รายงานสถิติบัณฑิตที่ได้งานทำและความต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 1 : สาขาวิชาเดิม 2 : สาขาวิชาใหม่ ไม่ต้องการศึกษาต่อ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1132623.01181055.5600.00844.44
ปริญญาโท ปกติ801417.509444.4400.00555.56
ปริญญาโท สมทบ331236.369666.6700.00333.33
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ10550.005240.0000.00360.00
ปริญญาโท ปกติ10550.005240.0000.00360.00
การจัดการป่าไม้10550.005240.0000.00360.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์300.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ300.00000.0000.0000.00
การบริหารสาธารณะ300.00000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ11545.452150.0000.00150.00
ปริญญาโท สมทบ11545.452150.0000.00150.00
การบัญชี2150.00000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ9444.442150.0000.00150.00
ผลิตกรรมการเกษตร27725.937571.4300.00228.57
ปริญญาโท สมทบ17635.296466.6700.00233.33
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน12433.334250.0000.00250.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร200.00000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท3266.6722100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10110.0011100.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์2150.0011100.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร100.00000.0000.0000.00
พืชสวน200.00000.0000.0000.00
พืชไร่300.00000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท200.00000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม5120.00100.0000.001100.00
ปริญญาโท ปกติ5120.00100.0000.001100.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม400.00000.0000.0000.00
การออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม11100.00100.0000.001100.00
วิทยาศาสตร์7114.29000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ7114.29000.0000.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล100.00000.0000.0000.00
พันธุศาสตร์100.00000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์200.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ11100.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม200.00000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว100.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.00000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว100.00000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1200.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1200.00000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร200.00000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร600.00000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร400.00000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน15533.333266.6700.00133.33
ปริญญาโท ปกติ13430.772150.0000.00150.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน13430.772150.0000.00150.00
ปริญญาโท สมทบ2150.0011100.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน2150.0011100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี10220.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10220.00000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์10220.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ100.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ100.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์1100.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1100.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์1100.00000.0000.0000.00