รายงานสถิติบันฑิตทำงานตรงสาขาวิชา แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ ทำงานตรงสาขา 00 : ไม่ระบุ 01 : ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 02 : 1 – 2 เดือน 03 : 3 – 6 เดือน 04 : 7 - 9 เดือน 05 : 10 - 12 เดือน 06 : มากกว่า 1 ปี 07 : เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือได้งานทำระหว่างศึกษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,79842911.3021210400.003717.454722.17136.1310.4700.0020.9441.89
ปริญญาตรี ปกติ3,74342411.3321010300.003617.144722.38136.1910.4800.0020.9541.90
ปริญญาตรี สมทบ5559.092100.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ8449110.78523100.00917.311630.7759.6200.0000.0000.0011.92
ปริญญาตรี ปกติ8449110.78523100.00917.311630.7759.6200.0000.0000.0011.92
การจัดการ217209.2213600.00215.3817.69215.3800.0000.0000.0017.69
การตลาด185147.575300.00240.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเงิน12410.810000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี2235524.66332200.00515.151442.4239.0900.0000.0000.0000.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9511.051000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11865.084300.00250.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ11865.084300.00250.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการ1100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การประมง33618.184300.00250.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1100.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์3900.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2773010.8315700.0000.00426.67213.3300.0000.0016.6700.00
ปริญญาตรี ปกติ2773010.8315700.0000.00426.67213.3300.0000.0016.6700.00
การจัดการชุมชน6233.331100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด5120.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี1700.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี7685.716300.0000.00233.3300.0000.0000.00116.6700.00
พัฒนาการท่องเที่ยว31722.582000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ900.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์4748.512100.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้6423.131000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช2300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์3712.700000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8450.002100.0000.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร500.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์5360.001100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18894.793000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ18894.793000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3412.940000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว15485.193000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200115.504100.00125.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ19163.142000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น6116.671000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์9111.100000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์9444.261000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ9555.562100.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น33100.002100.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์6233.330000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1644426.8322500.0029.0929.0914.5500.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1644426.8322500.0029.0929.0914.5500.0000.0000.0000.00
การประมง1374432.1222500.0029.0929.0914.5500.0000.0000.0000.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2700.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร689679.7220900.00525.00420.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ6436710.4220900.00525.00420.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร51611.762100.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6000.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์3800.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน15600.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)12758.334300.00250.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191263.162100.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (ไม้ผล)171164.712000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่1381611.597300.00114.29228.5700.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาการสมุนไพร17317.651000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)42511.901000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)32721.881100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4500.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี1600.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ4600.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร1000.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3600.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร6423.130000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ6423.130000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล6423.130000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์2564617.97231200.00417.39417.39313.0414.3500.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ2564617.97231200.00417.39417.39313.0414.3500.0000.0000.00
คณิตศาสตร์3800.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์1616.250000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์11436.363100.0000.0000.00133.3300.0000.0000.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์721216.675000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถิติ1400.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี15533.333300.00133.3300.00266.6700.0000.0000.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ13646.151000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ451022.225200.00240.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ32825.006600.00116.67466.6700.00116.6700.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์10332.913100.0000.00133.3300.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ10332.913100.0000.00133.3300.0000.0000.0000.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ6111.641000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ4224.762100.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1273829.9212400.00216.6718.3300.0000.0000.0000.0018.33
ปริญญาตรี ปกติ1273829.9212400.00216.6718.3300.0000.0000.0000.0018.33
พลังงานทดแทน891011.244100.00125.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน382873.688300.00112.50112.5000.0000.0000.0000.00112.50
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม76810.537600.00114.29342.8600.0000.0000.0000.00228.57
ปริญญาตรี ปกติ76810.537600.00114.29342.8600.0000.0000.0000.00228.57
ภูมิสถาปัตยกรรม2600.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม2900.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21838.107600.00114.29342.8600.0000.0000.0000.00228.57
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2273515.4215600.00320.00320.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ2273515.4215600.00320.00320.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6258.064300.00250.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร5048.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร651320.004200.00125.00125.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์18950.005100.0000.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว32412.502000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1833217.49271800.00829.63725.9327.4100.0000.0013.7000.00
ปริญญาตรี ปกติ1833217.49271800.00829.63725.9327.4100.0000.0013.7000.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)581017.247400.00228.57228.5700.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)48816.678700.00450.00225.0000.0000.0000.00112.5000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1516.671100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)621320.9711600.00218.18218.18218.1800.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์28272.485100.0000.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ28272.485100.0000.00120.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์8222.441000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ4124.882100.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์8733.452000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม300.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม6900.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00