รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00: อื่นๆ 01 : พอใจ 02 : ระบบงานไม่ดี 03 : ผู้ร่วมงานไม่ดี 04 : ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา 05 : ค่าตอบแทนต่ำ 06 : ขาดความมั่นคง 07 : ขาดความก้าวหน้า ไม่ระบุ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1387755.806800.005986.7611.4722.9411.4745.8811.4700.0000.00
ปริญญาโท ปกติ874551.723800.003592.1112.6300.0012.6312.6300.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ513262.753000.002480.0000.0026.6700.00310.0013.3300.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9555.56500.005100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ9555.56500.005100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการป่าไม้9555.56500.005100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ231565.221300.00861.5400.0017.6900.00323.0817.6900.0000.00
ปริญญาโท สมทบ231565.221300.00861.5400.0017.6900.00323.0817.6900.0000.00
การบัญชี44100.00400.00375.0000.0000.0000.0000.00125.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ191157.89900.00555.5600.00111.1100.00333.3300.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร382360.532100.0021100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ201575.001500.0015100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน171270.591200.0012100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร33100.00300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ18844.44600.006100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน8225.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่22100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6583.33300.00266.6700.0000.0000.00133.3300.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ6583.33300.00266.6700.0000.0000.00133.3300.0000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6583.33300.00266.6700.0000.0000.00133.3300.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.00200.00150.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ22100.00200.00150.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล22100.00200.00150.0000.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์15640.00600.006100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ14642.86600.006100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.67200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พันธุศาสตร์33100.00300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม3133.33100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.50100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ8112.50100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร4125.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน15426.67400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10440.00400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน10440.00400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี44100.00300.00266.67133.3300.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ44100.00300.00266.67133.3300.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์44100.00300.00266.67133.3300.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.00700.00685.7100.0000.00114.2900.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ88100.00700.00685.7100.0000.00114.2900.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.00700.00685.7100.0000.00114.2900.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์7342.86300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ7342.86300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์7342.86300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00