รายงานสถิติบันฑิตทำงานตรงสาขาวิชา แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ ทำงานตรงสาขา 00 : ไม่ระบุ 01 : ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 02 : 1 – 2 เดือน 03 : 3 – 6 เดือน 04 : 7 - 9 เดือน 05 : 10 - 12 เดือน 06 : มากกว่า 1 ปี 07 : เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือได้งานทำระหว่างศึกษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้241770.83161100.00318.7500.0000.0000.0000.0000.00850.00
ปริญญาเอก ปกติ191263.1611600.0019.0900.0000.0000.0000.0000.00545.45
ปริญญาเอก สมทบ55100.005500.00240.0000.0000.0000.0000.0000.00360.00
บริหารธุรกิจ2150.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
บริหารธุรกิจ2150.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์11100.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11100.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์11100.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว22100.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
พัฒนาการท่องเที่ยว22100.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
ผลิตกรรมการเกษตร5120.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ400.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ11100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
สหวิทยาการเกษตร11100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิทยาศาสตร์5360.003300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
ปริญญาเอก ปกติ5360.003300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
พันธุศาสตร์22100.002200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
เคมีประยุกต์100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ2150.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22100.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร11100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ33100.003100.00133.3300.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ33100.003100.00133.3300.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ33100.003100.00133.3300.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์44100.004400.00250.0000.0000.0000.0000.0000.00250.00
ปริญญาเอก สมทบ44100.004400.00250.0000.0000.0000.0000.0000.00250.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์44100.004400.00250.0000.0000.0000.0000.0000.00250.00