รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามปัจจัยที่ช่วยให้ได้งานทำ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00: อื่นๆ 01 : ด้านภาษาต่างประเทศ 02 : ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 03 : ด้านกิจกรรมสันทนาการ 04 : ด้านศิลปะ 05 : ด้านกีฬา 06 : ด้านนาฎศิลป/ดนตรีขับร้อง M01 : ด้านทักษะเกษตร และเทคโนโลยี M02 : ความต้องการของตัวเองหรือครอบครัว / ถึงเวลาที่ต้องเกณฑ์ทหาร
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้241770.831600.00531.2516.2500.0000.00318.7500.00743.7500.00
ปริญญาเอก ปกติ191263.161100.00545.4500.0000.0000.00218.1800.00436.3600.00
ปริญญาเอก สมทบ55100.00500.0000.00120.0000.0000.00120.0000.00360.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว22100.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว22100.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร5120.00100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ11100.00100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.00100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์5360.00300.00133.3300.0000.0000.0000.0000.00266.6700.00
ปริญญาเอก ปกติ5360.00300.00133.3300.0000.0000.0000.0000.00266.6700.00
พันธุศาสตร์22100.00200.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ2150.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22100.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
วิศวกรรมอาหาร11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ33100.00300.00133.3300.0000.0000.00133.3300.00133.3300.00
ปริญญาเอก ปกติ33100.00300.00133.3300.0000.0000.00133.3300.00133.3300.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ33100.00300.00133.3300.0000.0000.00133.3300.00133.3300.00
เศรษฐศาสตร์44100.00400.0000.00125.0000.0000.0000.0000.00375.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ44100.00400.0000.00125.0000.0000.0000.0000.00375.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์44100.00400.0000.00125.0000.0000.0000.0000.00375.0000.00