รายงานสถิติบัณฑิตที่ได้งานทำและความต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 1 : สาขาวิชาเดิม 2 : สาขาวิชาใหม่ ไม่ต้องการศึกษาต่อ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้381026.32900.00111.11888.89
ปริญญาเอก ปกติ35822.86700.00114.29685.71
ปริญญาเอก สมทบ3266.67200.0000.002100.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00100.0000.001100.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.0000.001100.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1119.09100.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ1119.09100.0000.001100.00
บริหารศาสตร์1119.09100.0000.001100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.00200.0000.002100.00
ปริญญาเอก ปกติ4250.00200.0000.002100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.00200.0000.002100.00
ผลิตกรรมการเกษตร11327.27200.00150.00150.00
ปริญญาเอก ปกติ11327.27200.00150.00150.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร9333.33200.00150.00150.00
พืชไร่100.00000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์4125.00100.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ4125.00100.0000.001100.00
เทคโนโลยีชีวภาพ4125.00100.0000.001100.00
เศรษฐศาสตร์3266.67200.0000.002100.00
ปริญญาเอก สมทบ3266.67200.0000.002100.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์3266.67200.0000.002100.00