รายงานสถิติบันฑิตทำงานตรงสาขาวิชา แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ ทำงานตรงสาขา 00 : ไม่ระบุ 01 : ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 02 : 1 – 2 เดือน 03 : 3 – 6 เดือน 04 : 7 - 9 เดือน 05 : 10 - 12 เดือน 06 : มากกว่า 1 ปี 07 : เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือได้งานทำระหว่างศึกษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้18527.784200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00250.00
ปริญญาเอก ปกติ14428.573100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00133.33
ปริญญาเอก สมทบ4125.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
บริหารธุรกิจ11100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ11100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
บริหารธุรกิจ11100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ200.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร200.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22100.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร11100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ200.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์3133.331100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาเอก สมทบ3133.331100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์3133.331100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00