รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามปัจจัยที่ช่วยให้ได้งานทำ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00: อื่นๆ 01 : ด้านภาษาต่างประเทศ 02 : ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 03 : ด้านกิจกรรมสันทนาการ 04 : ด้านศิลปะ 05 : ด้านกีฬา 06 : ด้านนาฎศิลป/ดนตรีขับร้อง M01 : ด้านทักษะเกษตร และเทคโนโลยี M02 : ความต้องการของตัวเองหรือครอบครัว / ถึงเวลาที่ต้องเกณฑ์ทหาร
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,79842911.3021200.003315.577334.43146.6010.4710.4720.945525.943315.57
ปริญญาตรี ปกติ3,74342411.3321000.003315.717234.29146.6710.4810.4810.485526.193315.71
ปริญญาตรี สมทบ5559.09200.0000.00150.0000.0000.0000.00150.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ8449110.785200.00611.542548.08611.5400.0000.0000.0035.771223.08
ปริญญาตรี ปกติ8449110.785200.00611.542548.08611.5400.0000.0000.0035.771223.08
การจัดการ217209.221300.0017.69323.08430.7700.0000.0000.0000.00538.46
การตลาด185147.57500.00120.00240.0000.0000.0000.0000.0000.00240.00
การเงิน12410.81000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี2235524.663300.0039.092060.6126.0600.0000.0000.0039.09515.15
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9511.05100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11865.08400.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00375.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ11865.08400.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00375.0000.00
การจัดการ1100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การประมง33618.18400.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00375.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์3900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2773010.831500.00426.67426.67320.0000.0000.0000.00213.33213.33
ปริญญาตรี ปกติ2773010.831500.00426.67426.67320.0000.0000.0000.00213.33213.33
การจัดการชุมชน6233.33100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด5120.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี1700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี7685.71600.00350.00233.33116.6700.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว31722.58200.0000.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00150.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์4748.51200.0000.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้6423.13100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช2300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์3712.70000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8450.00200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00150.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์5360.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18894.79300.00133.33133.3300.0000.0000.0000.00133.3300.00
ปริญญาตรี ปกติ18894.79300.00133.33133.3300.0000.0000.0000.00133.3300.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3412.94000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว15485.19300.00133.33133.3300.0000.0000.0000.00133.3300.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200115.50400.0000.00125.0000.0000.0000.00125.0000.00250.00
ปริญญาตรี ปกติ19163.14200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
การบริหารท้องถิ่น6116.67100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
รัฐประศาสนศาสตร์9111.10000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์9444.26100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาตรี สมทบ9555.56200.0000.00150.0000.0000.0000.00150.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น33100.00200.0000.00150.0000.0000.0000.00150.0000.0000.00
รัฐศาสตร์6233.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1644426.832200.00313.64522.7314.5500.0000.0014.55836.36418.18
ปริญญาตรี ปกติ1644426.832200.00313.64522.7314.5500.0000.0014.55836.36418.18
การประมง1374432.122200.00313.64522.7314.5500.0000.0014.55836.36418.18
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร689679.722000.00315.00210.00210.0000.0015.0000.00735.00525.00
ปริญญาตรี ปกติ6436710.422000.00315.00210.00210.0000.0015.0000.00735.00525.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร51611.76200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์3800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน15600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)12758.33400.00125.0000.00125.0000.0000.0000.00250.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191263.16200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
พืชสวน (ไม้ผล)171164.71200.0000.0000.0000.0000.00150.0000.0000.00150.00
พืชไร่1381611.59700.00114.29114.2900.0000.0000.0000.00457.14114.29
วิทยาการสมุนไพร17317.65100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)42511.90100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)32721.88100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี1600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ4600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร1000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร6423.13000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ6423.13000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล6423.13000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์2564617.972300.00417.391356.5200.0000.0000.0000.00417.3928.70
ปริญญาตรี ปกติ2564617.972300.00417.391356.5200.0000.0000.0000.00417.3928.70
คณิตศาสตร์3800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์1616.25000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์11436.36300.0000.00133.3300.0000.0000.0000.0000.00266.67
วิทยาการคอมพิวเตอร์721216.67500.00120.00480.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถิติ1400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี15533.33300.00266.6700.0000.0000.0000.0000.00133.3300.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ13646.15100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ451022.22500.00120.00120.0000.0000.0000.0000.00360.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ32825.00600.0000.006100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์10332.91300.00133.33133.33133.3300.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ10332.91300.00133.33133.33133.3300.0000.0000.0000.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ6111.64100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ4224.76200.00150.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1273829.921200.0000.00866.6700.0000.0000.0000.00433.3300.00
ปริญญาตรี ปกติ1273829.921200.0000.00866.6700.0000.0000.0000.00433.3300.00
พลังงานทดแทน891011.24400.0000.00375.0000.0000.0000.0000.00125.0000.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน382873.68800.0000.00562.5000.0000.0000.0000.00337.5000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม76810.53700.0000.00228.5700.0000.0000.0000.00457.14114.29
ปริญญาตรี ปกติ76810.53700.0000.00228.5700.0000.0000.0000.00457.14114.29
ภูมิสถาปัตยกรรม2600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม2900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21838.10700.0000.00228.5700.0000.0000.0000.00457.14114.29
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2273515.421500.00426.67640.0016.6700.0000.0000.00320.0016.67
ปริญญาตรี ปกติ2273515.421500.00426.67640.0016.6700.0000.0000.00320.0016.67
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6258.06400.0000.00250.00125.0000.0000.0000.00125.0000.00
วิศวกรรมอาหาร5048.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร651320.00400.00125.00250.0000.0000.0000.0000.00125.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์18950.00500.00360.00240.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว32412.50200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00150.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1833217.492700.00622.2227.4100.0013.7000.0000.001555.56311.11
ปริญญาตรี ปกติ1833217.492700.00622.2227.4100.0013.7000.0000.001555.56311.11
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)581017.24700.00114.29114.2900.0000.0000.0000.00571.4300.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)48816.67800.00225.0000.0000.0000.0000.0000.00562.50112.50
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1516.67100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)621320.971100.00218.1819.0900.0019.0900.0000.00545.45218.18
เศรษฐศาสตร์28272.48500.0000.00360.0000.0000.0000.0000.00120.00120.00
ปริญญาตรี ปกติ28272.48500.0000.00360.0000.0000.0000.0000.00120.00120.00
เศรษฐศาสตร์8222.44100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ4124.88200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์8733.45200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม6900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00