รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00: อื่นๆ 01 : พอใจ 02 : ระบบงานไม่ดี 03 : ผู้ร่วมงานไม่ดี 04 : ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา 05 : ค่าตอบแทนต่ำ 06 : ขาดความมั่นคง 07 : ขาดความก้าวหน้า ไม่ระบุ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้381026.32900.009100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ35822.86700.007100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ3266.67200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1119.09100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ1119.09100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์1119.09100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ4250.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร11327.27200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11327.27200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร9333.33200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์4125.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ4125.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ4125.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์3266.67200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ3266.67200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์3266.67200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00