รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามปัจจัยที่ช่วยให้ได้งานทำ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00: อื่นๆ 01 : ด้านภาษาต่างประเทศ 02 : ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 03 : ด้านกิจกรรมสันทนาการ 04 : ด้านศิลปะ 05 : ด้านกีฬา 06 : ด้านนาฎศิลป/ดนตรีขับร้อง M01 : ด้านทักษะเกษตร และเทคโนโลยี M02 : ความต้องการของตัวเองหรือครอบครัว / ถึงเวลาที่ต้องเกณฑ์ทหาร
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,24740412.4423300.004017.177030.0483.4352.1531.2900.006829.183916.74
ปริญญาตรี ปกติ3,21840312.5223200.004017.247030.1773.0252.1631.2900.006829.313916.81
ปริญญาตรี สมทบ2913.45100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ6367812.264600.0036.522963.0424.3500.0012.1700.0024.35919.57
ปริญญาตรี ปกติ6367812.264600.0036.522963.0424.3500.0012.1700.0024.35919.57
การจัดการ14696.16500.0000.00360.0000.0000.00120.0000.00120.0000.00
การตลาด13064.62500.00120.00240.00120.0000.0000.0000.00120.0000.00
การเงิน12864.69400.0000.00375.0000.0000.0000.0000.0000.00125.00
บัญชี1854825.953000.0026.672066.6713.3300.0000.0000.0000.00723.33
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ47919.15200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร10487.69200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00150.00
ปริญญาตรี ปกติ10487.69200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00150.00
การจัดการ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การประมง2150.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น2000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์27311.11100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช20420.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ23273.02600.00350.0000.0000.0000.0000.0000.00350.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ23273.02600.00350.0000.0000.0000.0000.0000.00350.0000.00
การจัดการชุมชน700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด1400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ชีววิทยาประยุกต์300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี16212.50100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์4100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร44100.00400.00250.0000.0000.0000.0000.0000.00250.0000.00
เกษตรป่าไม้7000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์2613.85100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
เทคโนโลยีการอาหาร1300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว178116.18500.00360.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00120.00
ปริญญาตรี ปกติ178116.18500.00360.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00120.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว144117.64500.00360.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00120.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์186115.91500.00120.00360.0000.0000.0000.0000.0000.00120.00
ปริญญาตรี ปกติ184115.98500.00120.00360.0000.0000.0000.0000.0000.00120.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์9188.79400.00125.00375.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์9233.26100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาตรี สมทบ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1445638.892500.0014.00416.0000.0000.0000.0000.001352.00728.00
ปริญญาตรี ปกติ1445638.892500.0014.00416.0000.0000.0000.0000.001352.00728.00
การประมง1044745.192400.0014.17416.6700.0000.0000.0000.001354.17625.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง40922.50100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ผลิตกรรมการเกษตร568518.982900.00620.6926.9013.4500.0013.4500.001241.38724.14
ปริญญาตรี ปกติ541509.242800.00621.4327.1400.0000.0013.5700.001242.86725.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร11032.73200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
ปฐพีศาสตร์2713.70100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน1662313.861400.00428.5700.0000.0000.0017.1400.00750.00214.29
พืชสวน (พืชผัก)11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)4250.00200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00150.00
พืชสวน (ไม้ผล)100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่1141412.28600.00116.67116.6700.0000.0000.0000.00350.00116.67
วิทยาการสมุนไพร23313.04100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
อารักขาพืช5300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)3133.33100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)6233.33100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี2700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ2713.70100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร2613.85100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร7756.49300.00133.33133.3300.0000.0000.0000.0000.00133.33
ปริญญาตรี ปกติ7756.49300.00133.33133.3300.0000.0000.0000.0000.00133.33
การสื่อสารดิจิทัล7756.49300.00133.33133.3300.0000.0000.0000.0000.00133.33
วิทยาศาสตร์2075627.053300.001030.301545.4513.0300.0000.0000.00412.1239.09
ปริญญาตรี ปกติ2075627.053300.001030.301545.4513.0300.0000.0000.00412.1239.09
คณิตศาสตร์2015.00100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์221254.551000.00440.00330.0000.0000.0000.0000.00110.00220.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์5359.43100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถิติ800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี412868.291500.00533.33640.0016.6700.0000.0000.00213.3316.67
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ5360.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ2129.52100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ35514.29400.0000.004100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์14553.45400.0000.00125.0000.00125.00125.0000.0000.00125.00
ปริญญาตรี ปกติ14553.45400.0000.00125.0000.00125.00125.0000.0000.00125.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ7645.26300.0000.00133.3300.0000.00133.3300.0000.00133.33
ภาษาอังกฤษ6911.45100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14274.93400.0000.0000.00250.00125.0000.0000.00125.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ14274.93400.0000.0000.00250.00125.0000.0000.00125.0000.00
พลังงานทดแทน6845.88300.0000.0000.00266.6700.0000.0000.00133.3300.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน7434.05100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม371129.731000.0000.00440.0000.00220.0000.0000.00440.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ371129.731000.0000.00440.0000.00220.0000.0000.00440.0000.00
ภูมิสถาปัตยกรรม8112.50100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม8112.50100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21942.86800.0000.00337.5000.00112.5000.0000.00450.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1872312.30800.00112.50337.5000.00112.5000.0000.00225.00112.50
ปริญญาตรี ปกติ1872312.30800.00112.50337.5000.00112.5000.0000.00225.00112.50
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร54712.96200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
วิศวกรรมอาหาร3925.13200.0000.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร49510.20200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00150.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์24625.00200.00150.0000.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21314.29000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2165324.544000.00717.5037.5012.5000.0000.0000.002562.50410.00
ปริญญาตรี ปกติ2165324.544000.00717.5037.5012.5000.0000.0000.002562.50410.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)5858.62400.00250.0000.0000.0000.0000.0000.00250.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)711825.351100.0019.0919.0900.0000.0000.0000.00872.7319.09
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)27829.63800.00112.50225.0000.0000.0000.0000.00562.5000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)602236.671700.00317.6500.0015.8800.0000.0000.001058.82317.65
เศรษฐศาสตร์1882211.701300.00430.77430.7717.6900.0000.0000.0017.69323.08
ปริญญาตรี ปกติ1882211.701300.00430.77430.7717.6900.0000.0000.0017.69323.08
เศรษฐศาสตร์5523.64000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ11436.36300.00266.67133.3300.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์56610.71400.0000.00250.00125.0000.0000.0000.0000.00125.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม661015.15600.00233.33116.6700.0000.0000.0000.00116.67233.33