รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามปัจจัยที่ช่วยให้ได้งานทำ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00: อื่นๆ 01 : ด้านภาษาต่างประเทศ 02 : ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 03 : ด้านกิจกรรมสันทนาการ 04 : ด้านศิลปะ 05 : ด้านกีฬา 06 : ด้านนาฎศิลป/ดนตรีขับร้อง M01 : ด้านทักษะเกษตร และเทคโนโลยี M02 : ความต้องการของตัวเองหรือครอบครัว / ถึงเวลาที่ต้องเกณฑ์ทหาร
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้2,77549917.9831800.004514.1512138.05154.7220.6351.5710.319128.623811.95
ปริญญาตรี ปกติ2,73448217.6330200.004213.9111939.40144.6420.6651.6600.008227.153812.58
ปริญญาตรี สมทบ411741.461600.00318.75212.5016.2500.0000.0016.25956.2500.00
บริหารธุรกิจ56010218.217700.001418.184761.0422.6000.0000.0000.0067.79810.39
ปริญญาตรี ปกติ56010218.217700.001418.184761.0422.6000.0000.0000.0067.79810.39
การจัดการ11465.26500.0000.00360.00120.0000.0000.0000.00120.0000.00
การตลาด109109.17600.00116.67233.3300.0000.0000.0000.0000.00350.00
การเงิน52917.31500.00120.00480.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ5347.55400.00250.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00125.00
บัญชี1926935.945500.001018.183563.6411.8200.0000.0000.0059.0947.27
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ40410.00200.0000.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ1454631.723100.00412.901238.7100.0000.0000.0000.00825.81722.58
ปริญญาตรี ปกติ1454631.723100.00412.901238.7100.0000.0000.0000.00825.81722.58
การจัดการชุมชน3266.67100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี4375.00200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
พัฒนาการท่องเที่ยว10440.00400.00250.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00125.00
รัฐศาสตร์26726.92300.0000.00266.6700.0000.0000.0000.00133.3300.00
เกษตรป่าไม้601728.331200.0018.33758.3300.0000.0000.0000.00216.67216.67
เทคโนโลยีการผลิตพืช14321.43100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์15533.33500.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00240.00240.00
เทคโนโลยีการอาหาร2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10440.00300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00266.67133.33
พัฒนาการท่องเที่ยว1711911.111500.00320.00213.33426.6700.0000.0000.0000.00640.00
ปริญญาตรี ปกติ1711911.111500.00320.00213.33426.6700.0000.0000.0000.00640.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว26311.54200.0000.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1451611.031300.00323.0817.69323.0800.0000.0000.0000.00646.15
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1131916.81900.00222.22222.22111.1100.0000.0000.00333.33111.11
ปริญญาตรี ปกติ1131916.81900.00222.22222.22111.1100.0000.0000.00333.33111.11
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ1218.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ23417.39300.00266.6700.00133.3300.0000.0000.0000.0000.00
การประมง4125.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง10330.00300.0000.00133.3300.0000.0000.0000.00133.33133.33
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น45715.56300.0000.00133.3300.0000.0000.0000.00266.6700.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช13215.38000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1771910.73900.00111.11444.44222.2200.00111.1100.00111.1100.00
ปริญญาตรี ปกติ1771910.73900.00111.11444.44222.2200.00111.1100.00111.1100.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์7468.11300.00133.33266.6700.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์1021312.75600.0000.00233.33233.3300.00116.6700.00116.6700.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1293728.681600.0016.2516.2500.0000.00212.5000.001275.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1203327.501300.0017.6917.6900.0000.00215.3800.00969.2300.00
การประมง952425.261000.00110.0000.0000.0000.00110.0000.00880.0000.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง25936.00300.0000.00133.3300.0000.00133.3300.00133.3300.00
ปริญญาตรี สมทบ9444.44300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.003100.0000.00
การประมง9444.44300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.003100.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร4665411.593700.0038.11513.5138.1100.0000.0012.702362.1625.41
ปริญญาตรี ปกติ4394510.252800.0013.57414.2927.1400.0000.0000.001967.8627.14
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร9244.35300.0000.00133.3300.0000.0000.0000.00266.6700.00
ปฐพีศาสตร์1500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน155138.39900.0000.0000.00222.2200.0000.0000.00666.67111.11
พืชสวน (พืชผัก)33100.00200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
พืชไร่1081816.671000.0000.00110.0000.0000.0000.0000.00880.00110.00
วิทยาการสมุนไพร12216.67100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช3725.41100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
เกษตรเคมี12325.00200.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ27933.33900.00222.22111.11111.1100.0000.00111.11444.4400.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20420.00400.00125.0000.00125.0000.0000.0000.00250.0000.00
พืชไร่6466.67400.0000.00125.0000.0000.0000.00125.00250.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1121210.71800.00225.00562.5000.0000.0000.0000.0000.00112.50
ปริญญาตรี ปกติ1121210.71800.00225.00562.5000.0000.0000.0000.0000.00112.50
การสื่อสารดิจิทัล1121210.71800.00225.00562.5000.0000.0000.0000.0000.00112.50
วิทยาศาสตร์1874725.132900.00517.241862.0700.0000.0000.0000.00413.7926.90
ปริญญาตรี ปกติ1874725.132900.00517.241862.0700.0000.0000.0000.00413.7926.90
คณิตศาสตร์1119.09000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์12325.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์701622.861200.0000.00975.0000.0000.0000.0000.00216.6718.33
สถิติ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี25832.00300.00266.6700.0000.0000.0000.0000.00133.3300.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ8112.50100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ211047.62400.0000.00250.0000.0000.0000.0000.00125.00125.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ33824.24800.00112.50787.5000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์139107.19800.00225.00562.5000.00112.5000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ139107.19800.00225.00562.5000.00112.5000.0000.0000.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ52611.54600.00116.67466.6700.00116.6700.0000.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ8444.76200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1225343.442600.00415.38726.9213.8500.0027.6900.00519.23726.92
ปริญญาตรี ปกติ1225343.442600.00415.38726.9213.8500.0027.6900.00519.23726.92
พลังงานทดแทน491122.45700.00228.5700.0000.0000.0000.0000.00342.86228.57
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน734257.531900.00210.53736.8415.2600.00210.5300.00210.53526.32
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม532241.51800.00112.50337.5000.0000.0000.0000.00450.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ532241.51800.00112.50337.5000.0000.0000.0000.00450.0000.00
ภูมิสถาปัตยกรรม11436.36100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม1815.56100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์241770.83600.00116.67233.3300.0000.0000.0000.00350.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1181512.711000.0000.00330.0000.0000.0000.0000.00550.00220.00
ปริญญาตรี ปกติ1181512.711000.0000.00330.0000.0000.0000.0000.00550.00220.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร2827.14200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.0000.00
วิศวกรรมอาหาร2114.76100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิศวกรรมเกษตร41614.63500.0000.00240.0000.0000.0000.0000.00240.00120.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์10220.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว18422.22200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1903820.003000.00310.00516.6713.3313.3300.0000.001860.0026.67
ปริญญาตรี ปกติ1853418.382600.0027.69415.3813.8513.8500.0000.001661.5427.69
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)58813.79700.00114.29228.5700.0000.0000.0000.00342.86114.29
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)501122.00800.00112.50225.00112.5000.0000.0000.00450.0000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1119.09100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)661421.211000.0000.0000.0000.00110.0000.0000.00880.00110.00
ปริญญาตรี สมทบ5480.00400.00125.00125.0000.0000.0000.0000.00250.0000.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)11100.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)11100.00100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3266.67200.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
เศรษฐศาสตร์9366.45500.0000.00240.00120.0000.0000.0000.00240.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ9366.45500.0000.00240.00120.0000.0000.0000.00240.0000.00
เศรษฐศาสตร์22313.64300.0000.00266.67133.3300.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์3400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม2627.69200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.0000.00