รายงานสถิติบันฑิตทำงานตรงสาขาวิชา แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ ทำงานตรงสาขา 00 : ไม่ระบุ 01 : ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 02 : 1 – 2 เดือน 03 : 3 – 6 เดือน 04 : 7 - 9 เดือน 05 : 10 - 12 เดือน 06 : มากกว่า 1 ปี 07 : เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือได้งานทำระหว่างศึกษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1382316.67181500.00422.2215.5615.5600.0000.0000.00950.00
ปริญญาโท ปกติ871314.949800.00111.11111.11111.1100.0000.0000.00555.56
ปริญญาโท สมทบ511019.619700.00333.3300.0000.0000.0000.0000.00444.44
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ900.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ900.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการป่าไม้900.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ23626.095500.00360.0000.0000.0000.0000.0000.00240.00
ปริญญาโท สมทบ23626.095500.00360.0000.0000.0000.0000.0000.00240.00
การบัญชี4125.001100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ19526.324400.00250.0000.0000.0000.0000.0000.00250.00
ผลิตกรรมการเกษตร38615.795400.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00360.00
ปริญญาโท สมทบ20210.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน1715.881000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร3133.331100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาโท ปกติ18422.223300.00133.3300.0000.0000.0000.0000.00266.67
ปฐพีศาสตร์2150.001100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.002200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
พืชสวน800.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่200.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6233.330000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ6233.330000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6233.330000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
ปริญญาโท สมทบ22100.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
การสื่อสารดิจิทัล22100.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
วิทยาศาสตร์15533.335500.0000.00120.00120.0000.0000.0000.00360.00
ปริญญาโท ปกติ14535.715500.0000.00120.00120.0000.0000.0000.00360.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.672200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
พันธุศาสตร์33100.003300.0000.00133.33133.3300.0000.0000.00133.33
เคมีประยุกต์100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.330000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ3133.330000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.330000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร800.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ800.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร400.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร200.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1500.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1000.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน1000.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ500.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี4125.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ4125.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์4125.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ800.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ800.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ800.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์700.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ700.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์700.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00