รายงานสถิติบันฑิตทำงานตรงสาขาวิชา แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ ทำงานตรงสาขา 00 : ไม่ระบุ 01 : ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 02 : 1 – 2 เดือน 03 : 3 – 6 เดือน 04 : 7 - 9 เดือน 05 : 10 - 12 เดือน 06 : มากกว่า 1 ปี 07 : เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือได้งานทำระหว่างศึกษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,24740412.4423311300.004117.605121.89104.2910.4320.8610.4373.00
ปริญญาตรี ปกติ3,21840312.5223211200.004117.675121.9893.8810.4320.8610.4373.02
ปริญญาตรี สมทบ2913.451100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ6367812.26463100.00919.571839.1312.1712.1700.0000.0024.35
ปริญญาตรี ปกติ6367812.26463100.00919.571839.1312.1712.1700.0000.0024.35
การจัดการ14696.165200.0000.00120.0000.00120.0000.0000.0000.00
การตลาด13064.625200.00120.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเงิน12864.694200.0000.00250.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี1854825.95302500.00826.671446.6713.3300.0000.0000.0026.67
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ47919.152000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร10487.692100.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ10487.692100.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการ100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1500.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การประมง2150.001100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1200.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น2000.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว200.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์27311.111000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช20420.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ23273.026600.00233.33350.0000.0000.00116.6700.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ23273.026600.00233.33350.0000.0000.00116.6700.0000.00
การจัดการชุมชน700.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด1400.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ชีววิทยาประยุกต์300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี16212.501100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1200.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์4100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร44100.004400.00125.00250.0000.0000.00125.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้7000.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์2613.851100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการอาหาร1300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร600.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว178116.185200.00120.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ178116.185200.00120.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3400.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว144117.645200.00120.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์186115.915000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ184115.985000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์9188.794000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์9233.261000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ200.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1445638.8925900.00416.00312.0028.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1445638.8925900.00416.00312.0028.0000.0000.0000.0000.00
การประมง1044745.1924900.00416.67312.5028.3300.0000.0000.0000.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง40922.501000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร568518.98291400.00620.69310.3413.4500.0013.4500.00310.34
ปริญญาตรี ปกติ541509.24281300.00621.43310.7100.0000.0013.5700.00310.71
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร11032.732000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์2713.701100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน1662313.8614900.00535.71214.2900.0000.0000.0000.00214.29
พืชสวน (พืชผัก)11100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)4250.002000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (ไม้ผล)100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่1141412.286200.0000.00116.6700.0000.0000.0000.00116.67
วิทยาการสมุนไพร23313.041000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช5300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)3133.331100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)6233.331000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี2700.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ2713.701100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร2613.851100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร7756.493000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ7756.493000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล7756.493000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์2075627.05331400.00412.12618.1839.0900.0000.0000.0013.03
ปริญญาตรี ปกติ2075627.05331400.00412.12618.1839.0900.0000.0000.0013.03
คณิตศาสตร์2015.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์200.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์221254.5510400.00220.00110.0000.0000.0000.0000.00110.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์5359.431000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถิติ800.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี412868.2915600.0000.00320.00320.0000.0000.0000.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ5360.001100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ2129.521100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ35514.294200.00125.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์14553.454100.00125.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ14553.454100.00125.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ7645.263100.00133.3300.0000.0000.0000.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ6911.451000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14274.934000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ14274.934000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พลังงานทดแทน6845.883000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน7434.051000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม371129.7310800.00220.00550.00110.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ371129.7310800.00220.00550.00110.0000.0000.0000.0000.00
ภูมิสถาปัตยกรรม8112.501100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม8112.501100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21942.868600.00112.50562.5000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1872312.308200.00112.5000.00112.5000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1872312.308200.00112.5000.00112.5000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร54712.962100.0000.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร3925.132000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร49510.202100.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์24625.002000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21314.290000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2165324.54402300.00922.501127.5012.5000.0000.0012.5012.50
ปริญญาตรี ปกติ2165324.54402300.00922.501127.5012.5000.0000.0012.5012.50
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)5858.624300.00250.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)711825.3511600.00327.27218.1819.0900.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)27829.638400.00112.50337.5000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)602236.67171000.00317.65529.4100.0000.0000.0015.8815.88
เศรษฐศาสตร์1882211.7013200.0017.6917.6900.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1882211.7013200.0017.6917.6900.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์5523.640000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ11436.363000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์56610.714100.00125.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม661015.156100.0000.00116.6700.0000.0000.0000.0000.00