รายงานสถิติบัณฑิตที่ได้งานทำและความต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 1 : สาขาวิชาเดิม 2 : สาขาวิชาใหม่ ไม่ต้องการศึกษาต่อ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้381642.111500.0016.671493.33
ปริญญาเอก ปกติ351337.141200.0018.331191.67
ปริญญาเอก สมทบ33100.00300.0000.003100.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00100.0000.001100.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.0000.001100.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1119.09100.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ1119.09100.0000.001100.00
บริหารศาสตร์1119.09100.0000.001100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4375.00300.0000.003100.00
ปริญญาเอก ปกติ4375.00300.0000.003100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4375.00300.0000.003100.00
ผลิตกรรมการเกษตร11545.45400.00125.00375.00
ปริญญาเอก ปกติ11545.45400.00125.00375.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร9444.44300.00133.33266.67
พืชไร่11100.00100.0000.001100.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ3133.33100.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ3133.33100.0000.001100.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ3133.33100.0000.001100.00
วิทยาศาสตร์4250.00200.0000.002100.00
ปริญญาเอก ปกติ4250.00200.0000.002100.00
เทคโนโลยีชีวภาพ4250.00200.0000.002100.00
เศรษฐศาสตร์33100.00300.0000.003100.00
ปริญญาเอก สมทบ33100.00300.0000.003100.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์33100.00300.0000.003100.00