รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00: อื่นๆ 01 : พอใจ 02 : ระบบงานไม่ดี 03 : ผู้ร่วมงานไม่ดี 04 : ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา 05 : ค่าตอบแทนต่ำ 06 : ขาดความมั่นคง 07 : ขาดความก้าวหน้า ไม่ระบุ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้231878.261500.001493.3300.0000.0000.0016.6700.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ181583.331200.001191.6700.0000.0000.0018.3300.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ5360.00300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ22100.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ22100.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22100.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์22100.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6466.67400.00375.0000.0000.0000.00125.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ6466.67400.00375.0000.0000.0000.00125.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6466.67400.00375.0000.0000.0000.00125.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8787.50400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ7685.71300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร44100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร3266.67200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์4250.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ4250.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์4250.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00