รายงานสถิติบัณฑิตที่ได้งานทำและความต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 1 : สาขาวิชาเดิม 2 : สาขาวิชาใหม่ ไม่ต้องการศึกษาต่อ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้2,77549817.95317278.52175.3627386.12
ปริญญาตรี ปกติ2,73448117.59301247.97154.9826287.04
ปริญญาตรี สมทบ411741.4616318.75212.501168.75
บริหารธุรกิจ56010218.217745.1933.907090.91
ปริญญาตรี ปกติ56010218.217745.1933.907090.91
การจัดการ11465.26500.0000.005100.00
การตลาด109109.17600.0000.006100.00
การเงิน52917.31500.00120.00480.00
บริหารธุรกิจ5347.55400.0000.004100.00
บัญชี1926935.945547.2723.644989.09
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ40410.00200.0000.002100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ1454531.0330516.6700.002583.33
ปริญญาตรี ปกติ1454531.0330516.6700.002583.33
การจัดการชุมชน3266.67100.0000.001100.00
การตลาด100.00000.0000.0000.00
บัญชี4375.00200.0000.002100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว10440.004250.0000.00250.00
รัฐศาสตร์26726.92300.0000.003100.00
เกษตรป่าไม้601728.3312325.0000.00975.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช14321.43100.0000.001100.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์15533.33500.0000.005100.00
เทคโนโลยีการอาหาร2150.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10330.00200.0000.002100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1711911.1115213.33213.331173.33
ปริญญาตรี ปกติ1711911.1115213.33213.331173.33
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว26311.542150.00150.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1451611.031317.6917.691184.62
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1131916.819222.2200.00777.78
ปริญญาตรี ปกติ1131916.819222.2200.00777.78
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ1218.33000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ23417.39300.0000.003100.00
การประมง4125.00000.0000.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง10330.003133.3300.00266.67
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น45715.563133.3300.00266.67
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์400.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช13215.38000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1771910.73900.00111.11888.89
ปริญญาตรี ปกติ1771910.73900.00111.11888.89
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์7468.11300.00133.33266.67
รัฐศาสตร์1021312.75600.0000.006100.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1293728.6816212.5016.251381.25
ปริญญาตรี ปกติ1203327.501317.6900.001292.31
การประมง952425.2610110.0000.00990.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง25936.00300.0000.003100.00
ปริญญาตรี สมทบ9444.443133.33133.33133.33
การประมง9444.443133.33133.33133.33
ผลิตกรรมการเกษตร4665411.593738.1125.413286.49
ปริญญาตรี ปกติ4394510.252813.5713.572692.86
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.00000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร9244.35300.0000.003100.00
ปฐพีศาสตร์1500.00000.0000.0000.00
พืชสวน155138.39900.0000.009100.00
พืชสวน (พืชผัก)33100.00200.0000.002100.00
พืชไร่1081816.6710110.00110.00880.00
วิทยาการสมุนไพร12216.67100.0000.001100.00
อารักขาพืช3725.41100.0000.001100.00
เกษตรเคมี12325.00200.0000.002100.00
ปริญญาตรี สมทบ27933.339222.22111.11666.67
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร11100.00100.0000.001100.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20420.004125.0000.00375.00
พืชไร่6466.674125.00125.00250.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1121210.718225.0000.00675.00
ปริญญาตรี ปกติ1121210.718225.0000.00675.00
การสื่อสารดิจิทัล1121210.718225.0000.00675.00
วิทยาศาสตร์1874725.132913.45413.792482.76
ปริญญาตรี ปกติ1874725.132913.45413.792482.76
คณิตศาสตร์1119.09000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์500.00000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์12325.00100.001100.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์701622.861200.00216.671083.33
สถิติ200.00000.0000.0000.00
เคมี25832.00300.0000.003100.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ8112.50100.001100.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ211047.624125.0000.00375.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ33824.24800.0000.008100.00
ศิลปศาสตร์139107.19800.0000.008100.00
ปริญญาตรี ปกติ139107.19800.0000.008100.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ52611.54600.0000.006100.00
ภาษาอังกฤษ8444.76200.0000.002100.00
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ300.00000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1225343.4426311.5400.002388.46
ปริญญาตรี ปกติ1225343.4426311.5400.002388.46
พลังงานทดแทน491122.457114.2900.00685.71
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน734257.5319210.5300.001789.47
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม532241.518112.5000.00787.50
ปริญญาตรี ปกติ532241.518112.5000.00787.50
ภูมิสถาปัตยกรรม11436.36100.0000.001100.00
สถาปัตยกรรม1815.56100.0000.001100.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์241770.836116.6700.00583.33
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1181512.711000.00220.00880.00
ปริญญาตรี ปกติ1181512.711000.00220.00880.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร2827.14200.00150.00150.00
วิศวกรรมอาหาร2114.76100.0000.001100.00
วิศวกรรมเกษตร41614.63500.00120.00480.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์10220.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว18422.22200.0000.002100.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1903820.003000.0013.332996.67
ปริญญาตรี ปกติ1853418.382600.0013.852596.15
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)58813.79700.0000.007100.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)501122.00800.0000.008100.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1119.09100.0000.001100.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)661421.211000.00110.00990.00
ปริญญาตรี สมทบ5480.00400.0000.004100.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)11100.00100.0000.001100.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)11100.00100.0000.001100.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3266.67200.0000.002100.00
เศรษฐศาสตร์9366.455240.00120.00240.00
ปริญญาตรี ปกติ9366.455240.00120.00240.00
เศรษฐศาสตร์22313.643133.3300.00266.67
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์3400.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม100.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม2627.692150.00150.0000.00