รายงานสถิติบันฑิตทำงานตรงสาขาวิชา แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ ทำงานตรงสาขา 00 : ไม่ระบุ 01 : ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 02 : 1 – 2 เดือน 03 : 3 – 6 เดือน 04 : 7 - 9 เดือน 05 : 10 - 12 เดือน 06 : มากกว่า 1 ปี 07 : เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือได้งานทำระหว่างศึกษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1491812.08171300.00741.18211.7600.0000.0000.0000.00423.53
ปริญญาโท ปกติ86910.478700.00450.00112.5000.0000.0000.0000.00225.00
ปริญญาโท สมทบ63914.299600.00333.33111.1100.0000.0000.0000.00222.22
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ7228.572200.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
ปริญญาโท ปกติ7228.572200.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
การจัดการป่าไม้7228.572200.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์700.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ700.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารสาธารณะ700.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ37513.515300.00240.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ37513.515300.00240.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบัญชี1119.091100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ26415.384200.00125.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร35514.295300.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00240.00
ปริญญาโท สมทบ17423.534300.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00250.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน14321.433200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00266.67
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท3133.331100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1815.561000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์600.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร4125.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท400.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาสุขภาพชุมชน100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม11100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ11100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม11100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์19210.532200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ19210.532200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล7114.291100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ9111.111100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาโท ปกติ2150.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน2214.551100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ2214.551100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน2214.551100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร500.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ500.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร200.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี6116.671100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ6116.671100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์6116.671100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยนานาชาติ100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ200.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์200.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00