รายงานสถิติบันฑิตทำงานตรงสาขาวิชา แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ ทำงานตรงสาขา 00 : ไม่ระบุ 01 : ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 02 : 1 – 2 เดือน 03 : 3 – 6 เดือน 04 : 7 - 9 เดือน 05 : 10 - 12 เดือน 06 : มากกว่า 1 ปี 07 : เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือได้งานทำระหว่างศึกษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้231878.26151500.00213.3300.0000.0000.0000.0016.671280.00
ปริญญาเอก ปกติ181583.33121200.00216.6700.0000.0000.0000.0018.33975.00
ปริญญาเอก สมทบ5360.003300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.003100.00
บริหารธุรกิจ22100.002200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.002200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
บริหารธุรกิจ22100.002200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22100.002200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.002200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
บริหารศาสตร์22100.002200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6466.674400.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00375.00
ปริญญาเอก ปกติ6466.674400.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00375.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6466.674400.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00375.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8787.504400.0000.0000.0000.0000.0000.00125.00375.00
ปริญญาเอก ปกติ7685.713300.0000.0000.0000.0000.0000.00133.33266.67
วิศวกรรมอาหาร44100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
สหวิทยาการเกษตร3266.672200.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00150.00
ปริญญาเอก สมทบ11100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
สหวิทยาการเกษตร11100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี11100.001100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11100.001100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์11100.001100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์4250.002200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
ปริญญาเอก สมทบ4250.002200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์4250.002200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00