รายงานสถิติบัณฑิตที่ได้งานทำและความต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 1 : สาขาวิชาเดิม 2 : สาขาวิชาใหม่ ไม่ต้องการศึกษาต่อ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,79842911.302122511.79188.4916979.72
ปริญญาตรี ปกติ3,74342411.332102511.90188.5716779.52
ปริญญาตรี สมทบ5559.09200.0000.002100.00
บริหารธุรกิจ8449110.7852917.3135.774076.92
ปริญญาตรี ปกติ8449110.7852917.3135.774076.92
การจัดการ217209.221317.6900.001292.31
การตลาด185147.575240.00120.00240.00
การเงิน12410.81000.0000.0000.00
บัญชี2235524.6633618.1826.062575.76
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9511.05100.0000.001100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11865.084250.0000.00250.00
ปริญญาตรี ปกติ11865.084250.0000.00250.00
การจัดการ1100.00000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.00000.0000.0000.00
การประมง33618.184250.0000.00250.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1100.00000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์3900.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.00000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2773010.831516.67320.001173.33
ปริญญาตรี ปกติ2773010.831516.67320.001173.33
การจัดการชุมชน6233.33100.0000.001100.00
การตลาด5120.00000.0000.0000.00
บัญชี1700.00000.0000.0000.00
บัญชี7685.71600.00350.00350.00
พัฒนาการท่องเที่ยว31722.58200.0000.002100.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ900.00000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์4748.51200.0000.002100.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1300.00000.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้6423.1311100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช2300.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์3712.70000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8450.00200.0000.002100.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร500.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์5360.00100.0000.001100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18894.793133.3300.00266.67
ปริญญาตรี ปกติ18894.793133.3300.00266.67
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3412.94000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว15485.193133.3300.00266.67
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200115.504125.0000.00375.00
ปริญญาตรี ปกติ19163.142150.0000.00150.00
การบริหารท้องถิ่น6116.6711100.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์9111.10000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์9444.26100.0000.001100.00
ปริญญาตรี สมทบ9555.56200.0000.002100.00
การบริหารท้องถิ่น33100.00200.0000.002100.00
รัฐศาสตร์6233.33000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1644426.832200.0014.552195.45
ปริญญาตรี ปกติ1644426.832200.0014.552195.45
การประมง1374432.122200.0014.552195.45
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2700.00000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร689679.7220210.00210.001680.00
ปริญญาตรี ปกติ6436710.4220210.00210.001680.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร51611.76200.0000.002100.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6000.00000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์3800.00000.0000.0000.00
พืชสวน15600.00000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)12758.334125.0000.00375.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191263.16200.0000.002100.00
พืชสวน (ไม้ผล)171164.71200.0000.002100.00
พืชไร่1381611.59700.00114.29685.71
วิทยาการสมุนไพร17317.65100.001100.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)42511.9011100.0000.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)32721.88100.0000.001100.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4500.00000.0000.0000.00
เกษตรเคมี1600.00000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ4600.00000.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร1000.00000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3600.00000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร6423.13000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ6423.13000.0000.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล6423.13000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์2564617.972314.3514.352191.30
ปริญญาตรี ปกติ2564617.972314.3514.352191.30
คณิตศาสตร์3800.00000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์1616.25000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์11436.363133.3300.00266.67
วิทยาการคอมพิวเตอร์721216.67500.0000.005100.00
สถิติ1400.00000.0000.0000.00
เคมี15533.33300.0000.003100.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ13646.15100.0000.001100.00
เทคโนโลยีชีวภาพ451022.22500.00120.00480.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ32825.00600.0000.006100.00
ศิลปศาสตร์10332.91300.00133.33266.67
ปริญญาตรี ปกติ10332.91300.00133.33266.67
นิเทศศาสตร์บูรณาการ6111.64100.0000.001100.00
ภาษาอังกฤษ4224.76200.00150.00150.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1273829.9212216.6700.001083.33
ปริญญาตรี ปกติ1273829.9212216.6700.001083.33
พลังงานทดแทน891011.244125.0000.00375.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน382873.688112.5000.00787.50
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม76810.53700.00228.57571.43
ปริญญาตรี ปกติ76810.53700.00228.57571.43
ภูมิสถาปัตยกรรม2600.00000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม2900.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21838.10700.00228.57571.43
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2273515.4215213.33320.001066.67
ปริญญาตรี ปกติ2273515.4215213.33320.001066.67
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6258.06400.0000.004100.00
วิศวกรรมอาหาร5048.00000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร651320.00400.00250.00250.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์18950.005240.00120.00240.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว32412.50200.0000.002100.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1833217.4927414.8100.002385.19
ปริญญาตรี ปกติ1833217.4927414.8100.002385.19
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)581017.247114.2900.00685.71
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)48816.678112.5000.00787.50
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1516.67100.0000.001100.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)621320.9711218.1800.00981.82
เศรษฐศาสตร์28272.48500.00240.00360.00
ปริญญาตรี ปกติ28272.48500.00240.00360.00
เศรษฐศาสตร์8222.44100.0000.001100.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ4124.88200.002100.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์8733.45200.0000.002100.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม6900.00000.0000.0000.00