รายงานสถิติบัณฑิตที่ได้งานทำและความต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 1 : สาขาวิชาเดิม 2 : สาขาวิชาใหม่ ไม่ต้องการศึกษาต่อ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้23730.436116.6700.00583.33
ปริญญาเอก ปกติ18527.784125.0000.00375.00
ปริญญาเอก สมทบ5240.00200.0000.002100.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00100.0000.001100.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.0000.001100.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200.00000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ200.00000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์200.00000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6350.003133.3300.00266.67
ปริญญาเอก ปกติ6350.003133.3300.00266.67
พัฒนาการท่องเที่ยว6350.003133.3300.00266.67
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.50000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ7114.29000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร4125.00000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร300.00000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ100.00000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี100.00000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ100.00000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์100.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์4250.00200.0000.002100.00
ปริญญาเอก สมทบ4250.00200.0000.002100.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์4250.00200.0000.002100.00