รายงานสถิติบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ แยกตามสาเหตุที่ไม่ได้งานทำ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ 0 : อื่นๆ 1 : ยังไม่ประสงค์ทำงาน 2 : รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน 3 : หางานทำไม่ได้ 4 : ต้องการประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1387755.809222.2200.0000.00111.11666.6700.00
ปริญญาโท ปกติ874551.727228.5700.0000.00114.29457.1400.00
ปริญญาโท สมทบ513262.75200.0000.0000.0000.002100.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9555.56000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ9555.56000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการป่าไม้9555.56000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ231565.22200.0000.0000.0000.002100.0000.00
ปริญญาโท สมทบ231565.22200.0000.0000.0000.002100.0000.00
การบัญชี44100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ191157.89200.0000.0000.0000.002100.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร382360.532150.0000.0000.0000.00150.0000.00
ปริญญาโท สมทบ201575.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน171270.59000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร33100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ18844.442150.0000.0000.0000.00150.0000.00
ปฐพีศาสตร์2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.00100.0000.0000.0000.001100.0000.00
พืชสวน8225.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่22100.0011100.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6583.33200.0000.0000.00150.00150.0000.00
ปริญญาโท ปกติ6583.33200.0000.0000.00150.00150.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6583.33200.0000.0000.00150.00150.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ22100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล22100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์15640.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ14642.86000.0000.0000.0000.0000.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.67000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พันธุศาสตร์33100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33100.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ3133.33100.0000.0000.0000.001100.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33100.0000.0000.0000.001100.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.50000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ8112.50000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร4125.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน15426.67000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10440.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน10440.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี44100.0011100.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ44100.0011100.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์44100.0011100.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.00100.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ88100.00100.0000.0000.0000.001100.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.00100.0000.0000.0000.001100.0000.00
เศรษฐศาสตร์7342.86000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ7342.86000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์7342.86000.0000.0000.0000.0000.0000.00