รายงานสถิติบัณฑิตที่ได้งานทำและความต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 1 : สาขาวิชาเดิม 2 : สาขาวิชาใหม่ ไม่ต้องการศึกษาต่อ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้241770.831616.2516.251487.50
ปริญญาเอก ปกติ191263.161119.0900.001090.91
ปริญญาเอก สมทบ55100.00500.00120.00480.00
บริหารธุรกิจ2150.0011100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.0011100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.0011100.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์11100.00100.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ11100.00100.0000.001100.00
บริหารศาสตร์11100.00100.0000.001100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว22100.00200.0000.002100.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00200.0000.002100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว22100.00200.0000.002100.00
ผลิตกรรมการเกษตร5120.00100.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ400.00000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร300.00000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ11100.00100.0000.001100.00
สหวิทยาการเกษตร11100.00100.0000.001100.00
วิทยาศาสตร์5360.00300.0000.003100.00
ปริญญาเอก ปกติ5360.00300.0000.003100.00
พันธุศาสตร์22100.00200.0000.002100.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ2150.00100.0000.001100.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22100.00100.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00100.0000.001100.00
วิศวกรรมอาหาร11100.00000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.00100.0000.001100.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ33100.00300.0000.003100.00
ปริญญาเอก ปกติ33100.00300.0000.003100.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ33100.00300.0000.003100.00
เศรษฐศาสตร์44100.00400.00125.00375.00
ปริญญาเอก สมทบ44100.00400.00125.00375.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์44100.00400.00125.00375.00