รายงานสถิติบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ แยกตามสาเหตุที่ไม่ได้งานทำ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ 0 : อื่นๆ 1 : ยังไม่ประสงค์ทำงาน 2 : รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน 3 : หางานทำไม่ได้ 4 : ต้องการประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้23730.43100.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ18527.78100.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ5240.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6350.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ6350.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6350.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.50100.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ7114.29100.0000.0000.0000.001100.0000.00
วิศวกรรมอาหาร4125.00100.0000.0000.0000.001100.0000.00
สหวิทยาการเกษตร300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์4250.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ4250.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์4250.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00