รายงานสถิติบันฑิตทำงานตรงสาขาวิชา แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ ทำงานตรงสาขา 00 : ไม่ระบุ 01 : ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 02 : 1 – 2 เดือน 03 : 3 – 6 เดือน 04 : 7 - 9 เดือน 05 : 10 - 12 เดือน 06 : มากกว่า 1 ปี 07 : เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือได้งานทำระหว่างศึกษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้381026.329600.00222.22111.1100.00111.1100.0000.00222.22
ปริญญาเอก ปกติ35822.867500.00114.29114.2900.00114.2900.0000.00228.57
ปริญญาเอก สมทบ3266.672100.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.001100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.001100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.001100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1119.091100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ1119.091100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
บริหารศาสตร์1119.091100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.002200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00150.00
ปริญญาเอก ปกติ4250.002200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00150.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.002200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00150.00
ผลิตกรรมการเกษตร11327.272000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11327.272000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร9333.332000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์4125.001100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ4125.001100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ4125.001100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์3266.672100.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ3266.672100.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์3266.672100.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00