รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามปัจจัยที่ช่วยให้ได้งานทำ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00: อื่นๆ 01 : ด้านภาษาต่างประเทศ 02 : ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 03 : ด้านกิจกรรมสันทนาการ 04 : ด้านศิลปะ 05 : ด้านกีฬา 06 : ด้านนาฎศิลป/ดนตรีขับร้อง M01 : ด้านทักษะเกษตร และเทคโนโลยี M02 : ความต้องการของตัวเองหรือครอบครัว / ถึงเวลาที่ต้องเกณฑ์ทหาร
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้231878.261500.00746.67213.33213.3300.0000.0000.00426.6700.00
ปริญญาเอก ปกติ181583.331200.00758.3318.3318.3300.0000.0000.00325.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ5360.00300.0000.00133.33133.3300.0000.0000.00133.3300.00
บริหารธุรกิจ22100.00200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ22100.00200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22100.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์22100.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6466.67400.00375.0000.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ6466.67400.00375.0000.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6466.67400.00375.0000.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8787.50400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.004100.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ7685.71300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.003100.0000.00
วิศวกรรมอาหาร44100.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
สหวิทยาการเกษตร3266.67200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ11100.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์4250.00200.0000.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ4250.00200.0000.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์4250.00200.0000.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00