รายงานสถิติบัณฑิตที่ได้งานทำและความต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 1 : สาขาวิชาเดิม 2 : สาขาวิชาใหม่ ไม่ต้องการศึกษาต่อ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1387755.80681826.4768.824464.71
ปริญญาโท ปกติ874551.72381231.5837.892360.53
ปริญญาโท สมทบ513262.7530620.00310.002170.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9555.565360.0000.00240.00
ปริญญาโท ปกติ9555.565360.0000.00240.00
การจัดการป่าไม้9555.565360.0000.00240.00
บริหารธุรกิจ231565.221300.0000.0013100.00
ปริญญาโท สมทบ231565.221300.0000.0013100.00
การบัญชี44100.00400.0000.004100.00
บริหารธุรกิจ191157.89900.0000.009100.00
ผลิตกรรมการเกษตร382360.5321733.3329.521257.14
ปริญญาโท สมทบ201575.0015533.33213.33853.33
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน171270.5912325.00216.67758.33
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร33100.003266.6700.00133.33
ปริญญาโท ปกติ18844.446233.3300.00466.67
ปฐพีศาสตร์2150.00100.0000.001100.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.00200.0000.002100.00
พืชสวน8225.0022100.0000.0000.00
พืชไร่22100.00100.0000.001100.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6583.33300.00133.33266.67
ปริญญาโท ปกติ6583.33300.00133.33266.67
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6583.33300.00133.33266.67
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.002150.00150.0000.00
ปริญญาโท สมทบ22100.002150.00150.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล22100.002150.00150.0000.00
วิทยาศาสตร์15640.00600.0000.006100.00
ปริญญาโท ปกติ14642.86600.0000.006100.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.67200.0000.002100.00
พันธุศาสตร์33100.00300.0000.003100.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม3133.33100.0000.001100.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ3133.33000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.5011100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ8112.5011100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.00000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร100.00000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร4125.0011100.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร200.00000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน15426.674250.0000.00250.00
ปริญญาโท ปกติ10440.004250.0000.00250.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน10440.004250.0000.00250.00
ปริญญาโท สมทบ500.00000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.00000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี44100.003133.33133.33133.33
ปริญญาโท ปกติ44100.003133.33133.33133.33
สัตวศาสตร์44100.003133.33133.33133.33
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.007228.57114.29457.14
ปริญญาโท ปกติ88100.007228.57114.29457.14
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.007228.57114.29457.14
เศรษฐศาสตร์7342.863133.3300.00266.67
ปริญญาโท ปกติ7342.863133.3300.00266.67
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์7342.863133.3300.00266.67