รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามปัจจัยที่ช่วยให้ได้งานทำ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00: อื่นๆ 01 : ด้านภาษาต่างประเทศ 02 : ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 03 : ด้านกิจกรรมสันทนาการ 04 : ด้านศิลปะ 05 : ด้านกีฬา 06 : ด้านนาฎศิลป/ดนตรีขับร้อง M01 : ด้านทักษะเกษตร และเทคโนโลยี M02 : ความต้องการของตัวเองหรือครอบครัว / ถึงเวลาที่ต้องเกณฑ์ทหาร
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1382316.671800.00211.11527.7815.5615.5600.0000.00738.89211.11
ปริญญาโท ปกติ871314.94900.00111.11222.2200.00111.1100.0000.00555.5600.00
ปริญญาโท สมทบ511019.61900.00111.11333.33111.1100.0000.0000.00222.22222.22
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการป่าไม้900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ23626.09500.00120.00120.00120.0000.0000.0000.0000.00240.00
ปริญญาโท สมทบ23626.09500.00120.00120.00120.0000.0000.0000.0000.00240.00
การบัญชี4125.00100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ19526.32400.00125.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00250.00
ผลิตกรรมการเกษตร38615.79500.00120.00120.0000.00120.0000.0000.00240.0000.00
ปริญญาโท สมทบ20210.00200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน1715.88100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร3133.33100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ18422.22300.00133.3300.0000.00133.3300.0000.00133.3300.00
ปฐพีศาสตร์2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.00200.0000.0000.0000.00150.0000.0000.00150.0000.00
พืชสวน800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6233.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ6233.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6233.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.00200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
ปริญญาโท สมทบ22100.00200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล22100.00200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
วิทยาศาสตร์15533.33500.0000.00240.0000.0000.0000.0000.00360.0000.00
ปริญญาโท ปกติ14535.71500.0000.00240.0000.0000.0000.0000.00360.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.67200.0000.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พันธุศาสตร์33100.00300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.003100.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน1000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี4125.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ4125.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
สัตวศาสตร์4125.00100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00