รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00: ไม่ระบุ 01 : มากที่สุด 02 : มาก 03 : ปานกลาง 04 : น้อย 05 : น้อยที่สุด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้231878.261500.001066.67533.3300.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ181583.331200.00975.00325.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ5360.00300.00133.33266.6700.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ22100.00200.002100.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00200.002100.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ22100.00200.002100.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22100.00200.0000.002100.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00200.0000.002100.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์22100.00200.0000.002100.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6466.67400.004100.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ6466.67400.004100.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6466.67400.004100.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8787.50400.00250.00250.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ7685.71300.00266.67133.3300.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร44100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร3266.67200.00150.00150.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ11100.00100.0000.001100.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.00100.0000.001100.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์4250.00200.00150.00150.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ4250.00200.00150.00150.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์4250.00200.00150.00150.0000.0000.0000.00