหตุที่ไม่ได้งานทำ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ 0 : อื่นๆ 1 : ยังไม่ประสงค์ทำงาน 2 : รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน 3 : หางานทำไม่ได้ 4 : ต้องการประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,24740412.4417131.7500.001810.532615.2010159.062313.45
ปริญญาตรี ปกติ3,21840312.5217131.7500.001810.532615.2010159.062313.45
ปริญญาตรี สมทบ2913.45000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ6367812.263200.0000.0039.38515.632165.6339.38
ปริญญาตรี ปกติ6367812.263200.0000.0039.38515.632165.6339.38
การจัดการ14696.16400.0000.0000.0000.004100.0000.00
การตลาด13064.62100.0000.0000.0000.001100.0000.00
การเงิน12864.69200.0000.0000.00150.0000.00150.00
บัญชี1854825.951800.0000.00316.67211.111266.6715.56
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ47919.15700.0000.0000.00228.57457.14114.29
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร10487.69600.0000.00116.6700.00466.67116.67
ปริญญาตรี ปกติ10487.69600.0000.00116.6700.00466.67116.67
การจัดการ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การประมง2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น2000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์27311.11200.0000.00150.0000.00150.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช20420.00400.0000.0000.0000.00375.00125.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ23273.02100.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ23273.02100.0000.0000.0000.001100.0000.00
การจัดการชุมชน700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด1400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ชีววิทยาประยุกต์300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี16212.50100.0000.0000.0000.001100.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์4100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร44100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้7000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์2613.85000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการอาหาร1300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว178116.18600.0000.00116.67116.67466.6700.00
ปริญญาตรี ปกติ178116.18600.0000.00116.67116.67466.6700.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว144117.64600.0000.00116.67116.67466.6700.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์186115.91600.0000.00116.6700.00350.00233.33
ปริญญาตรี ปกติ184115.98600.0000.00116.6700.00350.00233.33
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์9188.79400.0000.00125.0000.00250.00125.00
รัฐศาสตร์9233.26200.0000.0000.0000.00150.00150.00
ปริญญาตรี สมทบ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1445638.893113.2300.00516.13722.581548.3939.68
ปริญญาตรี ปกติ1445638.893113.2300.00516.13722.581548.3939.68
การประมง1044745.192314.3500.00417.39626.091043.4828.70
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง40922.50800.0000.00112.50112.50562.50112.50
ผลิตกรรมการเกษตร568518.982214.5500.00418.1829.09940.91627.27
ปริญญาตรี ปกติ541509.242214.5500.00418.1829.09940.91627.27
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร11032.73100.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปฐพีศาสตร์2713.70000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน1662313.86900.0000.00222.22222.22222.22333.33
พืชสวน (พืชผัก)11100.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)4250.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (ไม้ผล)100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่1141412.28800.0000.00225.0000.00450.00225.00
วิทยาการสมุนไพร23313.042150.0000.0000.0000.00150.0000.00
อารักขาพืช5300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)6233.33100.0000.0000.0000.001100.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี2700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ2713.70000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร2613.85000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร7756.49200.0000.0000.0000.00150.00150.00
ปริญญาตรี ปกติ7756.49200.0000.0000.0000.00150.00150.00
การสื่อสารดิจิทัล7756.49200.0000.0000.0000.00150.00150.00
วิทยาศาสตร์2075627.052314.3500.0000.00313.041982.6100.00
ปริญญาตรี ปกติ2075627.052314.3500.0000.00313.041982.6100.00
คณิตศาสตร์2015.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์221254.55200.0000.0000.0000.002100.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์5359.43400.0000.0000.0000.004100.0000.00
สถิติ800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี412868.291317.6900.0000.00215.381076.9200.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ5360.00200.0000.0000.00150.00150.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ2129.52100.0000.0000.0000.001100.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ35514.29100.0000.0000.0000.001100.0000.00
ศิลปศาสตร์14553.45100.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ14553.45100.0000.0000.0000.001100.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ7645.26100.0000.0000.0000.001100.0000.00
ภาษาอังกฤษ6911.45000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14274.93300.0000.0000.0000.003100.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ14274.93300.0000.0000.0000.003100.0000.00
พลังงานทดแทน6845.88100.0000.0000.0000.001100.0000.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน7434.05200.0000.0000.0000.002100.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม371129.73100.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาตรี ปกติ371129.73100.0000.0000.0000.0000.001100.00
ภูมิสถาปัตยกรรม8112.50000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม8112.50000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21942.86100.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1872312.301500.0000.00213.33426.67746.67213.33
ปริญญาตรี ปกติ1872312.301500.0000.00213.33426.67746.67213.33
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร54712.96500.0000.0000.00120.00360.00120.00
วิศวกรรมอาหาร3925.13000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร49510.20300.0000.00133.3300.00133.33133.33
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์24625.00400.0000.0000.00250.00250.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21314.29300.0000.00133.33133.33133.3300.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2165324.541300.0000.0017.69323.08646.15323.08
ปริญญาตรี ปกติ2165324.541300.0000.0017.69323.08646.15323.08
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)5858.62100.0000.0000.001100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)711825.35700.0000.00114.29114.29457.14114.29
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)27829.63000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)602236.67500.0000.0000.00120.00240.00240.00
เศรษฐศาสตร์1882211.70900.0000.0000.00111.11777.78111.11
ปริญญาตรี ปกติ1882211.70900.0000.0000.00111.11777.78111.11
เศรษฐศาสตร์5523.64200.0000.0000.0000.002100.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ11436.36100.0000.0000.0000.001100.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์56610.71200.0000.0000.0000.00150.00150.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม661015.15400.0000.0000.00125.00375.0000.00