รายงานสถิติบัณฑิตที่ได้งานทำและความต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 1 : สาขาวิชาเดิม 2 : สาขาวิชาใหม่ ไม่ต้องการศึกษาต่อ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้18527.784125.0000.00375.00
ปริญญาเอก ปกติ14428.573133.3300.00266.67
ปริญญาเอก สมทบ4125.00100.0000.001100.00
บริหารธุรกิจ11100.0011100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11100.0011100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ11100.0011100.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์100.00000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ100.00000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์100.00000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00100.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00100.0000.001100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00100.0000.001100.00
ผลิตกรรมการเกษตร300.00000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ200.00000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร200.00000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ100.00000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22100.00100.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00100.0000.001100.00
วิศวกรรมอาหาร11100.00000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.00100.0000.001100.00
วิทยาศาสตร์300.00000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.00000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ200.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์3133.33100.0000.001100.00
ปริญญาเอก สมทบ3133.33100.0000.001100.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์3133.33100.0000.001100.00