รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00: อื่นๆ 01 : พอใจ 02 : ระบบงานไม่ดี 03 : ผู้ร่วมงานไม่ดี 04 : ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา 05 : ค่าตอบแทนต่ำ 06 : ขาดความมั่นคง 07 : ขาดความก้าวหน้า ไม่ระบุ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้23730.43600.00583.3300.0000.0000.00116.6700.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ18527.78400.00375.0000.0000.0000.00125.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ5240.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6350.00300.00266.6700.0000.0000.00133.3300.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ6350.00300.00266.6700.0000.0000.00133.3300.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6350.00300.00266.6700.0000.0000.00133.3300.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.50000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ7114.29000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร4125.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์4250.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ4250.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์4250.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00