รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00: อื่นๆ 01 : พอใจ 02 : ระบบงานไม่ดี 03 : ผู้ร่วมงานไม่ดี 04 : ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา 05 : ค่าตอบแทนต่ำ 06 : ขาดความมั่นคง 07 : ขาดความก้าวหน้า ไม่ระบุ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้18527.78400.00375.0000.0000.0000.00125.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ14428.57300.00266.6700.0000.0000.00133.3300.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ4125.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ11100.00100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11100.00100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ11100.00100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์3133.33100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ3133.33100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์3133.33100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00