รายงานสถิติบันฑิตทำงานตรงสาขาวิชา แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ ทำงานตรงสาขา 00 : ไม่ระบุ 01 : ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 02 : 1 – 2 เดือน 03 : 3 – 6 เดือน 04 : 7 - 9 เดือน 05 : 10 - 12 เดือน 06 : มากกว่า 1 ปี 07 : เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือได้งานทำระหว่างศึกษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,7983,63595.712,5791,29600.0035013.5740915.8626510.281475.70441.71240.93572.21
ปริญญาตรี ปกติ3,7433,58695.812,5401,27900.0034813.7040716.0226210.311455.71441.73230.91501.97
ปริญญาตรี สมทบ554989.09391700.0025.1325.1337.6925.1300.0012.56717.95
บริหารธุรกิจ84481496.4559734600.0010617.7610617.766210.39315.19162.6881.34172.85
ปริญญาตรี ปกติ84481496.4559734600.0010617.7610617.766210.39315.19162.6881.34172.85
การจัดการ21721398.161527700.002214.471912.501711.1874.6142.6331.9753.29
การตลาด18517494.051288200.003325.782015.631410.9443.1310.7800.00107.81
การเงิน12412096.77824000.0056.101417.071417.0756.1011.2200.0011.22
บัญชี22321696.8617012200.004124.124526.47137.65105.8874.1252.9410.59
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ959195.79652500.0057.69812.3146.1557.6934.6200.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11811395.76752500.00810.671013.3345.3322.6700.0000.0011.33
ปริญญาตรี ปกติ11811395.76752500.00810.671013.3345.3322.6700.0000.0011.33
การจัดการ1111100.002200.00150.0000.0000.00150.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ77100.006100.0000.0000.0000.00116.6700.0000.0000.00
การประมง333296.9721700.00314.29419.0500.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว111090.919100.0000.0000.00111.1100.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์393794.8725500.0000.00312.0028.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช171694.1212900.00433.33325.0018.3300.0000.0000.0018.33
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ27726896.7520411300.002713.244019.612813.73136.3731.4710.4910.49
ปริญญาตรี ปกติ27726896.7520411300.002713.244019.612813.73136.3731.4710.4910.49
การจัดการชุมชน66100.005100.0000.0000.00120.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด55100.002000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี1717100.0013900.0017.6917.69430.77323.0800.0000.0000.00
บัญชี77100.007300.0000.00228.5700.0000.0000.00114.2900.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3131100.0020200.0000.0015.0000.0000.0015.0000.0000.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9666.672000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์474493.6230800.0000.00413.33310.0000.0013.3300.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1313100.0012600.0018.33325.00216.6700.0000.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้646398.44413200.0037.321331.711126.83512.2000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช2323100.00231500.00417.39417.39417.3928.7000.0000.0014.35
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์373697.30353100.001748.57925.7125.7138.5700.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8787.507200.0000.0000.00114.2900.00114.2900.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร55100.005300.00120.00240.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์55100.002100.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18818095.741123100.001210.71119.8243.5732.6800.0000.0010.89
ปริญญาตรี ปกติ18818095.741123100.001210.71119.8243.5732.6800.0000.0010.89
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว343294.1221700.00314.29419.0500.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว15414896.10912400.0099.8977.6944.4033.3000.0000.0011.10
วิทยาลัยบริหารศาสตร์20019597.501202700.0021.67108.33119.1700.0021.6710.8310.83
ปริญญาตรี ปกติ19118797.911162700.0021.72108.62119.4800.0021.7210.8610.86
การบริหารท้องถิ่น6583.333100.0000.0000.0000.0000.0000.00133.3300.00
รัฐประศาสนศาสตร์918997.80631600.0011.5969.52711.1100.0011.5900.0011.59
รัฐศาสตร์949398.94501000.0012.0048.0048.0000.0012.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ9888.894000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น33100.002000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์6583.332000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ16415493.901114100.001816.22119.9176.3121.8021.8010.9000.00
ปริญญาตรี ปกติ16415493.901114100.001816.22119.9176.3121.8021.8010.9000.00
การประมง13712792.70943600.001718.0999.5755.3222.1322.1311.0600.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2727100.0017500.0015.88211.76211.7600.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร68965394.7843123800.007116.477216.71399.05327.4292.0951.16102.32
ปริญญาตรี ปกติ64361295.1839622100.006917.427017.68369.09307.5892.2741.0130.76
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร514792.16341500.00617.65617.6500.0025.8800.0012.9400.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร605896.67392200.00820.5112.56615.38410.2612.5612.5612.56
ปฐพีศาสตร์383797.3720600.0000.00315.00315.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน15615599.361107600.002724.552825.4587.2798.1832.7300.0010.91
พืชสวน (พืชผัก)121083.335300.00240.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191894.748400.00225.00112.5000.0000.0000.00112.5000.00
พืชสวน (ไม้ผล)171376.477300.00114.2900.0000.00114.29114.2900.0000.00
พืชไร่13812993.48865400.001618.601820.9366.98910.4733.4911.1611.16
วิทยาการสมุนไพร1717100.0012400.0000.0018.33216.6718.3300.0000.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)423992.86221000.0029.09313.6429.0929.0914.5500.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)323093.7515800.00320.00320.00213.3300.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4545100.00301500.0026.67413.33723.3326.6700.0000.0000.00
เกษตรเคมี161487.508100.0000.00112.5000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ464189.13351700.0025.7125.7138.5725.7100.0012.86720.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร10880.006100.00116.6700.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร363391.67291600.0013.4526.90310.3426.9000.0013.45724.14
สารสนเทศและการสื่อสาร645992.19453000.0036.67715.561124.4424.4424.4412.2248.89
ปริญญาตรี ปกติ645992.19453000.0036.67715.561124.4424.4424.4412.2248.89
การสื่อสารดิจิทัล645992.19453000.0036.67715.561124.4424.4424.4412.2248.89
วิทยาศาสตร์25623892.971658000.002213.332816.97148.4895.4521.2100.0053.03
ปริญญาตรี ปกติ25623892.971658000.002213.332816.97148.4895.4521.2100.0053.03
คณิตศาสตร์3838100.00241200.00312.50416.67416.6714.1700.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์1616100.009000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์1111100.0010300.00110.00110.00110.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์726488.89472600.0048.511123.40510.6424.2600.0000.0048.51
สถิติ1414100.0010000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี151493.338400.00112.50112.50225.0000.0000.0000.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ131076.927400.0000.00342.8600.00114.2900.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ454088.8921600.0029.5214.7614.7614.7600.0000.0014.76
เทคโนโลยีสารสนเทศ323196.88292500.001137.93724.1413.45413.7926.9000.0000.00
ศิลปศาสตร์1039996.12854000.001214.1289.411112.9478.2411.1800.0011.18
ปริญญาตรี ปกติ1039996.12854000.001214.1289.411112.9478.2411.1800.0011.18
นิเทศศาสตร์บูรณาการ615996.72502500.00816.0048.00612.00612.0012.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ424095.24351500.00411.43411.43514.2912.8600.0000.0012.86
วิทยาลัยพลังงานทดแทน12711892.91753900.001013.331114.6768.0079.3300.0000.0056.67
ปริญญาตรี ปกติ12711892.91753900.001013.331114.6768.0079.3300.0000.0056.67
พลังงานทดแทน898494.38603100.00610.00915.0058.33711.6700.0000.0046.67
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน383489.4715800.00426.67213.3316.6700.0000.0000.0016.67
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม767497.37604900.001016.671626.671220.00610.0011.6711.6735.00
ปริญญาตรี ปกติ767497.37604900.001016.671626.671220.00610.0011.6711.6735.00
ภูมิสถาปัตยกรรม262596.15181300.00211.11422.22633.3315.5600.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม292896.55242200.00625.00833.33312.50416.6700.0000.0014.17
เทคโนโลยีภูมิทัศน์2121100.00181400.00211.11422.22316.6715.5615.5615.56211.11
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22721896.041427000.00107.042719.011711.9796.3432.1110.7032.11
ปริญญาตรี ปกติ22721896.041427000.00107.042719.011711.9796.3432.1110.7032.11
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร626198.39463000.0024.35817.391123.91613.0412.1700.0024.35
วิศวกรรมอาหาร504590.00251200.0014.00728.00312.0000.0014.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร656396.92351200.0038.57411.4312.8625.7100.0012.8612.86
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1818100.0014800.0017.14535.7117.1417.1400.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว323196.8822800.00313.64313.6414.5500.0014.5500.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี18317897.2715610600.002415.383723.722516.03148.9721.2831.9210.64
ปริญญาตรี ปกติ18317897.2715610600.002415.383723.722516.03148.9721.2831.9210.64
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)585696.55523700.00713.461223.08815.38611.5423.8523.8500.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)484797.92422600.00819.051023.8137.1449.5200.0012.3800.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1515100.0010700.0000.00440.00330.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)626096.77523600.00917.311121.151121.1547.6900.0000.0011.92
เศรษฐศาสตร์28227497.162016100.00157.46157.46146.97104.9810.5021.0041.99
ปริญญาตรี ปกติ28227497.162016100.00157.46157.46146.97104.9810.5021.0041.99
เศรษฐศาสตร์828198.78632100.0046.3569.5234.7657.9400.0011.5923.17
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ413892.6817900.00317.6515.88211.7600.0000.0015.88211.76
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์878698.85701300.0034.2934.2945.7134.2900.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม3266.671000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม696797.10501800.00510.00510.00510.0024.0012.0000.0000.00