รายงานสถิติบันฑิตทำงานตรงสาขาวิชา แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ ทำงานตรงสาขา 00 : ไม่ระบุ 01 : ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 02 : 1 – 2 เดือน 03 : 3 – 6 เดือน 04 : 7 - 9 เดือน 05 : 10 - 12 เดือน 06 : มากกว่า 1 ปี 07 : เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือได้งานทำระหว่างศึกษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1387755.80685600.001319.1257.3568.8234.4100.0045.882536.76
ปริญญาโท ปกติ874551.72383200.00821.05410.53513.1625.2600.0037.891026.32
ปริญญาโท สมทบ513262.75302400.00516.6713.3313.3313.3300.0013.331550.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9555.565500.00240.0000.00120.00120.0000.0000.00120.00
ปริญญาโท ปกติ9555.565500.00240.0000.00120.00120.0000.0000.00120.00
การจัดการป่าไม้9555.565500.00240.0000.00120.00120.0000.0000.00120.00
บริหารธุรกิจ231565.22131200.00538.4617.6900.0017.6900.0017.69430.77
ปริญญาโท สมทบ231565.22131200.00538.4617.6900.0017.6900.0017.69430.77
การบัญชี44100.004400.00250.00125.0000.0000.0000.0000.00125.00
บริหารธุรกิจ191157.899800.00333.3300.0000.00111.1100.00111.11333.33
ผลิตกรรมการเกษตร382360.53211700.0029.5200.0014.7614.7600.0000.001361.90
ปริญญาโท สมทบ201575.00151100.0000.0000.0016.6700.0000.0000.001066.67
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน171270.5912800.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00866.67
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร33100.003300.0000.0000.00133.3300.0000.0000.00266.67
ปริญญาโท ปกติ18844.446600.00233.3300.0000.00116.6700.0000.00350.00
ปฐพีศาสตร์2150.001100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.002200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
พืชสวน8225.002200.00150.0000.0000.00150.0000.0000.0000.00
พืชไร่22100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6583.333300.0000.00133.3300.0000.0000.00133.33133.33
ปริญญาโท ปกติ6583.333300.0000.00133.3300.0000.0000.00133.33133.33
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6583.333300.0000.00133.3300.0000.0000.00133.33133.33
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
ปริญญาโท สมทบ22100.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
การสื่อสารดิจิทัล22100.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00150.00
วิทยาศาสตร์15640.006600.00116.67116.67116.6700.0000.0000.00350.00
ปริญญาโท ปกติ14642.866600.00116.67116.67116.6700.0000.0000.00350.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.672200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.002100.00
พันธุศาสตร์33100.003300.0000.00133.33133.3300.0000.0000.00133.33
เคมีประยุกต์100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม3133.331100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.330000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ3133.330000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.330000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.501100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ8112.501100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร4125.001100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร200.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน15426.674100.0000.0000.00125.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10440.004100.0000.0000.00125.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน10440.004100.0000.0000.00125.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ500.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี44100.003200.0000.0000.0000.0000.0000.00133.33133.33
ปริญญาโท ปกติ44100.003200.0000.0000.0000.0000.0000.00133.33133.33
สัตวศาสตร์44100.003200.0000.0000.0000.0000.0000.00133.33133.33
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.007500.00228.57228.5700.0000.0000.0000.00114.29
ปริญญาโท ปกติ88100.007500.00228.57228.5700.0000.0000.0000.00114.29
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.007500.00228.57228.5700.0000.0000.0000.00114.29
เศรษฐศาสตร์7342.863300.0000.0000.00266.6700.0000.00133.3300.00
ปริญญาโท ปกติ7342.863300.0000.0000.00266.6700.0000.00133.3300.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์7342.863300.0000.0000.00266.6700.0000.00133.3300.00