รายงานสถิติบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ แยกตามสาเหตุที่ไม่ได้งานทำ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ 0 : อื่นๆ 1 : ยังไม่ประสงค์ทำงาน 2 : รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน 3 : หางานทำไม่ได้ 4 : ต้องการประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,7983,63595.711,056979.1910.0912812.1211711.0859256.0612111.46
ปริญญาตรี ปกติ3,7433,58695.811,046979.2710.1012612.0511711.1958656.0211911.38
ปริญญาตรี สมทบ554989.091000.0000.00220.0000.00660.00220.00
บริหารธุรกิจ84481496.45217115.0700.003013.822712.4412155.762812.90
ปริญญาตรี ปกติ84481496.45217115.0700.003013.822712.4412155.762812.90
การจัดการ21721398.166123.2800.001219.6769.843659.0258.20
การตลาด18517494.0546613.0400.001021.7436.521634.781123.91
การเงิน12412096.773825.2600.00410.53410.532360.53513.16
บัญชี22321696.864612.1700.0012.171021.743065.2248.70
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ959195.792600.0000.00311.54415.381661.54311.54
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11811395.763825.2600.0037.8937.892771.0537.89
ปริญญาตรี ปกติ11811395.763825.2600.0037.8937.892771.0537.89
การจัดการ1111100.00900.0000.00111.1100.00777.78111.11
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ77100.00100.0000.0000.0000.001100.0000.00
การประมง333296.971100.0000.0000.00327.27654.55218.18
พัฒนาการท่องเที่ยว111090.91100.0000.0000.0000.001100.0000.00
รัฐศาสตร์393794.8712216.6700.00216.6700.00866.6700.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช171694.12400.0000.0000.0000.004100.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ27726896.756423.1311.5634.6923.135179.6957.81
ปริญญาตรี ปกติ27726896.756423.1311.5634.6923.135179.6957.81
การจัดการชุมชน66100.00100.0000.0000.0000.001100.0000.00
การตลาด55100.00300.0000.0000.0000.003100.0000.00
บัญชี1717100.00400.0000.0000.00125.00375.0000.00
บัญชี77100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3131100.001100.0000.0000.0000.001090.9119.09
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9666.67400.0000.00125.0000.00375.0000.00
รัฐศาสตร์474493.6214214.2900.0000.0000.001071.43214.29
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1313100.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
เกษตรป่าไม้646398.442200.0000.0029.0914.551881.8214.55
เทคโนโลยีการผลิตพืช2323100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์373697.30100.0000.0000.0000.001100.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8787.50000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร55100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์55100.00300.00133.3300.0000.00266.6700.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18818095.746800.0000.001725.0045.884058.82710.29
ปริญญาตรี ปกติ18818095.746800.0000.001725.0045.884058.82710.29
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว343294.121100.0000.00327.27327.27436.3619.09
พัฒนาการท่องเที่ยว15414896.105700.0000.001424.5611.753663.16610.53
วิทยาลัยบริหารศาสตร์20019597.507545.3300.00912.001621.334154.6756.67
ปริญญาตรี ปกติ19118797.917145.6300.00811.271622.543954.9345.63
การบริหารท้องถิ่น6583.33200.0000.0000.0000.002100.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์918997.802613.8500.00311.54623.081557.6913.85
รัฐศาสตร์949398.944336.9800.00511.631023.262251.1636.98
ปริญญาตรี สมทบ9888.89400.0000.00125.0000.00250.00125.00
การบริหารท้องถิ่น33100.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
รัฐศาสตร์6583.33300.0000.00133.3300.00266.6700.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ16415493.904336.9800.0036.9836.982762.79716.28
ปริญญาตรี ปกติ16415493.904336.9800.0036.9836.982762.79716.28
การประมง13712792.703313.0300.0026.0626.062472.73412.12
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2727100.0010220.0000.00110.00110.00330.00330.00
ผลิตกรรมการเกษตร68965394.782222712.1600.00229.912511.2611853.153013.51
ปริญญาตรี ปกติ64361295.182162712.5000.00219.722511.5711452.782913.43
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร514792.1613323.0800.0000.00323.08753.8500.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร605896.671915.2600.00210.5315.26947.37631.58
ปฐพีศาสตร์383797.3717741.1800.00211.7615.88529.41211.76
พืชสวน15615599.3645613.3300.00715.5624.442351.11715.56
พืชสวน (พืชผัก)121083.33500.0000.0000.0000.00360.00240.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191894.741000.0000.0000.00220.00770.00110.00
พืชสวน (ไม้ผล)171376.47600.0000.00233.33233.3300.00233.33
พืชไร่13812993.4843613.9500.0036.98613.952353.49511.63
วิทยาการสมุนไพร1717100.005120.0000.0000.0000.00360.00120.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)423992.861700.0000.00317.65317.651164.7100.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)323093.7515213.3300.00213.33320.00746.6716.67
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4545100.001516.6700.0000.00213.331173.3316.67
เกษตรเคมี161487.50600.0000.0000.0000.00583.33116.67
ปริญญาตรี สมทบ464189.13600.0000.00116.6700.00466.67116.67
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร10880.00200.0000.00150.0000.0000.00150.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร363391.67400.0000.0000.0000.004100.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร645992.191400.0000.00535.7117.14642.86214.29
ปริญญาตรี ปกติ645992.191400.0000.00535.7117.14642.86214.29
การสื่อสารดิจิทัล645992.191400.0000.00535.7117.14642.86214.29
วิทยาศาสตร์25623892.97731723.2900.00912.331013.703243.8456.85
ปริญญาตรี ปกติ25623892.97731723.2900.00912.331013.703243.8456.85
คณิตศาสตร์3838100.0014535.7100.00428.5700.00214.29321.43
ฟิสิกส์ประยุกต์1616100.007228.5700.0000.0000.00457.14114.29
วัสดุศาสตร์1111100.0011100.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์726488.8917211.7600.00211.76423.53847.0615.88
สถิติ1414100.004125.0000.00125.00125.00125.0000.00
เคมี151493.336233.3300.0000.00116.67350.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ131076.92300.0000.0000.0000.003100.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ454088.8919315.7900.00210.53421.051052.6300.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ323196.882150.0000.0000.0000.00150.0000.00
ศิลปศาสตร์1039996.121400.0000.00428.57214.29535.71321.43
ปริญญาตรี ปกติ1039996.121400.0000.00428.57214.29535.71321.43
นิเทศศาสตร์บูรณาการ615996.72900.0000.00333.33222.22222.22222.22
ภาษาอังกฤษ424095.24500.0000.00120.0000.00360.00120.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน12711892.9143716.2800.0049.3024.652660.4749.30
ปริญญาตรี ปกติ12711892.9143716.2800.0049.3024.652660.4749.30
พลังงานทดแทน898494.3824625.0000.00416.6714.171145.8328.33
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน383489.471915.2600.0000.0015.261578.95210.53
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม767497.371417.1400.00321.43321.43428.57321.43
ปริญญาตรี ปกติ767497.371417.1400.00321.43321.43428.57321.43
ภูมิสถาปัตยกรรม262596.15700.0000.00114.29114.29342.86228.57
สถาปัตยกรรม292896.554125.0000.00125.00125.0000.00125.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์2121100.00300.0000.00133.33133.33133.3300.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22721896.047622.6300.0079.2179.215369.7479.21
ปริญญาตรี ปกติ22721896.047622.6300.0079.2179.215369.7479.21
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร626198.391516.6700.00213.33213.331066.6700.00
วิศวกรรมอาหาร504590.002015.0000.00210.00315.001050.00420.00
วิศวกรรมเกษตร656396.922800.0000.0027.1427.142382.1413.57
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1818100.00400.0000.0000.0000.00375.00125.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว323196.88900.0000.00111.1100.00777.78111.11
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี18317897.2722418.1800.00522.7329.09836.36313.64
ปริญญาตรี ปกติ18317897.2722418.1800.00522.7329.09836.36313.64
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)585696.554125.0000.00250.0000.00125.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)484797.92500.0000.00120.00120.00360.0000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1515100.005240.0000.00120.00120.00120.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)626096.778112.5000.00112.5000.00337.50337.50
เศรษฐศาสตร์28227497.16731723.2900.0045.481013.703345.21912.33
ปริญญาตรี ปกติ28227497.16731723.2900.0045.481013.703345.21912.33
เศรษฐศาสตร์828198.781815.5600.00211.11422.22950.00211.11
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ413892.68211676.1900.0000.0000.00523.8100.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์878698.851600.0000.0016.2516.251275.00212.50
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม3266.67100.0000.0000.001100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม696797.101700.0000.0015.88423.53741.18529.41