รายงานสถิติบันฑิตทำงานตรงสาขาวิชา แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ ทำงานตรงสาขา 00 : ไม่ระบุ 01 : ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 02 : 1 – 2 เดือน 03 : 3 – 6 เดือน 04 : 7 - 9 เดือน 05 : 10 - 12 เดือน 06 : มากกว่า 1 ปี 07 : เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือได้งานทำระหว่างศึกษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้2,77549917.9831817900.008526.735216.35154.7261.8900.0030.94185.66
ปริญญาตรี ปกติ2,73448217.6330216900.008327.485217.22154.9761.9900.0020.66113.64
ปริญญาตรี สมทบ411741.46161000.00212.5000.0000.0000.0000.0016.25743.75
บริหารธุรกิจ56010218.21775600.002937.662025.9722.6011.3000.0000.0045.19
ปริญญาตรี ปกติ56010218.21775600.002937.662025.9722.6011.3000.0000.0045.19
การจัดการ11465.265300.00240.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด109109.176300.00233.33116.6700.0000.0000.0000.0000.00
การเงิน52917.315500.00240.00240.0000.0000.0000.0000.00120.00
บริหารธุรกิจ5347.554300.00125.00125.0000.0000.0000.0000.00125.00
บัญชี1926935.94554100.002240.001425.4523.6411.8200.0000.0023.64
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ40410.002100.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ1454631.72311900.001238.7139.68412.9000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1454631.72311900.001238.7139.68412.9000.0000.0000.0000.00
การจัดการชุมชน3266.671000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี4375.002200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว10440.004300.00250.0000.00125.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์26726.923000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้601728.3312800.00325.00216.67325.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช14321.431100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์15533.335500.00480.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการอาหาร2150.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10440.003000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1711911.1115400.0000.00213.33213.3300.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1711911.1115400.0000.00213.33213.3300.0000.0000.0000.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว26311.542000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1451611.0313400.0000.00215.38215.3800.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1131916.819400.00333.3300.0000.0000.0000.0000.00111.11
ปริญญาตรี ปกติ1131916.819400.00333.3300.0000.0000.0000.0000.00111.11
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ1218.330000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ23417.393100.00133.3300.0000.0000.0000.0000.0000.00
การประมง4125.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง10330.003100.00133.3300.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น45715.563200.00133.3300.0000.0000.0000.0000.00133.33
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์400.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช13215.380000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1771910.739000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1771910.739000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์7468.113000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์1021312.756000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1293728.68161000.00531.2516.2500.0000.0000.0000.00425.00
ปริญญาตรี ปกติ1203327.5013700.00538.4617.6900.0000.0000.0000.0017.69
การประมง952425.2610600.00440.00110.0000.0000.0000.0000.00110.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง25936.003100.00133.3300.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ9444.443300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
การประมง9444.443300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
ผลิตกรรมการเกษตร4665411.59371700.00718.92410.8125.4100.0000.0012.7038.11
ปริญญาตรี ปกติ4394510.25281400.00621.43414.2927.1400.0000.0013.5713.57
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร9244.353100.00133.3300.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์1500.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน155138.399500.00222.22111.11222.2200.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)33100.002100.0000.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
พืชไร่1081816.6710500.00220.00220.0000.0000.0000.0000.00110.00
วิทยาการสมุนไพร12216.671000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช3725.411100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี12325.002100.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ27933.339300.00111.1100.0000.0000.0000.0000.00222.22
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร11100.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20420.004100.00125.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่6466.674200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00250.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1121210.718500.00112.50337.5000.0000.0000.0000.00112.50
ปริญญาตรี ปกติ1121210.718500.00112.50337.5000.0000.0000.0000.00112.50
การสื่อสารดิจิทัล1121210.718500.00112.50337.5000.0000.0000.0000.00112.50
วิทยาศาสตร์1874725.13292000.00931.03620.6926.9026.9000.0000.0013.45
ปริญญาตรี ปกติ1874725.13292000.00931.03620.6926.9026.9000.0000.0013.45
คณิตศาสตร์1119.090000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์500.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์12325.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์701622.86121100.00325.00541.6718.3318.3300.0000.0018.33
สถิติ200.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี25832.003100.0000.0000.0000.00133.3300.0000.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ8112.501000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ211047.624000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ33824.248800.00675.00112.50112.5000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์139107.198200.00112.50112.5000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ139107.198200.00112.50112.5000.0000.0000.0000.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ52611.546100.0000.00116.6700.0000.0000.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ8444.762100.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1225343.4426800.00311.54311.5427.6900.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1225343.4426800.00311.54311.5427.6900.0000.0000.0000.00
พลังงานทดแทน491122.457200.0000.00114.29114.2900.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน734257.5319600.00315.79210.5315.2600.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม532241.518400.00337.50112.5000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ532241.518400.00337.50112.5000.0000.0000.0000.0000.00
ภูมิสถาปัตยกรรม11436.361100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม1815.561000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์241770.836300.00233.33116.6700.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1181512.7110500.00220.00220.0000.00110.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1181512.7110500.00220.00220.0000.00110.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร2827.142200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร2114.761100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร41614.635100.0000.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์10220.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว18422.222100.0000.0000.0000.00150.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1903820.00302100.00930.00413.3313.3326.6700.0026.67310.00
ปริญญาตรี ปกติ1853418.38261700.00830.77415.3813.8527.6900.0013.8513.85
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)58813.797400.00114.29228.57114.2900.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)501122.008400.00337.5000.0000.00112.5000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1119.091100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)661421.2110800.00330.00220.0000.00110.0000.00110.00110.00
ปริญญาตรี สมทบ5480.004400.00125.0000.0000.0000.0000.00125.00250.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)11100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)11100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3266.672200.00150.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
เศรษฐศาสตร์9366.455400.00120.00240.0000.0000.0000.0000.00120.00
ปริญญาตรี ปกติ9366.455400.00120.00240.0000.0000.0000.0000.00120.00
เศรษฐศาสตร์22313.643200.00133.33133.3300.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์3400.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม2627.692200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00150.00