รายงานสถิติบันฑิตทำงานตรงสาขาวิชา แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ ทำงานตรงสาขา 00 : ไม่ระบุ 01 : ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 02 : 1 – 2 เดือน 03 : 3 – 6 เดือน 04 : 7 - 9 เดือน 05 : 10 - 12 เดือน 06 : มากกว่า 1 ปี 07 : เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือได้งานทำระหว่างศึกษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1132623.01181300.00422.22211.1100.0000.0000.0000.00738.89
ปริญญาโท ปกติ801417.509700.00111.11111.1100.0000.0000.0000.00555.56
ปริญญาโท สมทบ331236.369600.00333.33111.1100.0000.0000.0000.00222.22
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ10550.005500.0000.00120.0000.0000.0000.0000.00480.00
ปริญญาโท ปกติ10550.005500.0000.00120.0000.0000.0000.0000.00480.00
การจัดการป่าไม้10550.005500.0000.00120.0000.0000.0000.0000.00480.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารสาธารณะ300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ11545.452000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ11545.452000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบัญชี2150.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ9444.442000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร27725.937600.00342.86114.2900.0000.0000.0000.00228.57
ปริญญาโท สมทบ17635.296500.00350.00116.6700.0000.0000.0000.00116.67
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน12433.334400.00250.00125.0000.0000.0000.0000.00125.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร200.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท3266.672100.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10110.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปฐพีศาสตร์2150.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน200.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท200.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม5120.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ5120.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม400.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม11100.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์7114.290000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ7114.290000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พันธุศาสตร์100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์200.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ11100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม200.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1200.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1200.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร200.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร600.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร400.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน15533.333200.00133.3300.0000.0000.0000.0000.00133.33
ปริญญาโท ปกติ13430.772100.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน13430.772100.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ2150.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน2150.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี10220.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10220.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์10220.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์1100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์1100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00