รายงานสถิติบัณฑิตที่ได้งานทำและความต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 1 : สาขาวิชาเดิม 2 : สาขาวิชาใหม่ ไม่ต้องการศึกษาต่อ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้231878.261516.67213.331280.00
ปริญญาเอก ปกติ181583.331218.33216.67975.00
ปริญญาเอก สมทบ5360.00300.0000.003100.00
บริหารธุรกิจ22100.00200.0000.002100.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00200.0000.002100.00
บริหารธุรกิจ22100.00200.0000.002100.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22100.00200.002100.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00200.002100.0000.00
บริหารศาสตร์22100.00200.002100.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6466.674125.0000.00375.00
ปริญญาเอก ปกติ6466.674125.0000.00375.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6466.674125.0000.00375.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8787.50400.0000.004100.00
ปริญญาเอก ปกติ7685.71300.0000.003100.00
วิศวกรรมอาหาร44100.00100.0000.001100.00
สหวิทยาการเกษตร3266.67200.0000.002100.00
ปริญญาเอก สมทบ11100.00100.0000.001100.00
สหวิทยาการเกษตร11100.00100.0000.001100.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี11100.00100.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ11100.00100.0000.001100.00
สัตวศาสตร์11100.00100.0000.001100.00
เศรษฐศาสตร์4250.00200.0000.002100.00
ปริญญาเอก สมทบ4250.00200.0000.002100.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์4250.00200.0000.002100.00