รายงานสถิติบัณฑิตที่ได้งานทำและความต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 1 : สาขาวิชาเดิม 2 : สาขาวิชาใหม่ ไม่ต้องการศึกษาต่อ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1496644.30561221.4311.794376.79
ปริญญาโท ปกติ864046.5130723.3313.332273.33
ปริญญาโท สมทบ632641.2726519.2300.002180.77
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ77100.005240.0000.00360.00
ปริญญาโท ปกติ77100.005240.0000.00360.00
การจัดการป่าไม้77100.005240.0000.00360.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์7114.29100.0000.001100.00
ปริญญาโท สมทบ7114.29100.0000.001100.00
การบริหารสาธารณะ7114.29100.0000.001100.00
บริหารธุรกิจ371335.1413215.3800.001184.62
ปริญญาโท สมทบ371335.1413215.3800.001184.62
การบัญชี11545.45500.0000.005100.00
บริหารธุรกิจ26830.778225.0000.00675.00
ผลิตกรรมการเกษตร351851.4316425.0000.001275.00
ปริญญาโท สมทบ171164.7111327.2700.00872.73
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน141071.4310330.0000.00770.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท3133.33100.0000.001100.00
ปริญญาโท ปกติ18738.895120.0000.00480.00
ปฐพีศาสตร์6350.00100.0000.001100.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร4125.00100.0000.001100.00
พืชสวน300.00000.0000.0000.00
พืชไร่11100.00100.0000.001100.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท4250.002150.0000.00150.00
ศิลปศาสตร์100.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.00
การพัฒนาสุขภาพชุมชน100.00000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม11100.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ11100.00000.0000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม11100.00000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์19526.32500.0000.005100.00
ปริญญาโท ปกติ19526.32500.0000.005100.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล7342.86300.0000.003100.00
เทคโนโลยีชีวภาพ9222.22200.0000.002100.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.0011100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ2150.0011100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.0011100.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน221045.456233.33116.67350.00
ปริญญาโท ปกติ221045.456233.33116.67350.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน221045.456233.33116.67350.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร5120.0011100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ5120.0011100.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร200.00000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร3133.3311100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี6466.67400.0000.004100.00
ปริญญาโท ปกติ6466.67400.0000.004100.00
สัตวศาสตร์6466.67400.0000.004100.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ3266.67200.0000.002100.00
ปริญญาโท ปกติ3266.67200.0000.002100.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ3266.67200.0000.002100.00
วิทยาลัยนานาชาติ100.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ100.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์33100.00200.0000.002100.00
ปริญญาโท ปกติ22100.00100.0000.001100.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์22100.00100.0000.001100.00
ปริญญาโท สมทบ11100.00100.0000.001100.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์11100.00100.0000.001100.00