รายงานสถิติบัณฑิตที่ได้งานทำและความต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 1 : สาขาวิชาเดิม 2 : สาขาวิชาใหม่ ไม่ต้องการศึกษาต่อ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1491812.0817317.6500.001482.35
ปริญญาโท ปกติ86910.478225.0000.00675.00
ปริญญาโท สมทบ63914.299111.1100.00888.89
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ7228.57200.0000.002100.00
ปริญญาโท ปกติ7228.57200.0000.002100.00
การจัดการป่าไม้7228.57200.0000.002100.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์700.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ700.00000.0000.0000.00
การบริหารสาธารณะ700.00000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ37513.515120.0000.00480.00
ปริญญาโท สมทบ37513.515120.0000.00480.00
การบัญชี1119.09100.0000.001100.00
บริหารธุรกิจ26415.384125.0000.00375.00
ผลิตกรรมการเกษตร35514.29500.0000.005100.00
ปริญญาโท สมทบ17423.53400.0000.004100.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน14321.43300.0000.003100.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท3133.33100.0000.001100.00
ปริญญาโท ปกติ1815.56100.0000.001100.00
ปฐพีศาสตร์600.00000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร4125.00100.0000.001100.00
พืชสวน300.00000.0000.0000.00
พืชไร่100.00000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท400.00000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์100.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.00
การพัฒนาสุขภาพชุมชน100.00000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม11100.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ11100.00000.0000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม11100.00000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์19210.53200.0000.002100.00
ปริญญาโท ปกติ19210.53200.0000.002100.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล7114.29100.0000.001100.00
เทคโนโลยีชีวภาพ9111.11100.0000.001100.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.0011100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ2150.0011100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.0011100.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน2214.5511100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ2214.5511100.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน2214.5511100.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร500.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ500.00000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร200.00000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร300.00000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี6116.67100.0000.001100.00
ปริญญาโท ปกติ6116.67100.0000.001100.00
สัตวศาสตร์6116.67100.0000.001100.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ300.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.00
วิทยาลัยนานาชาติ100.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ100.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์300.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ200.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์200.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์100.00000.0000.0000.00