รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00: ไม่ระบุ 01 : มากที่สุด 02 : มาก 03 : ปานกลาง 04 : น้อย 05 : น้อยที่สุด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้2,77549917.9831800.008125.4711736.799329.25175.35103.14
ปริญญาตรี ปกติ2,73448217.6330200.007324.1711237.099029.80175.63103.31
ปริญญาตรี สมทบ411741.461600.00850.00531.25318.7500.0000.00
บริหารธุรกิจ56010218.217700.001823.383038.962431.1745.1911.30
ปริญญาตรี ปกติ56010218.217700.001823.383038.962431.1745.1911.30
การจัดการ11465.26500.00240.0000.00240.00120.0000.00
การตลาด109109.17600.0000.00350.00350.0000.0000.00
การเงิน52917.31500.00120.00480.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ5347.55400.00125.00250.00125.0000.0000.00
บัญชี1926935.945500.001323.642138.181730.9135.4511.82
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ40410.00200.00150.0000.00150.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ1454631.723100.00619.351754.84619.3513.2313.23
ปริญญาตรี ปกติ1454631.723100.00619.351754.84619.3513.2313.23
การจัดการชุมชน3266.67100.0000.0000.001100.0000.0000.00
การตลาด100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี4375.00200.0000.002100.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว10440.00400.00125.00375.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์26726.92300.0000.0000.00266.67133.3300.00
เกษตรป่าไม้601728.331200.00433.33758.3318.3300.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช14321.43100.001100.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์15533.33500.0000.005100.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการอาหาร2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10440.00300.0000.0000.00266.6700.00133.33
พัฒนาการท่องเที่ยว1711911.111500.0016.67640.00746.6700.0016.67
ปริญญาตรี ปกติ1711911.111500.0016.67640.00746.6700.0016.67
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว26311.54200.0000.00150.00150.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1451611.031300.0017.69538.46646.1500.0017.69
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1131916.81900.00333.33222.22222.2200.00222.22
ปริญญาตรี ปกติ1131916.81900.00333.33222.22222.2200.00222.22
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ1218.33000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ23417.39300.0000.0000.00266.6700.00133.33
การประมง4125.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง10330.00300.0000.00266.6700.0000.00133.33
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น45715.56300.003100.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช13215.38000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1771910.73900.00222.22333.33333.3300.00111.11
ปริญญาตรี ปกติ1771910.73900.00222.22333.33333.3300.00111.11
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์7468.11300.00133.33133.33133.3300.0000.00
รัฐศาสตร์1021312.75600.00116.67233.33233.3300.00116.67
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1293728.681600.00956.25531.2516.2516.2500.00
ปริญญาตรี ปกติ1203327.501300.00753.85430.7717.6917.6900.00
การประมง952425.261000.00550.00440.00110.0000.0000.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง25936.00300.00266.6700.0000.00133.3300.00
ปริญญาตรี สมทบ9444.44300.00266.67133.3300.0000.0000.00
การประมง9444.44300.00266.67133.3300.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร4665411.593700.00718.921745.95924.3238.1112.70
ปริญญาตรี ปกติ4394510.252800.0027.141450.00828.57310.7113.57
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร9244.35300.0000.0000.003100.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์1500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน155138.39900.00111.11555.56333.3300.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)33100.00200.0000.00150.00150.0000.0000.00
พืชไร่1081816.671000.00110.00660.0000.00220.00110.00
วิทยาการสมุนไพร12216.67100.0000.0000.0000.001100.0000.00
อารักขาพืช3725.41100.0000.001100.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี12325.00200.0000.00150.00150.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ27933.33900.00555.56333.33111.1100.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร11100.00100.0000.001100.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20420.00400.00125.00250.00125.0000.0000.00
พืชไร่6466.67400.004100.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1121210.71800.00225.00225.00337.5000.00112.50
ปริญญาตรี ปกติ1121210.71800.00225.00225.00337.5000.00112.50
การสื่อสารดิจิทัล1121210.71800.00225.00225.00337.5000.00112.50
วิทยาศาสตร์1874725.132900.00827.59827.591241.3800.0013.45
ปริญญาตรี ปกติ1874725.132900.00827.59827.591241.3800.0013.45
คณิตศาสตร์1119.09000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์12325.00100.0000.0000.001100.0000.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์701622.861200.00216.67541.67541.6700.0000.00
สถิติ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี25832.00300.0000.00133.33266.6700.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ8112.50100.001100.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ211047.62400.0000.0000.00375.0000.00125.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ33824.24800.00562.50225.00112.5000.0000.00
ศิลปศาสตร์139107.19800.00112.50337.50337.50112.5000.00
ปริญญาตรี ปกติ139107.19800.00112.50337.50337.50112.5000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ52611.54600.00116.67233.33350.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ8444.76200.0000.00150.0000.00150.0000.00
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1225343.442600.00519.231142.31830.7727.6900.00
ปริญญาตรี ปกติ1225343.442600.00519.231142.31830.7727.6900.00
พลังงานทดแทน491122.45700.00114.29457.14114.29114.2900.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน734257.531900.00421.05736.84736.8415.2600.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม532241.51800.00450.00112.50337.5000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ532241.51800.00450.00112.50337.5000.0000.00
ภูมิสถาปัตยกรรม11436.36100.001100.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม1815.56100.001100.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์241770.83600.00233.33116.67350.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1181512.711000.00440.00110.00330.00220.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1181512.711000.00440.00110.00330.00220.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร2827.14200.002100.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร2114.76100.001100.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร41614.63500.00120.0000.00240.00240.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์10220.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว18422.22200.0000.00150.00150.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1903820.003000.00723.331033.33930.00310.0013.33
ปริญญาตรี ปกติ1853418.382600.00623.08934.62726.92311.5413.85
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)58813.79700.00228.57342.8600.00228.5700.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)501122.00800.00112.50225.00337.50112.50112.50
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1119.09100.0000.0000.001100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)661421.211000.00330.00440.00330.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ5480.00400.00125.00125.00250.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)11100.00100.0000.0000.001100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3266.67200.0000.00150.00150.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์9366.45500.00480.00120.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ9366.45500.00480.00120.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์22313.64300.00266.67133.3300.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์3400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม2627.69200.002100.0000.0000.0000.0000.00