รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00: อื่นๆ 01 : พอใจ 02 : ระบบงานไม่ดี 03 : ผู้ร่วมงานไม่ดี 04 : ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา 05 : ค่าตอบแทนต่ำ 06 : ขาดความมั่นคง 07 : ขาดความก้าวหน้า ไม่ระบุ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้2,77549917.9831800.0026282.39103.1400.00123.77216.6051.5782.5200.00
ปริญญาตรี ปกติ2,73448217.6330200.0024781.79103.3100.00113.64216.9551.6682.6500.00
ปริญญาตรี สมทบ411741.461600.001593.7500.0000.0016.2500.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ56010218.217700.006280.5222.6000.0022.60810.3911.3022.6000.00
ปริญญาตรี ปกติ56010218.217700.006280.5222.6000.0022.60810.3911.3022.6000.00
การจัดการ11465.26500.00480.00120.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด109109.17600.00466.6700.0000.00116.67116.6700.0000.0000.00
การเงิน52917.31500.005100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ5347.55400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี1926935.945500.004378.1811.8200.0011.82712.7311.8223.6400.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ40410.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ1454631.723100.002787.1013.2300.0000.0000.0026.4513.2300.00
ปริญญาตรี ปกติ1454631.723100.002787.1013.2300.0000.0000.0026.4513.2300.00
การจัดการชุมชน3266.67100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี4375.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว10440.00400.00375.0000.0000.0000.0000.0000.00125.0000.00
รัฐศาสตร์26726.92300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้601728.331200.001191.6718.3300.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช14321.43100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์15533.33500.00480.0000.0000.0000.0000.00120.0000.0000.00
เทคโนโลยีการอาหาร2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10440.00300.00266.6700.0000.0000.0000.00133.3300.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1711911.111500.001066.6700.0000.0000.00426.6700.0016.6700.00
ปริญญาตรี ปกติ1711911.111500.001066.6700.0000.0000.00426.6700.0016.6700.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว26311.54200.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1451611.031300.00969.2300.0000.0000.00430.7700.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1131916.81900.00888.8900.0000.0000.0000.0000.00111.1100.00
ปริญญาตรี ปกติ1131916.81900.00888.8900.0000.0000.0000.0000.00111.1100.00
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ1218.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ23417.39300.00266.6700.0000.0000.0000.0000.00133.3300.00
การประมง4125.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง10330.00300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น45715.56300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช13215.38000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1771910.73900.00777.78111.1100.00111.1100.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1771910.73900.00777.78111.1100.00111.1100.0000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์7468.11300.00266.67133.3300.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์1021312.75600.00583.3300.0000.00116.6700.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1293728.681600.001487.5016.2500.0000.0000.0000.0016.2500.00
ปริญญาตรี ปกติ1203327.501300.001184.6217.6900.0000.0000.0000.0017.6900.00
การประมง952425.261000.00990.0000.0000.0000.0000.0000.00110.0000.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง25936.00300.00266.67133.3300.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ9444.44300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การประมง9444.44300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร4665411.593700.003183.7825.4100.00410.8100.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ4394510.252800.002382.1427.1400.00310.7100.0000.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร9244.35300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์1500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน155138.39900.00777.78111.1100.00111.1100.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)33100.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่1081816.671000.00880.00110.0000.00110.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาการสมุนไพร12216.67100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช3725.41100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี12325.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ27933.33900.00888.8900.0000.00111.1100.0000.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20420.00400.00375.0000.0000.00125.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่6466.67400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1121210.71800.00787.5000.0000.0000.0000.0000.00112.5000.00
ปริญญาตรี ปกติ1121210.71800.00787.5000.0000.0000.0000.0000.00112.5000.00
การสื่อสารดิจิทัล1121210.71800.00787.5000.0000.0000.0000.0000.00112.5000.00
วิทยาศาสตร์1874725.132900.002379.3100.0000.0026.90413.7900.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1874725.132900.002379.3100.0000.0026.90413.7900.0000.0000.00
คณิตศาสตร์1119.09000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์12325.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์701622.861200.0012100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถิติ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี25832.00300.00266.6700.0000.0000.00133.3300.0000.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ8112.50100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ211047.62400.0000.0000.0000.00250.00250.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ33824.24800.00787.5000.0000.0000.00112.5000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์139107.19800.00787.5000.0000.0000.00112.5000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ139107.19800.00787.5000.0000.0000.00112.5000.0000.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ52611.54600.006100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ8444.76200.00150.0000.0000.0000.00150.0000.0000.0000.00
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1225343.442600.002388.4600.0000.0013.8500.0013.8513.8500.00
ปริญญาตรี ปกติ1225343.442600.002388.4600.0000.0013.8500.0013.8513.8500.00
พลังงานทดแทน491122.45700.00685.7100.0000.00114.2900.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน734257.531900.001789.4700.0000.0000.0000.0015.2615.2600.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม532241.51800.00675.00112.5000.0000.0000.00112.5000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ532241.51800.00675.00112.5000.0000.0000.00112.5000.0000.00
ภูมิสถาปัตยกรรม11436.36100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม1815.56100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์241770.83600.00583.3300.0000.0000.0000.00116.6700.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1181512.711000.00660.00110.0000.00110.00220.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1181512.711000.00660.00110.0000.00110.00220.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร2827.14200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร2114.76100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร41614.63500.00240.0000.0000.00120.00240.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์10220.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว18422.22200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1903820.003000.002893.3300.0000.0013.3313.3300.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1853418.382600.002492.3100.0000.0013.8513.8500.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)58813.79700.007100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)501122.00800.00675.0000.0000.00112.50112.5000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1119.09100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)661421.211000.0010100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ5480.00400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3266.67200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์9366.45500.00360.00120.0000.0000.00120.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ9366.45500.00360.00120.0000.0000.00120.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์22313.64300.00266.67133.3300.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์3400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม2627.69200.00150.0000.0000.0000.00150.0000.0000.0000.00