รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามปัจจัยที่ช่วยให้ได้งานทำ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00: อื่นๆ 01 : ด้านภาษาต่างประเทศ 02 : ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 03 : ด้านกิจกรรมสันทนาการ 04 : ด้านศิลปะ 05 : ด้านกีฬา 06 : ด้านนาฎศิลป/ดนตรีขับร้อง M01 : ด้านทักษะเกษตร และเทคโนโลยี M02 : ความต้องการของตัวเองหรือครอบครัว / ถึงเวลาที่ต้องเกณฑ์ทหาร
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้381026.32900.00222.22222.2200.00111.1100.0000.00333.33111.11
ปริญญาเอก ปกติ35822.86700.00114.29114.2900.00114.2900.0000.00342.86114.29
ปริญญาเอก สมทบ3266.67200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1119.09100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ1119.09100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์1119.09100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.00200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
ปริญญาเอก ปกติ4250.00200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.00200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
ผลิตกรรมการเกษตร11327.27200.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11327.27200.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร9333.33200.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
พืชไร่100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์4125.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ4125.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ4125.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
เศรษฐศาสตร์3266.67200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ3266.67200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์3266.67200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00