รายงานสถิติบัณฑิตที่ได้งานทำและความต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 1 : สาขาวิชาเดิม 2 : สาขาวิชาใหม่ ไม่ต้องการศึกษาต่อ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,24740412.44233166.87219.0119684.12
ปริญญาตรี ปกติ3,21840312.52232156.47219.0519684.48
ปริญญาตรี สมทบ2913.4511100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ6367812.264648.70510.873780.43
ปริญญาตรี ปกติ6367812.264648.70510.873780.43
การจัดการ14696.16500.0000.005100.00
การตลาด13064.62500.00240.00360.00
การเงิน12864.69400.00125.00375.00
บัญชี1854825.9530413.3326.672480.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ47919.15200.0000.002100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร10487.69200.0000.002100.00
ปริญญาตรี ปกติ10487.69200.0000.002100.00
การจัดการ100.00000.0000.0000.00
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.00000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1500.00000.0000.0000.00
การประมง2150.00100.0000.001100.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1200.00000.0000.0000.00
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น2000.00000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว200.00000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์27311.11100.0000.001100.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช20420.00000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ23273.02600.00116.67583.33
ปริญญาตรี ปกติ23273.02600.00116.67583.33
การจัดการชุมชน700.00000.0000.0000.00
การตลาด1400.00000.0000.0000.00
ชีววิทยาประยุกต์300.00000.0000.0000.00
บัญชี16212.50100.0000.001100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1200.00000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์4100.00000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร44100.00400.00125.00375.00
เกษตรป่าไม้7000.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์2613.85100.0000.001100.00
เทคโนโลยีการอาหาร1300.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร600.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน300.00000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว178116.18500.00120.00480.00
ปริญญาตรี ปกติ178116.18500.00120.00480.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3400.00000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว144117.64500.00120.00480.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์186115.91500.00120.00480.00
ปริญญาตรี ปกติ184115.98500.00120.00480.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์9188.79400.00125.00375.00
รัฐศาสตร์9233.26100.0000.001100.00
ปริญญาตรี สมทบ200.00000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์100.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1445638.892514.0028.002288.00
ปริญญาตรี ปกติ1445638.892514.0028.002288.00
การประมง1044745.192414.1728.332187.50
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง40922.50100.0000.001100.00
ผลิตกรรมการเกษตร568518.982913.4513.452793.10
ปริญญาตรี ปกติ541509.242800.0013.572796.43
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.00000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร11032.73200.0000.002100.00
ปฐพีศาสตร์2713.70100.001100.0000.00
พืชสวน1662313.861400.0000.0014100.00
พืชสวน (พืชผัก)11100.00000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)4250.00200.0000.002100.00
พืชสวน (ไม้ผล)100.00000.0000.0000.00
พืชไร่1141412.28600.0000.006100.00
วิทยาการสมุนไพร23313.04100.0000.001100.00
อารักขาพืช5300.00000.0000.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)3133.33100.0000.001100.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)6233.33100.0000.001100.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)100.00000.0000.0000.00
เกษตรเคมี2700.00000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ2713.7011100.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร100.00000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร2613.8511100.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร7756.49300.0000.003100.00
ปริญญาตรี ปกติ7756.49300.0000.003100.00
การสื่อสารดิจิทัล7756.49300.0000.003100.00
วิทยาศาสตร์2075627.0533515.1513.032781.82
ปริญญาตรี ปกติ2075627.0533515.1513.032781.82
คณิตศาสตร์2015.00100.0000.001100.00
ฟิสิกส์ประยุกต์200.00000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์221254.5510110.0000.00990.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์5359.43100.0000.001100.00
สถิติ800.00000.0000.0000.00
เคมี412868.2915213.3316.671280.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ5360.00100.0000.001100.00
เทคโนโลยีชีวภาพ2129.5211100.0000.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ35514.294125.0000.00375.00
ศิลปศาสตร์14553.45400.0000.004100.00
ปริญญาตรี ปกติ14553.45400.0000.004100.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ7645.26300.0000.003100.00
ภาษาอังกฤษ6911.45100.0000.001100.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14274.93400.0000.004100.00
ปริญญาตรี ปกติ14274.93400.0000.004100.00
พลังงานทดแทน6845.88300.0000.003100.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน7434.05100.0000.001100.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม371129.7310220.00110.00770.00
ปริญญาตรี ปกติ371129.7310220.00110.00770.00
ภูมิสถาปัตยกรรม8112.5011100.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม8112.50100.0000.001100.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21942.868112.50112.50675.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1872312.30800.00337.50562.50
ปริญญาตรี ปกติ1872312.30800.00337.50562.50
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร54712.96200.00150.00150.00
วิศวกรรมอาหาร3925.13200.002100.0000.00
วิศวกรรมเกษตร49510.20200.0000.002100.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์24625.00200.0000.002100.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21314.29000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2165324.544025.00410.003485.00
ปริญญาตรี ปกติ2165324.544025.00410.003485.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)5858.62400.0000.004100.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)711825.351100.00218.18981.82
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)27829.638112.50225.00562.50
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)602236.671715.8800.001694.12
เศรษฐศาสตร์1882211.701317.6917.691184.62
ปริญญาตรี ปกติ1882211.701317.6917.691184.62
เศรษฐศาสตร์5523.64000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ11436.36300.00133.33266.67
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์56610.71400.0000.004100.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม661015.156116.6700.00583.33