รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามปัจจัยที่ช่วยให้ได้งานทำ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00: อื่นๆ 01 : ด้านภาษาต่างประเทศ 02 : ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 03 : ด้านกิจกรรมสันทนาการ 04 : ด้านศิลปะ 05 : ด้านกีฬา 06 : ด้านนาฎศิลป/ดนตรีขับร้อง M01 : ด้านทักษะเกษตร และเทคโนโลยี M02 : ความต้องการของตัวเองหรือครอบครัว / ถึงเวลาที่ต้องเกณฑ์ทหาร
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1387755.806800.00913.242435.2934.4111.4722.9400.002536.7645.88
ปริญญาโท ปกติ874551.723800.00513.161231.5812.6312.6312.6300.001744.7412.63
ปริญญาโท สมทบ513262.753000.00413.331240.0026.6700.0013.3300.00826.67310.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9555.56500.0000.00240.00120.0000.0000.0000.00120.00120.00
ปริญญาโท ปกติ9555.56500.0000.00240.00120.0000.0000.0000.00120.00120.00
การจัดการป่าไม้9555.56500.0000.00240.00120.0000.0000.0000.00120.00120.00
บริหารธุรกิจ231565.221300.00215.38646.1517.6900.0017.6900.0000.00323.08
ปริญญาโท สมทบ231565.221300.00215.38646.1517.6900.0017.6900.0000.00323.08
การบัญชี44100.00400.0000.00375.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ191157.89900.00222.22333.3300.0000.00111.1100.0000.00333.33
ผลิตกรรมการเกษตร382360.532100.00419.05419.0514.7614.7600.0000.001152.3800.00
ปริญญาโท สมทบ201575.001500.00213.33426.6716.6700.0000.0000.00853.3300.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน171270.591200.00216.67325.0018.3300.0000.0000.00650.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร33100.00300.0000.00133.3300.0000.0000.0000.00266.6700.00
ปริญญาโท ปกติ18844.44600.00233.3300.0000.00116.6700.0000.00350.0000.00
ปฐพีศาสตร์2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.00200.0000.0000.0000.00150.0000.0000.00150.0000.00
พืชสวน8225.00200.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
พืชไร่22100.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6583.33300.0000.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ6583.33300.0000.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6583.33300.0000.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.00200.0000.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ22100.00200.0000.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล22100.00200.0000.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์15640.00600.0000.00233.3300.0000.0000.0000.00466.6700.00
ปริญญาโท ปกติ14642.86600.0000.00233.3300.0000.0000.0000.00466.6700.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.67200.0000.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พันธุศาสตร์33100.00300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.003100.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม3133.33100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.50100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ8112.50100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร4125.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน15426.67400.00125.00125.0000.0000.00125.0000.00125.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10440.00400.00125.00125.0000.0000.00125.0000.00125.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน10440.00400.00125.00125.0000.0000.00125.0000.00125.0000.00
ปริญญาโท สมทบ500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี44100.00300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.003100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ44100.00300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.003100.0000.00
สัตวศาสตร์44100.00300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.003100.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.00700.00114.29114.2900.0000.0000.0000.00571.4300.00
ปริญญาโท ปกติ88100.00700.00114.29114.2900.0000.0000.0000.00571.4300.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.00700.00114.29114.2900.0000.0000.0000.00571.4300.00
เศรษฐศาสตร์7342.86300.0000.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ7342.86300.0000.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์7342.86300.0000.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00