รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00: ไม่ระบุ 01 : มากที่สุด 02 : มาก 03 : ปานกลาง 04 : น้อย 05 : น้อยที่สุด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1387755.806800.003348.532435.291014.7111.4700.00
ปริญญาโท ปกติ874551.723800.001642.111539.47615.7912.6300.00
ปริญญาโท สมทบ513262.753000.001756.67930.00413.3300.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9555.56500.00360.00240.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ9555.56500.00360.00240.0000.0000.0000.00
การจัดการป่าไม้9555.56500.00360.00240.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ231565.221300.00646.15430.77323.0800.0000.00
ปริญญาโท สมทบ231565.221300.00646.15430.77323.0800.0000.00
การบัญชี44100.00400.00125.00250.00125.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ191157.89900.00555.56222.22222.2200.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร382360.532100.001466.67628.5714.7600.0000.00
ปริญญาโท สมทบ201575.001500.001066.67533.3300.0000.0000.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน171270.591200.00866.67433.3300.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร33100.00300.00266.67133.3300.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ18844.44600.00466.67116.67116.6700.0000.00
ปฐพีศาสตร์2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.00200.00150.0000.00150.0000.0000.00
พืชสวน8225.00200.002100.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่22100.00100.0000.001100.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6583.33300.00133.33266.6700.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ6583.33300.00133.33266.6700.0000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6583.33300.00133.33266.6700.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.00200.00150.0000.00150.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ22100.00200.00150.0000.00150.0000.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล22100.00200.00150.0000.00150.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์15640.00600.00583.33116.6700.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ14642.86600.00583.33116.6700.0000.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.67200.00150.00150.0000.0000.0000.00
พันธุศาสตร์33100.00300.003100.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม3133.33100.001100.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.50100.0000.0000.001100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ8112.50100.0000.0000.001100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร4125.00100.0000.0000.001100.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน15426.67400.00125.00250.0000.00125.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10440.00400.00125.00250.0000.00125.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน10440.00400.00125.00250.0000.00125.0000.00
ปริญญาโท สมทบ500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี44100.00300.00133.3300.00266.6700.0000.00
ปริญญาโท ปกติ44100.00300.00133.3300.00266.6700.0000.00
สัตวศาสตร์44100.00300.00133.3300.00266.6700.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.00700.00114.29457.14228.5700.0000.00
ปริญญาโท ปกติ88100.00700.00114.29457.14228.5700.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.00700.00114.29457.14228.5700.0000.00
เศรษฐศาสตร์7342.86300.0000.003100.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ7342.86300.0000.003100.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์7342.86300.0000.003100.0000.0000.0000.00