รายงานสถิติบัณฑิตที่ได้งานทำและความต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 1 : สาขาวิชาเดิม 2 : สาขาวิชาใหม่ ไม่ต้องการศึกษาต่อ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,7983,63595.712,57931112.0629711.521,97176.42
ปริญญาตรี ปกติ3,7433,58695.812,54030512.0129511.611,94076.38
ปริญญาตรี สมทบ554989.0939615.3825.133179.49
บริหารธุรกิจ84481496.455976510.89599.8847379.23
ปริญญาตรี ปกติ84481496.455976510.89599.8847379.23
การจัดการ21721398.1615274.611610.5312984.87
การตลาด18517494.051281713.281410.949775.78
การเงิน12412096.77821113.411012.206174.39
บัญชี22321696.861702917.06105.8813177.06
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ959195.796511.54913.855584.62
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11811395.76751621.3368.005370.67
ปริญญาตรี ปกติ11811395.76751621.3368.005370.67
การจัดการ1111100.00200.0000.002100.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ77100.006233.33233.33233.33
การประมง333296.9721419.0529.521571.43
พัฒนาการท่องเที่ยว111090.919222.2200.00777.78
รัฐศาสตร์393794.8725624.0014.001872.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช171694.1212216.6718.33975.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ27726896.752043517.162813.7314169.12
ปริญญาตรี ปกติ27726896.752043517.162813.7314169.12
การจัดการชุมชน66100.00500.00120.00480.00
การตลาด55100.002150.0000.00150.00
บัญชี1717100.001317.69323.08969.23
บัญชี77100.00700.00457.14342.86
พัฒนาการท่องเที่ยว3131100.002015.00525.001470.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9666.67200.0000.002100.00
รัฐศาสตร์474493.6230826.67413.331860.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1313100.0012325.0018.33866.67
เกษตรป่าไม้646398.4441614.63512.203073.17
เทคโนโลยีการผลิตพืช2323100.0023834.7814.351460.87
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์373697.3035514.2900.003085.71
เทคโนโลยีชีวภาพ8787.507228.57114.29457.14
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร55100.00500.00360.00240.00
เศรษฐศาสตร์55100.00200.0000.002100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18818095.7411287.141513.398979.46
ปริญญาตรี ปกติ18818095.7411287.141513.398979.46
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว343294.1221314.29419.051466.67
พัฒนาการท่องเที่ยว15414896.109155.491112.097582.42
วิทยาลัยบริหารศาสตร์20019597.501202823.331714.177562.50
ปริญญาตรี ปกติ19118797.911162824.141714.667161.21
การบริหารท้องถิ่น6583.333133.3300.00266.67
รัฐประศาสนศาสตร์918997.80631523.81812.704063.49
รัฐศาสตร์949398.94501224.00918.002958.00
ปริญญาตรี สมทบ9888.89400.0000.004100.00
การบริหารท้องถิ่น33100.00200.0000.002100.00
รัฐศาสตร์6583.33200.0000.002100.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ16415493.9011198.1198.119383.78
ปริญญาตรี ปกติ16415493.9011198.1198.119383.78
การประมง13712792.709499.5766.387984.04
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2727100.001700.00317.651482.35
ผลิตกรรมการเกษตร68965394.78431368.35439.9835281.67
ปริญญาตรี ปกติ64361295.18396307.584110.3532582.07
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร514792.1634411.7625.882882.35
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร605896.6739512.8237.693179.49
ปฐพีศาสตร์383797.372000.00420.001680.00
พืชสวน15615599.3611076.3665.459788.18
พืชสวน (พืชผัก)121083.335120.0000.00480.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191894.748112.5000.00787.50
พืชสวน (ไม้ผล)171376.47700.00114.29685.71
พืชไร่13812993.488666.98910.477182.56
วิทยาการสมุนไพร1717100.001200.00433.33866.67
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)423992.862229.0914.551986.36
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)323093.751516.6716.671386.67
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4545100.0030310.00723.332066.67
เกษตรเคมี161487.50800.00337.50562.50
ปริญญาตรี สมทบ464189.1335617.1425.712777.14
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร10880.006116.6700.00583.33
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร363391.6729517.2426.902275.86
สารสนเทศและการสื่อสาร645992.1945613.33715.563271.11
ปริญญาตรี ปกติ645992.1945613.33715.563271.11
การสื่อสารดิจิทัล645992.1945613.33715.563271.11
วิทยาศาสตร์25623892.971651911.52127.2713481.21
ปริญญาตรี ปกติ25623892.971651911.52127.2713481.21
คณิตศาสตร์3838100.0024625.0028.331666.67
ฟิสิกส์ประยุกต์1616100.00900.00111.11888.89
วัสดุศาสตร์1111100.0010220.00110.00770.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์726488.8947612.7736.383880.85
สถิติ1414100.0010110.00220.00770.00
เคมี151493.33800.0000.008100.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ131076.927228.5700.00571.43
เทคโนโลยีชีวภาพ454088.892129.5214.761885.71
เทคโนโลยีสารสนเทศ323196.882900.0026.902793.10
ศิลปศาสตร์1039996.1285910.591214.126475.29
ปริญญาตรี ปกติ1039996.1285910.591214.126475.29
นิเทศศาสตร์บูรณาการ615996.725048.00510.004182.00
ภาษาอังกฤษ424095.2435514.29720.002365.71
วิทยาลัยพลังงานทดแทน12711892.91751013.33912.005674.67
ปริญญาตรี ปกติ12711892.91751013.33912.005674.67
พลังงานทดแทน898494.3860813.33813.334473.33
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน383489.4715213.3316.671280.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม767497.37601525.00915.003660.00
ปริญญาตรี ปกติ767497.37601525.00915.003660.00
ภูมิสถาปัตยกรรม262596.1518738.89316.67844.44
สถาปัตยกรรม292896.5524833.33416.671250.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์2121100.001800.00211.111688.89
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22721896.041421913.382517.619869.01
ปริญญาตรี ปกติ22721896.041421913.382517.619869.01
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร626198.394648.7048.703882.61
วิศวกรรมอาหาร504590.0025624.00312.001664.00
วิศวกรรมเกษตร656396.923525.711028.572365.71
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1818100.0014428.57214.29857.14
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว323196.8822313.64627.271359.09
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี18317897.271562012.8285.1312882.05
ปริญญาตรี ปกติ18317897.271562012.8285.1312882.05
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)585696.5552611.5435.774382.69
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)484797.924249.5200.003890.48
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1515100.0010220.0000.00880.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)626096.7752815.3859.623975.00
เศรษฐศาสตร์28227497.16201167.963818.9114773.13
ปริญญาตรี ปกติ28227497.16201167.963818.9114773.13
เศรษฐศาสตร์828198.786369.52711.115079.37
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ413892.681715.88635.291058.82
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์878698.857045.711521.435172.86
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม3266.67100.0000.001100.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม696797.1050510.001020.003570.00