รายงานสถิติบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ แยกตามสาเหตุที่ไม่ได้งานทำ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ 0 : อื่นๆ 1 : ยังไม่ประสงค์ทำงาน 2 : รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน 3 : หางานทำไม่ได้ 4 : ต้องการประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,79842911.3021373.2910.47146.572612.2114568.08209.39
ปริญญาตรี ปกติ3,74342411.3321073.3310.48146.672612.3814368.10199.05
ปริญญาตรี สมทบ5559.09300.0000.0000.0000.00266.67133.33
บริหารธุรกิจ8449110.783825.2600.0012.63718.422463.16410.53
ปริญญาตรี ปกติ8449110.783825.2600.0012.63718.422463.16410.53
การจัดการ217209.22700.0000.00114.2900.00685.7100.00
การตลาด185147.579111.1100.0000.00111.11333.33444.44
การเงิน12410.81100.0000.0000.001100.0000.0000.00
บัญชี2235524.662114.7600.0000.00523.811571.4300.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9511.05000.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11865.08200.0000.0000.00150.00150.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ11865.08200.0000.0000.00150.00150.0000.00
การจัดการ1100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การประมง33618.18200.0000.0000.00150.00150.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์3900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2773010.831417.1417.1417.1417.14964.2917.14
ปริญญาตรี ปกติ2773010.831417.1417.1417.1417.14964.2917.14
การจัดการชุมชน6233.33100.0000.0000.0000.001100.0000.00
การตลาด5120.00100.0000.0000.0000.001100.0000.00
บัญชี1700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี7685.71000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว31722.58500.0000.0000.00120.00480.0000.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์4748.5111100.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้6423.13100.0000.0000.0000.001100.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช2300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์3712.70100.0000.001100.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8450.00200.0000.0000.0000.00150.00150.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์5360.00200.00150.0000.0000.00150.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18894.79600.0000.00233.3300.00350.00116.67
ปริญญาตรี ปกติ18894.79600.0000.00233.3300.00350.00116.67
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3412.94100.0000.001100.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว15485.19500.0000.00120.0000.00360.00120.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200115.50500.0000.00120.0000.00360.00120.00
ปริญญาตรี ปกติ19163.14200.0000.00150.0000.00150.0000.00
การบริหารท้องถิ่น6116.67000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์9111.10000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์9444.26200.0000.00150.0000.00150.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ9555.56300.0000.0000.0000.00266.67133.33
การบริหารท้องถิ่น33100.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
รัฐศาสตร์6233.33200.0000.0000.0000.002100.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1644426.832200.0000.0014.55313.641672.7329.09
ปริญญาตรี ปกติ1644426.832200.0000.0014.55313.641672.7329.09
การประมง1374432.122200.0000.0014.55313.641672.7329.09
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร689679.724700.0000.00510.64817.022757.45714.89
ปริญญาตรี ปกติ6436710.424700.0000.00510.64817.022757.45714.89
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร51611.76400.0000.00125.00125.00250.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์3800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน15600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)12758.33300.0000.0000.0000.00266.67133.33
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191263.161000.0000.00110.00110.00660.00220.00
พืชสวน (ไม้ผล)171164.71900.0000.00222.22111.11444.44222.22
พืชไร่1381611.59900.0000.0000.00222.22666.67111.11
วิทยาการสมุนไพร17317.65200.0000.0000.0000.00150.00150.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)42511.90400.0000.00125.00125.00250.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)32721.88600.0000.0000.00233.33466.6700.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี1600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ4600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร1000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร6423.13200.0000.0000.0000.00150.00150.00
ปริญญาตรี ปกติ6423.13200.0000.0000.0000.00150.00150.00
การสื่อสารดิจิทัล6423.13200.0000.0000.0000.00150.00150.00
วิทยาศาสตร์2564617.972300.0000.0014.3528.701982.6114.35
ปริญญาตรี ปกติ2564617.972300.0000.0014.3528.701982.6114.35
คณิตศาสตร์3800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์1616.25100.0000.0000.0000.001100.0000.00
วัสดุศาสตร์11436.36100.0000.0000.0000.001100.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์721216.67700.0000.00114.29114.29457.14114.29
สถิติ1400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี15533.33200.0000.0000.0000.002100.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ13646.15500.0000.0000.0000.005100.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ451022.22500.0000.0000.0000.005100.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ32825.00200.0000.0000.00150.00150.0000.00
ศิลปศาสตร์10332.91000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ10332.91000.0000.0000.0000.0000.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ6111.64000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ4224.76000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1273829.922627.6900.0013.8500.002284.6213.85
ปริญญาตรี ปกติ1273829.922627.6900.0013.8500.002284.6213.85
พลังงานทดแทน891011.246116.6700.00116.6700.00466.6700.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน382873.682015.0000.0000.0000.001890.0015.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม76810.53100.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ76810.53100.0000.0000.0000.001100.0000.00
ภูมิสถาปัตยกรรม2600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม2900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21838.10100.0000.0000.0000.001100.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2273515.422000.0000.0000.00210.001785.0015.00
ปริญญาตรี ปกติ2273515.422000.0000.0000.00210.001785.0015.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6258.06100.0000.0000.0000.001100.0000.00
วิศวกรรมอาหาร5048.00400.0000.0000.0000.004100.0000.00
วิศวกรรมเกษตร651320.00900.0000.0000.00222.22777.7800.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์18950.00400.0000.0000.0000.00375.00125.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว32412.50200.0000.0000.0000.002100.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1833217.495240.0000.00120.00240.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1833217.495240.0000.00120.00240.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)581017.24300.0000.00133.33266.6700.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)48816.67000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1516.67000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)621320.9722100.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์28272.48200.0000.0000.0000.002100.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ28272.48200.0000.0000.0000.002100.0000.00
เศรษฐศาสตร์8222.44100.0000.0000.0000.001100.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ4124.88000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์8733.45100.0000.0000.0000.001100.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม6900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00