รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00: อื่นๆ 01 : พอใจ 02 : ระบบงานไม่ดี 03 : ผู้ร่วมงานไม่ดี 04 : ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา 05 : ค่าตอบแทนต่ำ 06 : ขาดความมั่นคง 07 : ขาดความก้าวหน้า ไม่ระบุ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,24740412.4423300.0018880.6941.7220.86135.58156.4473.0041.7200.00
ปริญญาตรี ปกติ3,21840312.5223200.0018780.6041.7220.86135.60156.4773.0241.7200.00
ปริญญาตรี สมทบ2913.45100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ6367812.264600.003678.2624.3500.0012.17510.8712.1712.1700.00
ปริญญาตรี ปกติ6367812.264600.003678.2624.3500.0012.17510.8712.1712.1700.00
การจัดการ14696.16500.00360.00240.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด13064.62500.005100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเงิน12864.69400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี1854825.953000.002273.3300.0000.0013.33516.6713.3313.3300.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ47919.15200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร10487.69200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ10487.69200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การประมง2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น2000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์27311.11100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช20420.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ23273.02600.00583.3300.0000.0000.0000.00116.6700.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ23273.02600.00583.3300.0000.0000.0000.00116.6700.0000.00
การจัดการชุมชน700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด1400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ชีววิทยาประยุกต์300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี16212.50100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์4100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร44100.00400.00375.0000.0000.0000.0000.00125.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้7000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์2613.85100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการอาหาร1300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว178116.18500.00360.0000.0000.0000.00120.0000.00120.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ178116.18500.00360.0000.0000.0000.00120.0000.00120.0000.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว144117.64500.00360.0000.0000.0000.00120.0000.00120.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์186115.91500.005100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ184115.98500.005100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์9188.79400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์9233.26100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1445638.892500.001872.0028.0014.0000.0014.0028.0014.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1445638.892500.001872.0028.0014.0000.0014.0028.0014.0000.00
การประมง1044745.192400.001875.0028.3314.1700.0014.1714.1714.1700.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง40922.50100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร568518.982900.002482.7600.0000.0013.4526.9013.4513.4500.00
ปริญญาตรี ปกติ541509.242800.002382.1400.0000.0013.5727.1413.5713.5700.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร11032.73200.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
ปฐพีศาสตร์2713.70100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน1662313.861400.001392.8600.0000.0000.0000.0017.1400.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)4250.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (ไม้ผล)100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่1141412.28600.00583.3300.0000.0000.00116.6700.0000.0000.00
วิทยาการสมุนไพร23313.04100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช5300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)3133.33100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)6233.33100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี2700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ2713.70100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร2613.85100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร7756.49300.00266.6700.0000.0000.00133.3300.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ7756.49300.00266.6700.0000.0000.00133.3300.0000.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล7756.49300.00266.6700.0000.0000.00133.3300.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์2075627.053300.002472.7300.0013.03412.1239.0913.0300.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ2075627.053300.002472.7300.0013.03412.1239.0913.0300.0000.00
คณิตศาสตร์2015.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์221254.551000.00770.0000.0000.00110.00110.00110.0000.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์5359.43100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
สถิติ800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี412868.291500.001173.3300.0000.00213.33213.3300.0000.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ5360.00100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ2129.52100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ35514.29400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์14553.45400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ14553.45400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ7645.26300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ6911.45100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14274.93400.00375.0000.0000.00125.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ14274.93400.00375.0000.0000.00125.0000.0000.0000.0000.00
พลังงานทดแทน6845.88300.00266.6700.0000.00133.3300.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน7434.05100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม371129.731000.00770.0000.0000.00220.00110.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ371129.731000.00770.0000.0000.00220.00110.0000.0000.0000.00
ภูมิสถาปัตยกรรม8112.50100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม8112.50100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21942.86800.00675.0000.0000.00225.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1872312.30800.00787.5000.0000.00112.5000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1872312.30800.00787.5000.0000.00112.5000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร54712.96200.00150.0000.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร3925.13200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร49510.20200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์24625.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21314.29000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2165324.544000.003690.0000.0000.0025.0012.5012.5000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ2165324.544000.003690.0000.0000.0025.0012.5012.5000.0000.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)5858.62400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)711825.351100.0011100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)27829.63800.00562.5000.0000.00225.00112.5000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)602236.671700.001694.1200.0000.0000.0000.0015.8800.0000.00
เศรษฐศาสตร์1882211.701300.001292.3100.0000.0017.6900.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1882211.701300.001292.3100.0000.0017.6900.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์5523.64000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ11436.36300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์56610.71400.00375.0000.0000.00125.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม661015.15600.006100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00