รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00: อื่นๆ 01 : พอใจ 02 : ระบบงานไม่ดี 03 : ผู้ร่วมงานไม่ดี 04 : ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา 05 : ค่าตอบแทนต่ำ 06 : ขาดความมั่นคง 07 : ขาดความก้าวหน้า ไม่ระบุ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1382316.671800.001583.3300.0015.5600.00211.1100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ871314.94900.009100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ511019.61900.00666.6700.00111.1100.00222.2200.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการป่าไม้900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ23626.09500.00360.0000.0000.0000.00240.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ23626.09500.00360.0000.0000.0000.00240.0000.0000.0000.00
การบัญชี4125.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ19526.32400.00250.0000.0000.0000.00250.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร38615.79500.005100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ20210.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน1715.88100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร3133.33100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ18422.22300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6233.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ6233.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6233.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.00200.00150.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ22100.00200.00150.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล22100.00200.00150.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์15533.33500.005100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ14535.71500.005100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.67200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พันธุศาสตร์33100.00300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน1000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี4125.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ4125.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์4125.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00