รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00: อื่นๆ 01 : พอใจ 02 : ระบบงานไม่ดี 03 : ผู้ร่วมงานไม่ดี 04 : ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา 05 : ค่าตอบแทนต่ำ 06 : ขาดความมั่นคง 07 : ขาดความก้าวหน้า ไม่ระบุ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,79842911.3021200.0015472.64178.0220.9473.30146.6073.30115.1900.00
ปริญญาตรี ปกติ3,74342411.3321000.0015372.86178.1020.9573.33136.1973.33115.2400.00
ปริญญาตรี สมทบ5559.09200.00150.0000.0000.0000.00150.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ8449110.785200.003567.3135.7700.0023.85713.4611.9247.6900.00
ปริญญาตรี ปกติ8449110.785200.003567.3135.7700.0023.85713.4611.9247.6900.00
การจัดการ217209.221300.00969.2300.0000.0000.00215.3817.6917.6900.00
การตลาด185147.57500.005100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเงิน12410.81000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี2235524.663300.002163.6439.0900.0013.03515.1500.0039.0900.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9511.05100.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11865.08400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ11865.08400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการ1100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การประมง33618.18400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์3900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2773010.831500.00960.0016.6700.0016.6716.67213.3316.6700.00
ปริญญาตรี ปกติ2773010.831500.00960.0016.6700.0016.6716.67213.3316.6700.00
การจัดการชุมชน6233.33100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด5120.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี1700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี7685.71600.00350.00116.6700.0000.00116.67116.6700.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว31722.58200.00150.0000.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์4748.51200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้6423.13100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช2300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์3712.70000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8450.00200.00150.0000.0000.0000.0000.0000.00150.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์5360.00100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18894.79300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ18894.79300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3412.94000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว15485.19300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200115.50400.00375.0000.0000.0000.00125.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ19163.14200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น6116.67100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์9111.10000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์9444.26100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ9555.56200.00150.0000.0000.0000.00150.0000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น33100.00200.00150.0000.0000.0000.00150.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์6233.33000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1644426.832200.001672.7329.0900.0014.5500.0014.5529.0900.00
ปริญญาตรี ปกติ1644426.832200.001672.7329.0900.0014.5500.0014.5529.0900.00
การประมง1374432.122200.001672.7329.0900.0014.5500.0014.5529.0900.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร689679.722000.001785.00210.0000.0000.0015.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ6436710.422000.001785.00210.0000.0000.0015.0000.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร51611.76200.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์3800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน15600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)12758.33400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191263.16200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (ไม้ผล)171164.71200.00150.0000.0000.0000.00150.0000.0000.0000.00
พืชไร่1381611.59700.00685.71114.2900.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาการสมุนไพร17317.65100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)42511.90100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)32721.88100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี1600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ4600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร1000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร6423.13000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ6423.13000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล6423.13000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์2564617.972300.001982.6114.3500.0014.3514.3500.0014.3500.00
ปริญญาตรี ปกติ2564617.972300.001982.6114.3500.0014.3514.3500.0014.3500.00
คณิตศาสตร์3800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์1616.25000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์11436.36300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์721216.67500.00360.00120.0000.0000.00120.0000.0000.0000.00
สถิติ1400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี15533.33300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ13646.15100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ451022.22500.00480.0000.0000.00120.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ32825.00600.00583.3300.0000.0000.0000.0000.00116.6700.00
ศิลปศาสตร์10332.91300.00133.33133.3300.00133.3300.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ10332.91300.00133.33133.3300.00133.3300.0000.0000.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ6111.64100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ4224.76200.00150.0000.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1273829.921200.00758.33433.3300.0000.0018.3300.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1273829.921200.00758.33433.3300.0000.0018.3300.0000.0000.00
พลังงานทดแทน891011.24400.00125.00250.0000.0000.00125.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน382873.68800.00675.00225.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม76810.53700.00457.14114.2900.0000.0000.00114.29114.2900.00
ปริญญาตรี ปกติ76810.53700.00457.14114.2900.0000.0000.00114.29114.2900.00
ภูมิสถาปัตยกรรม2600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม2900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21838.10700.00457.14114.2900.0000.0000.00114.29114.2900.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2273515.421500.001280.0016.6700.0016.6700.0016.6700.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ2273515.421500.001280.0016.6700.0016.6700.0016.6700.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6258.06400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร5048.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร651320.00400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์18950.00500.00360.00120.0000.0000.0000.00120.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว32412.50200.00150.0000.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1833217.492700.002074.0713.7027.4100.0013.7013.7027.4100.00
ปริญญาตรี ปกติ1833217.492700.002074.0713.7027.4100.0013.7013.7027.4100.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)581017.24700.00571.43114.2900.0000.00114.2900.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)48816.67800.00675.0000.0000.0000.0000.00112.50112.5000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1516.67100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)621320.971100.00872.7300.00218.1800.0000.0000.0019.0900.00
เศรษฐศาสตร์28272.48500.00480.0000.0000.0000.00120.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ28272.48500.00480.0000.0000.0000.00120.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์8222.44100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ4124.88200.00150.0000.0000.0000.00150.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์8733.45200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม6900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00