รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00: อื่นๆ 01 : พอใจ 02 : ระบบงานไม่ดี 03 : ผู้ร่วมงานไม่ดี 04 : ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา 05 : ค่าตอบแทนต่ำ 06 : ขาดความมั่นคง 07 : ขาดความก้าวหน้า ไม่ระบุ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,7983,63595.712,57900.001,95475.77772.99210.811214.692248.691074.15712.7500.00
ปริญญาตรี ปกติ3,7433,58695.812,54000.001,91975.55773.03210.831214.762238.781054.13702.7600.00
ปริญญาตรี สมทบ554989.093900.003589.7400.0000.0000.0012.5625.1312.5600.00
บริหารธุรกิจ84481496.4559700.0044374.20183.0250.84213.528013.40152.51152.5100.00
ปริญญาตรี ปกติ84481496.4559700.0044374.20183.0250.84213.528013.40152.51152.5100.00
การจัดการ21721398.1615200.0011374.3410.6610.6610.662516.4563.9553.2900.00
การตลาด18517494.0512800.0010279.6953.9110.7843.131310.1621.5610.7800.00
การเงิน12412096.778200.005668.2944.8822.4433.661315.8522.4422.4400.00
บัญชี22321696.8617000.0012472.9474.1210.59105.881911.1831.7663.5300.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ959195.796500.004873.8511.5400.0034.621015.3823.0811.5400.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11811395.767500.006181.3311.3300.0034.0045.3356.6700.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ11811395.767500.006181.3311.3300.0034.0045.3356.6700.0000.00
การจัดการ1111100.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ77100.00600.00116.6700.0000.00350.00116.67116.6700.0000.00
การประมง333296.972100.001990.4800.0000.0000.0029.5200.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว111090.91900.009100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์393794.872500.002080.0014.0000.0000.0000.00312.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช171694.121200.001083.3300.0000.0000.0018.3318.3300.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ27726896.7520400.0015475.4952.4520.98146.86104.90136.3752.4500.00
ปริญญาตรี ปกติ27726896.7520400.0015475.4952.4520.98146.86104.90136.3752.4500.00
การจัดการชุมชน66100.00500.00360.0000.0000.00120.0000.0000.00120.0000.00
การตลาด55100.00200.00150.0000.0000.0000.00150.0000.0000.0000.00
บัญชี1717100.001300.001076.9217.6900.0017.6917.6900.0000.0000.00
บัญชี77100.00700.00457.14114.2900.0000.00114.29114.2900.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3131100.002000.001365.00210.0015.00315.0000.0000.0015.0000.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9666.67200.00150.0000.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์474493.623000.002066.6700.0000.00413.3313.33413.3300.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1313100.001200.00975.0000.0000.0000.0018.33216.6700.0000.00
เกษตรป่าไม้646398.444100.003482.9300.0012.4424.8837.3212.4400.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช2323100.002300.001773.9114.3500.0028.7000.0028.7014.3500.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์373697.303500.003188.5700.0000.0000.0025.7112.8612.8600.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8787.50700.00685.7100.0000.0000.0000.0000.00114.2900.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร55100.00500.00360.0000.0000.0000.0000.00240.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์55100.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18818095.7411200.008676.7921.7900.0054.46108.9354.4643.5700.00
ปริญญาตรี ปกติ18818095.7411200.008676.7921.7900.0054.46108.9354.4643.5700.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว343294.122100.001780.9500.0000.0014.7614.7614.7614.7600.00
พัฒนาการท่องเที่ยว15414896.109100.006975.8222.2000.0044.4099.8944.4033.3000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์20019597.5012000.008671.6732.5021.6786.6775.8365.0086.6700.00
ปริญญาตรี ปกติ19118797.9111600.008270.6932.5921.7286.9076.0365.1786.9000.00
การบริหารท้องถิ่น6583.33300.003100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์918997.806300.004063.4923.1711.5969.52711.1146.3534.7600.00
รัฐศาสตร์949398.945000.003978.0012.0012.0024.0000.0024.00510.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ9888.89400.004100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น33100.00200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์6583.33200.002100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ16415493.9011100.008374.7787.2100.0043.6054.5098.1121.8000.00
ปริญญาตรี ปกติ16415493.9011100.008374.7787.2100.0043.6054.5098.1121.8000.00
การประมง13712792.709400.007074.4788.5100.0033.1944.2677.4522.1300.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2727100.001700.001376.4700.0000.0015.8815.88211.7600.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร68965394.7843100.0035281.67102.3261.39102.32296.73143.25102.3200.00
ปริญญาตรี ปกติ64361295.1839600.0032181.06102.5361.52102.53287.07123.0392.2700.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร514792.163400.002779.4138.8200.0012.9438.8200.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร605896.673900.003692.3100.0000.0012.5612.5612.5600.0000.00
ปฐพีศาสตร์383797.372000.001470.0000.0015.0015.00315.0000.0015.0000.00
พืชสวน15615599.3611000.009384.5543.6400.0010.9154.5532.7343.6400.00
พืชสวน (พืชผัก)121083.33500.00480.0000.0000.00120.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191894.74800.00787.5000.0000.0000.00112.5000.0000.0000.00
พืชสวน (ไม้ผล)171376.47700.00685.7100.0000.0000.00114.2900.0000.0000.00
พืชไร่13812993.488600.007688.3700.0000.0011.1644.6533.4922.3300.00
วิทยาการสมุนไพร1717100.001200.00975.0000.0000.0000.00325.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)423992.862200.001881.8200.0000.0014.5500.0029.0914.5500.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)323093.751500.001066.6716.67213.3300.0016.6716.6700.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4545100.003000.001653.3300.00310.00310.00516.6726.6713.3300.00
เกษตรเคมี161487.50800.00562.50225.0000.0000.00112.5000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ464189.133500.003188.5700.0000.0000.0012.8625.7112.8600.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร10880.00600.006100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร363391.672900.002586.2100.0000.0000.0013.4526.9013.4500.00
สารสนเทศและการสื่อสาร645992.194500.003168.8924.4400.0036.67511.1124.4424.4400.00
ปริญญาตรี ปกติ645992.194500.003168.8924.4400.0036.67511.1124.4424.4400.00
การสื่อสารดิจิทัล645992.194500.003168.8924.4400.0036.67511.1124.4424.4400.00
วิทยาศาสตร์25623892.9716500.0012072.7331.8210.61137.882012.1242.4231.8200.00
ปริญญาตรี ปกติ25623892.9716500.0012072.7331.8210.61137.882012.1242.4231.8200.00
คณิตศาสตร์3838100.002400.001562.5000.0000.0028.33520.8328.3300.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์1616100.00900.00555.5600.0000.00222.2200.00111.11111.1100.00
วัสดุศาสตร์1111100.001000.00880.0000.0000.0000.00110.0000.00110.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์726488.894700.003982.9800.0000.0024.26510.6400.0000.0000.00
สถิติ1414100.001000.00660.0000.0000.00330.0000.0000.00110.0000.00
เคมี151493.33800.00450.00112.5000.00225.00112.5000.0000.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ131076.92700.00457.14114.2900.0000.00114.29114.2900.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ454088.892100.001676.1900.0014.7629.5229.5200.0000.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ323196.882900.002379.3113.4500.0000.00517.2400.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์1039996.128500.005969.4122.3500.0067.061011.7678.2411.1800.00
ปริญญาตรี ปกติ1039996.128500.005969.4122.3500.0067.061011.7678.2411.1800.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ615996.725000.003264.0024.0000.0048.00714.00510.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ424095.243500.002777.1400.0000.0025.7138.5725.7112.8600.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน12711892.917500.005573.3334.0011.3368.0056.6711.3345.3300.00
ปริญญาตรี ปกติ12711892.917500.005573.3334.0011.3368.0056.6711.3345.3300.00
พลังงานทดแทน898494.386000.004473.3323.3300.0046.6758.3311.6746.6700.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน383489.471500.001173.3316.6716.67213.3300.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม767497.376000.004778.3335.0000.0011.6735.0035.0035.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ767497.376000.004778.3335.0000.0011.6735.0035.0035.0000.00
ภูมิสถาปัตยกรรม262596.151800.001372.2215.5600.0015.56211.1115.5600.0000.00
สถาปัตยกรรม292896.552400.001979.1728.3300.0000.0000.0014.1728.3300.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์2121100.001800.001583.3300.0000.0000.0015.5615.5615.5600.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22721896.0414200.0010171.13117.7532.1142.82149.8674.9321.4100.00
ปริญญาตรี ปกติ22721896.0414200.0010171.13117.7532.1142.82149.8674.9321.4100.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร626198.394600.003780.4336.5212.1712.1748.7000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร504590.002500.001976.0014.0014.0000.0028.0000.0028.0000.00
วิศวกรรมเกษตร656396.923500.002571.4312.8612.8600.00514.2938.5700.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1818100.001400.00964.29321.4300.0000.0000.00214.2900.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว323196.882200.001150.00313.6400.00313.64313.6429.0900.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี18317897.2715600.0013083.3342.5610.6485.1374.4931.9221.2800.00
ปริญญาตรี ปกติ18317897.2715600.0013083.3342.5610.6485.1374.4931.9221.2800.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)585696.555200.004586.5411.9200.0023.8535.7700.0011.9200.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)484797.924200.003480.9524.7600.0037.1424.7600.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1515100.001000.0010100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)626096.775200.004178.8511.9211.9235.7723.8535.7711.9200.00
เศรษฐศาสตร์28227497.1620100.0014672.6421.0000.00157.46157.46136.47104.9800.00
ปริญญาตรี ปกติ28227497.1620100.0014672.6421.0000.00157.46157.46136.47104.9800.00
เศรษฐศาสตร์828198.786300.004977.7811.5900.0011.59711.1123.1734.7600.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ413892.681700.001482.3500.0000.0015.88211.7600.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์878698.857000.004564.2911.4300.00811.4322.86811.4368.5700.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม3266.67100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม696797.105000.003774.0000.0000.00510.0048.0036.0012.0000.00